รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๔

สำนักเรียนคณะจังหวัดพิจิตร  ภาค ๔
นักธรรมชั้นตรี - ๓๑๑๔๐๐๔ - วัดวังแดง
ตำบลสามง่าม อำเภอสามง่าม พิจิตร

แสดง 1 ถึง 42 จาก 42 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๔

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระวุฒิพงศ์จันทร์วังโป่งฐิตธมฺโมวัดสามง่ามคณะจังหวัดพิจิตร
2สามเณรสุรศักดิ์อั๊วใจดี-วัดสามง่ามคณะจังหวัดพิจิตร
3พระสิทธิพรตั้งใจภทฺทโกวัดเทพสิทธิการามคณะจังหวัดพิจิตร
4พระสังวาลแก้วมาอนาลโยวัดรายชะโดคณะจังหวัดพิจิตร
5พระระเบียบถมทองชินวโรวัดกำแพงดินคณะจังหวัดพิจิตร
6พระพิพัฒน์พึ่งพรพันธ์สุทฺธิญาโณวัดกำแพงดินคณะจังหวัดพิจิตร
7พระธีร์ธวัชสุวรรณศิลป์โรจนธมฺโมวัดกำแพงดินคณะจังหวัดพิจิตร
8พระวรากรศรีทิมอติเมโธวัดกำแพงดินคณะจังหวัดพิจิตร
9พระณัฐนนท์โพธิ์สละขนฺติโกวัดกำแพงดินคณะจังหวัดพิจิตร
10พระสุวัฒชัยเกิดแจ่มกนฺตวณฺโณวัดกำแพงดินคณะจังหวัดพิจิตร
11พระรังสรรสุขเกิดสนฺติกโรวัดกำแพงดินคณะจังหวัดพิจิตร
12พระแห้งคำจริงหาสจิตฺโตวัดกำแพงดินคณะจังหวัดพิจิตร
13พระธีรเชษฐ์เทศดีโชติปญฺโญวัดใดน้ำเคี่ยวคณะจังหวัดพิจิตร
14พระพรเทพแก้วฉวีปภสฺสโรวัดรังนกคณะจังหวัดพิจิตร
15พระนิติพงษ์พรมมะธมฺมวโรวัดกระทุ่มน้ำเดือดคณะจังหวัดพิจิตร
16พระธนบูรณ์นิลบุตรจนฺทสาโรวัดกระทุ่มน้ำเดือดคณะจังหวัดพิจิตร
17พระเกรียงศักดิ์สิบหย่อมปิยธมฺโมวัดหนองโสนคณะจังหวัดพิจิตร
18พระสายธารหงษ์เวียงจันทร์สุจิตฺโตวัดหนองโสนคณะจังหวัดพิจิตร
19พระนเรศกรุธไทยปุญฺญมโนวัดหนองโสนคณะจังหวัดพิจิตร
20พระอภิเดชพัดภู่เตชวณฺโณวัดบึงเฒ่าคณะจังหวัดพิจิตร
21พระประจวบเขียวอินทร์ปิยจาโรวัดบึงเฒ่าคณะจังหวัดพิจิตร
22พระทันพระเกตุนาถปุญฺโญวัดป่าพรหมวิหารคณะจังหวัดพิจิตร
23พระกมลทันใจขนฺติธมฺโมวัดป่าพรหมวิหารคณะจังหวัดพิจิตร
24พระสมควรอ่องแดงกนฺตวีโรวัดป่าพรหมวิหารคณะจังหวัดพิจิตร
25สามเณรณัฐพนธ์ปรีชา-วัดไผ่ใหญ่คณะจังหวัดพิจิตร
26พระสมชายสายคำดีขนฺติโกวัดคลองเจริญคณะจังหวัดพิจิตร
27พระชัยยงทองลายสินฺธโรวัดคลองเจริญคณะจังหวัดพิจิตร
28พระสมาธิอินหันต์สุมโนวัดคลองเจริญคณะจังหวัดพิจิตร
29พระพุฒเลขนอกฐานรโตวัดมาบกระเปาคณะจังหวัดพิจิตร
30พระณัฐพงษ์ฐานผดุงมงฺคโลวัดมาบกระเปาคณะจังหวัดพิจิตร
31พระวินัยเกษีติกฺขวายาโมวัดบึงกระบากคณะจังหวัดพิจิตร
32พระพิทักษ์ศรีวังญาณุตฺตโมวัดสุขสำราญคณะจังหวัดพิจิตร
33พระน้อยมหึมาอติธมฺโมวัดสุขสำราญคณะจังหวัดพิจิตร
34พระสมรักษ์นาคเอี่ยมปญฺญาคาโมวัดสุขสำราญคณะจังหวัดพิจิตร
35พระสิทธพรอินทะสอนสิริธมฺโมวัดหนองจิกคณะจังหวัดพิจิตร
36พระสมคิดเครือเต็มฐิตสีโลวัดหนองจิกคณะจังหวัดพิจิตร
37พระศิทานนท์สุขเกษมฐานวุฑฺโฒวัดสระยายชีคณะจังหวัดพิจิตร
38พระสุรพลอ่อนน้อมจารุธมฺโมวัดมาบแฟบคณะจังหวัดพิจิตร
39พระสมภพธนประเวศน์ธนวุฑฺโฒวัดยางห้าหลุมคณะจังหวัดพิจิตร
40พระสนอุ่นคงราชอตฺถกาโมวัดเจ็ดหาบคณะจังหวัดพิจิตร
41พระณะพัฒน์ศักดิ์โพธิคำหิตกาโมวัดใหม่ปลายห้วยคณะจังหวัดพิจิตร
42พระสุพัตฒ์สรสุขหร่องสุภทฺโทวัดใหม่ปลายห้วยคณะจังหวัดพิจิตร