รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๔

สำนักเรียนคณะจังหวัดกำแพงเพชร  ภาค ๔
นักธรรมชั้นตรี - ๓๑๑๓๐๑๑ - วัดแก้วสุริย์ฉาย
ตำบลลานกระบือ อำเภอลานกระบือ กำแพงเพชร

แสดง 1 ถึง 33 จาก 33 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๔

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระอานันท์มาน้อยอนนฺตธมฺโมวัดหนองข่อยคณะจังหวัดกำแพงเพชร
2พระรุ่งเอเซียสีม่วงอํสุกาโรวัดหนองข่อยคณะจังหวัดกำแพงเพชร
3พระพีระพงษ์เกตุเนียมฐานวโรวัดแก้วสุริย์ฉายคณะจังหวัดกำแพงเพชร
4พระวันชัยนังคัลฐิตมโนวัดประดาเจ็ดรังคณะจังหวัดกำแพงเพชร
5พระประกิจประสงค์ธมฺมทินฺโนวัดประดาเจ็ดรังคณะจังหวัดกำแพงเพชร
6พระสุธิมนต์จำปาทองถาวโรวัดประดาเจ็ดรังคณะจังหวัดกำแพงเพชร
7พระศุภกรนุ่มเกลี้ยงวฑฺฒโนวัดประดาเจ็ดรังคณะจังหวัดกำแพงเพชร
8พระนพดลพลกล้าขนฺติธมฺโมวัดประดาเจ็ดรังคณะจังหวัดกำแพงเพชร
9พระมงคลจันทร์เรืองคุณสํวโรวัดประดาเจ็ดรังคณะจังหวัดกำแพงเพชร
10พระธนกรน่วมสกุลณีเขมํกโรวัดประดาเจ็ดรังคณะจังหวัดกำแพงเพชร
11พระฐนัตภิศักดิ์จันมากญาณสํวโรวัดประดาเจ็ดรังคณะจังหวัดกำแพงเพชร
12พระอภินันท์โมกมันฐิตวฑฺฒโนวัดทรายทองวนารามคณะจังหวัดกำแพงเพชร
13พระสมชายจุลราชสิริวฑฺฒโกวัดทรายทองวนารามคณะจังหวัดกำแพงเพชร
14พระเมษาผ่องสีกตปุญฺโญวัดหนองละมั่งทองคณะจังหวัดกำแพงเพชร
15พระจิรวัฒน์อุทธสารขนฺติธโรวัดหนองละมั่งทองคณะจังหวัดกำแพงเพชร
16พระส่วนพุ่มพวงกนฺตสีโลวัดหนองท่าไม้คณะจังหวัดกำแพงเพชร
17พระสมจิตรอ่ำพรมวชิรญาโณวัดหนองท่าไม้คณะจังหวัดกำแพงเพชร
18พระอัฐพงษ์พุ่มพวงอาทโรวัดหนองท่าไม้คณะจังหวัดกำแพงเพชร
19พระไพรสารบุปผาวรรณามหาวีโรวัดหนองจิกคณะจังหวัดกำแพงเพชร
20พระเย็นกิ๊บสว่างอารมณ์จารุธมฺโมวัดหนองจิกคณะจังหวัดกำแพงเพชร
21สามเณรธนกรจำปานิล-วัดหนองจิกคณะจังหวัดกำแพงเพชร
22พระสมจิตต์ชัยนอกญาณธโรวัดดงกระทิงคณะจังหวัดกำแพงเพชร
23พระนิรุตติแจ่มจ้อยจนฺทธมฺโมวัดดงกระทิงคณะจังหวัดกำแพงเพชร
24พระวุฒิไกรคำเกิดจนฺสาโรวัดดงกระทิงคณะจังหวัดกำแพงเพชร
25พระโชตกานต์เดชบุญอนากุโลวัดดงกระทิงคณะจังหวัดกำแพงเพชร
26พระดนัยมาลีจกฺกธมฺโมวัดดงอีบุกคณะจังหวัดกำแพงเพชร
27พระฉัตรมงคลศรีสุขฉนฺทสาโรวัดดงอีบุกคณะจังหวัดกำแพงเพชร
28พระเอกชัยแทนลาปญฺญาวโรวัดดงอีบุกคณะจังหวัดกำแพงเพชร
29พระชัยวัฒน์คำบุญจนฺทสาโรวัดวังยางวนารามคณะจังหวัดกำแพงเพชร
30พระอเนกอินเลี้ยงอนุตฺตโรวัดวังยางวนารามคณะจังหวัดกำแพงเพชร
31พระนพดลจันคงภูริสีโรวัดวังยางวนารามคณะจังหวัดกำแพงเพชร
32พระสมานกันน้อยจิตฺตปญฺโญวัดปรือพันไถคณะจังหวัดกำแพงเพชร
33พระประสิทธิ์ชื่นชมสุมโนวัดช่องลมคณะจังหวัดกำแพงเพชร