รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดนครปฐม ภาค ๑๔
นักธรรมชั้นตรี - ๒๑๕๖๐๐๔ - วัดสำโรง
ตำบลวัดสำโรง อำเภอนครชัยศรี นครปฐม

แสดง 1 ถึง 50 จาก 50 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระภิรวัฒน์มโนชัยภักดีอธิปญฺโญวัดสำโรงคณะจังหวัดนครปฐม
2พระวัจนกรภัณฑจรโชติธมฺโมวัดสำโรงคณะจังหวัดนครปฐม
3พระจตุรวิทย์จินดามณีอาริโยวัดกลางบางแก้วคณะจังหวัดนครปฐม
4พระปัญญาบุญเสมารัตน์จนฺทโกวัดประชานาถคณะจังหวัดนครปฐม
5พระพลรัตน์ทรัพย์ประเสริฐปิยธมฺโมวัดประชานาถคณะจังหวัดนครปฐม
6พระตะวันศรีต่างวงศ์ฐิตปญฺโญวัดไทรคณะจังหวัดนครปฐม
7พระศราวุฒินาคประดับพลอยปริชาโนวัดไทรคณะจังหวัดนครปฐม
8พระภูมิพัฒน์อินทร์แก้วสนฺตกาโยวัดบางแก้วคณะจังหวัดนครปฐม
9พระคณินทร์ผลาผลสุทฺธิจิตฺโตวัดบางแก้วคณะจังหวัดนครปฐม
10พระณัฐวุฒิทองดีจารุธมฺโมวัดหลวงคณะจังหวัดนครปฐม
11พระกฤตินหิมารัตน์กิตฺติธมฺโมวัดน้อยเจริญสุขคณะจังหวัดนครปฐม
12พระคณินไถ้บ้านกวยสุเมโธวัดน้อยเจริญสุขคณะจังหวัดนครปฐม
13พระสายัณห์ร้านบ้านแพ้วทิวากโรวัดบ่อตะกั่วพุทธารามคณะจังหวัดนครปฐม
14พระจีรพัฒน์บุญคงจนฺทโชโตวัดโคกพระเจดีย์คณะจังหวัดนครปฐม
15พระธนพนธ์พรมน้อยเขมธโรวัดโคกพระเจดีย์คณะจังหวัดนครปฐม
16พระพัฒน์วรทัศน์นามละมูลชยากโรวัดโคกพระเจดีย์คณะจังหวัดนครปฐม
17พระโชคเกษมสวัสดิ์ปสฺโชโตวัดโคกพระเจดีย์คณะจังหวัดนครปฐม
18พระวสันต์ตระการฤกษ์วสนฺโตวัดห้วยตะโกคณะจังหวัดนครปฐม
19พระปัญจพลทองทรงขนฺติพโลวัดห้วยตะโกคณะจังหวัดนครปฐม
20สามเณรอรรถพลมาสุ่ม-วัดห้วยตะโกคณะจังหวัดนครปฐม
21พระณัฐพลผิวชะอุ่มปรกฺกโมวัดกกตาลคณะจังหวัดนครปฐม
22พระดำรงศักดิ์ชัยธรรมชยธมฺโมวัดกลางคูเวียงคณะจังหวัดนครปฐม
23สามเณรยศกรทุยเวียง-วัดกลางคูเวียงคณะจังหวัดนครปฐม
24พระวนัยจิตรักมั่นนนฺทิโยวัดไทยาวาสคณะจังหวัดนครปฐม
25พระอุดมศักดิ์พรละชัยอตฺรกฺโขวัดไทยาวาสคณะจังหวัดนครปฐม
26สามเณรศุภณัฐหาญโยธา-วัดไทยาวาสคณะจังหวัดนครปฐม
27พระฤทธิพลจาตุรงค์สกุลจารุวณฺโณวัดห้วยพลูคณะจังหวัดนครปฐม
28พระกมลเมืองถ้ำวีรทตฺโตวัดลานตากฟ้าคณะจังหวัดนครปฐม
29พระสุรพลอิ่มอุราญาณสํวโรวัดลานตากฟ้าคณะจังหวัดนครปฐม
30พระประสิทธิ์โชคดีสิทฺธิธมโมวัดลานตากฟ้าคณะจังหวัดนครปฐม
31พระทนงศักดิ์ขันธุรักษ์กิตฺติปญฺโญวัดลานตากฟ้าคณะจังหวัดนครปฐม
32พระบุญโชคบุญสว่างปุญฺญาคโมวัดลานตากฟ้าคณะจังหวัดนครปฐม
33พระพิทักษ์ประทุมแก้วธมฺมธีโรวัดลานตากฟ้าคณะจังหวัดนครปฐม
34พระกมนศักดิ์ตระกูลหิรัญสุทธญาโณวัดลานตากฟ้าคณะจังหวัดนครปฐม
35พระบดีศรดำรงค์ไทยปญฺญาวโรวัดลานตากฟ้าคณะจังหวัดนครปฐม
36พระสายยนต์ชัยหาวชิรปญฺโญวัดโคกเขมาคณะจังหวัดนครปฐม
37พระเด่นโคตะมาพลญฺญูวัดโคกเขมาคณะจังหวัดนครปฐม
38พระกิตตินันท์ประจวบดีสุทฺธพโลวัดโคกเขมาคณะจังหวัดนครปฐม
39พระสุรพันธุ์สง่าชาวเหนือปุญฺญเสฏฺฐีวัดโคกเขมาคณะจังหวัดนครปฐม
40พระประเสริฐปัญญาดีชยเสฏฺโฐวัดโคกเขมาคณะจังหวัดนครปฐม
41พระถาวรญาติบรรทุงถาวโรวัดทุ่งน้อยคณะจังหวัดนครปฐม
42พระเฉลียวการหล่มสุเมโธวัดทุ่งน้อยคณะจังหวัดนครปฐม
43พระไภรวะเฉลยจตุรทิศปิยวโรวัดศรีมหาโพธิ์คณะจังหวัดนครปฐม
44พระภคพงษ์จันทร์สมบูรณ์ฐานเสฏฺฐีวัดศรีมหาโพธิ์คณะจังหวัดนครปฐม
45สามเณรกฤษดาจำปาลา-วัดศรีมหาโพธิ์คณะจังหวัดนครปฐม
46พระชยพัทธ์หงษ์ทองชยธมฺโมวัดเสถียรรัตนารามคณะจังหวัดนครปฐม
47พระณัฐิวุฒิชั้นอินทร์งามฐิตสทฺโธวัดกลางบางพระคณะจังหวัดนครปฐม
48พระกฤษดาบารมีกลฺยาณธมฺโมวัดใหม่สุคนธารามคณะจังหวัดนครปฐม
49สามเณรธีรพลวงษ์ราษฎร์-วัดพิศาลโพธิญาณคณะจังหวัดนครปฐม
50สามเณรธีรพงษ์วงษ์ราษฎร์-วัดพิศาลโพธิญาณคณะจังหวัดนครปฐม