รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๔

สำนักเรียนคณะจังหวัดกำแพงเพชร  ภาค ๔
นักธรรมชั้นตรี - ๓๑๑๓๐๑๐ - วัดไตรภูมิ
ตำบลถ้ำกระต่ายทอง อำเภอพรานกระต่าย กำแพงเพชร

แสดง 1 ถึง 50 จาก 68 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๔

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระวรรณชัยกัลปพฤษ์ปุณฺณญาโณวัดกุฏิการามคณะจังหวัดกำแพงเพชร
2พระเกียรติศักดิ์ขอนทองขนฺติโกวัดไตรภูมิคณะจังหวัดกำแพงเพชร
3พระอลงกรณ์ขอนทองอนาลโยวัดราษฎร์บูรณะคณะจังหวัดกำแพงเพชร
4พระพรเทพครุธแก้วปภสฺสโรวัดไตรภูมิคณะจังหวัดกำแพงเพชร
5พระจิรวัฒน์คลังภักดีจิรวฑฺฒโนวัดกุฏิการามคณะจังหวัดกำแพงเพชร
6พระอภิวัฒน์คุ้มสุขอภิวฑฺฒโนวัดกุฏิการามคณะจังหวัดกำแพงเพชร
7พระสุภักดิ์คู่แก้วปภัสสฺโรวัดบางลาดคณะจังหวัดกำแพงเพชร
8พระธารินทร์จรมาธมฺมวโรวัดราษฎร์บูรณะคณะจังหวัดกำแพงเพชร
9พระสมศักดิ์จันทร์พงษ์อธิปุญฺโญวัดเขาคีริสคณะจังหวัดกำแพงเพชร
10พระก่อเกียรติจันทร์พิทักษ์กิตฺติภทฺโทวัดกุฏิการามคณะจังหวัดกำแพงเพชร
11พระอนุสรณ์จันแดงฉนฺทสีโรวัดคลองราษฎร์เจริญคณะจังหวัดกำแพงเพชร
12พระสนามจันแดงปภากโรวัดรัตนปทุมคณะจังหวัดกำแพงเพชร
13พระเชาวลิตจ๋องบุญชุติปญฺโญวัดรัตนปทุมคณะจังหวัดกำแพงเพชร
14พระวรเชษฐ์จ๋องบุญอภิวโรวัดรัตนปทุมคณะจังหวัดกำแพงเพชร
15พระสุวิทย์ชะนะพันธ์กนฺตธมฺโมวัดกุฏิการามคณะจังหวัดกำแพงเพชร
16พระนัฐวัตรชูแผ้วกิตติคุโณวัดบางลาดคณะจังหวัดกำแพงเพชร
17พระสำเนียงถมทองทีปธมฺโมวัดรัตนปทุมคณะจังหวัดกำแพงเพชร
18พระวิวัฒทามูลภูริปญฺโญวัดคลองพิไกรคณะจังหวัดกำแพงเพชร
19พระพีรพัฒน์นาคสวัสดิ์อุตฺตมปญโญวัดรัตนปทุมคณะจังหวัดกำแพงเพชร
20พระทศพลนาคเมฆสุนฺทโรวัดคลองราษฎร์เจริญคณะจังหวัดกำแพงเพชร
21พระภานุวัฒน์นุ่มเกลี้ยงอสิญาโณวัดราษฎร์บูรณะคณะจังหวัดกำแพงเพชร
22พระชาครบดีรัฐชาคโรวัดกุฏิการามคณะจังหวัดกำแพงเพชร
23พระภูวนาทบัวสินปภากโรวัดราษฎร์บูรณะคณะจังหวัดกำแพงเพชร
24พระจักรพงษ์บัวเผียนขนฺติธมฺโมวัดไตรภูมิคณะจังหวัดกำแพงเพชร
25พระประโยชน์บัวเผียนมหาลาโภวัดไตรภูมิคณะจังหวัดกำแพงเพชร
26พระมนัสบาระเมศมานิโตวัดไตรภูมิคณะจังหวัดกำแพงเพชร
27พระวีระชัยบุญแก้วฐิตญาโณวัดอินทารามคณะจังหวัดกำแพงเพชร
28พระกฤษวัชปานเกิดชินวโรวัดราษฎร์บูรณะคณะจังหวัดกำแพงเพชร
29พระวุฒิรัฐพรมมีสุจิณฺโณวัดไตรภูมิคณะจังหวัดกำแพงเพชร
30พระจิรพงษ์พลยงค์สุขิโตวัดราษฎร์บูรณะคณะจังหวัดกำแพงเพชร
31พระปริญญาพะโยมธีรธมฺโมวัดอินทารามคณะจังหวัดกำแพงเพชร
32พระอภิชัยภู่จีนอภิชาโนวัดราษฎร์บูรณะคณะจังหวัดกำแพงเพชร
33พระวีรพงษ์ภู่จีนญาณวีโรวัดคลองราษฎร์เจริญคณะจังหวัดกำแพงเพชร
34พระคมวิทย์มณีนกเตชธโรวัดอินทารามคณะจังหวัดกำแพงเพชร
35พระธีรพงษ์มะยมหินเตชธมฺโมวัดไตรภูมิคณะจังหวัดกำแพงเพชร
36สามเณรปรวัฒน์มั่งคั่งวัดไตรภูมิคณะจังหวัดกำแพงเพชร
37พระอุกกฤษณ์มาน้อยอุกฺกฏฺโฐวัดกุฏิการามคณะจังหวัดกำแพงเพชร
38พระขจรศักดิ์รอดเขียวภทฺทธมฺโมวัดกุฏิการามคณะจังหวัดกำแพงเพชร
39พระวัฒนากรระถาพลอุตฺตโรวัดไตรภูมิคณะจังหวัดกำแพงเพชร
40พระธนากรราชทรัพย์ธนปญฺโญวัดกุฏิการามคณะจังหวัดกำแพงเพชร
41พระไพบูลย์ว่องวินิจกำจรฐิตปญฺโญวัดกุฏิการามคณะจังหวัดกำแพงเพชร
42พระปภังกรสรฤทธิ์ปภากโรวัดกุฏิการามคณะจังหวัดกำแพงเพชร
43พระพิมลสร้อยศิริสุเมโธวัดไตรภูมิคณะจังหวัดกำแพงเพชร
44พระวิทวัสสายหยุดญาณธโรวัดรัตนปทุมคณะจังหวัดกำแพงเพชร
45พระพงศธรสำราญใจธรรมฺสโรวัดบางลาดคณะจังหวัดกำแพงเพชร
46พระสมพงษ์สุธาพจน์ฐิตธมฺโมวัดคลองพิไกรคณะจังหวัดกำแพงเพชร
47พระปิยวัฒน์สุรเดชสุจิตฺโตวัดคลองราษฎร์เจริญคณะจังหวัดกำแพงเพชร
48พระวัชระหงษ์ยนต์ถิรธมฺโมวัดคลองราษฎร์เจริญคณะจังหวัดกำแพงเพชร
49พระชาติชายหนูหอมอินทฺญาโณวัดบางลาดคณะจังหวัดกำแพงเพชร
50พระมานะ ป.หมื่นสุดตาญาณวีโรวัดคลองพิไกรคณะจังหวัดกำแพงเพชร