รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดเชียงใหม่ ภาค ๗
นักธรรมชั้นตรี - ๓๑๒๕๐๒๔ - วัดแสนทอง
ตำบลอมก๋อย อำเภออมก๋อย เชียงใหม่

แสดง 1 ถึง 50 จาก 55 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1สามเณรสิทธิพลวิมุตวโรจน์วัดสถิตบุญวาสคณะจังหวัดเชียงใหม่
2สามเณรวิชาญมโนอาชาวัดสถิตบุญวาสคณะจังหวัดเชียงใหม่
3สามเณรวิดาเสน่ห์อนุรักษ์วัดสถิตบุญวาสคณะจังหวัดเชียงใหม่
4สามเณรวิหคขยันกิจอำไพวัดสถิตบุญวาสคณะจังหวัดเชียงใหม่
5สามเณรวีรพลเจริญอายุวัฒวัดแสนทองคณะจังหวัดเชียงใหม่
6สามเณรวีรภัณฑ์ตาละวัดป่าคาคณะจังหวัดเชียงใหม่
7สามเณรวีรศักดิ์ประดับหยกวัดบ้านหลวงคณะจังหวัดเชียงใหม่
8สามเณรศุภกรดิโกยวัดสถิตบุญวาสคณะจังหวัดเชียงใหม่
9สามเณรศุภชัยวิเวกพนาศรีวัดสถิตบุญวาสคณะจังหวัดเชียงใหม่
10พระศุภมิตรเรือนประเสริฐศรกตธมฺโมวัดแสนทองคณะจังหวัดเชียงใหม่
11สามเณรสมศักดิ์มือลาวัดบ้านหลวงคณะจังหวัดเชียงใหม่
12พระสวิชญ์กิจพาณิชย์เจริญชินวิชฺโชวัดสถิตบุญวาสคณะจังหวัดเชียงใหม่
13สามเณรสันติอัศจรรย์คีรีวัดสถิตบุญวาสคณะจังหวัดเชียงใหม่
14สามเณรสายทองพนาสุขสันติวัดสถิตบุญวาสคณะจังหวัดเชียงใหม่
15สามเณรวรโชติมิ่งลักษมีวัดแสนทองคณะจังหวัดเชียงใหม่
16สามเณรสิทธิพลเจริญอายุวัฒวัดแสนทองคณะจังหวัดเชียงใหม่
17สามเณรสุภนิตวาจาไพเราะวัดสถิตบุญวาสคณะจังหวัดเชียงใหม่
18สามเณรสุวัชชัยชาตรียินดีวัดบ้านหลวงคณะจังหวัดเชียงใหม่
19พระสุวัฒน์เสาวภาคย์ตระกูลอภินนฺโทวัดจอมหมอกคณะจังหวัดเชียงใหม่
20สามเณรอนัตตาลิซอวัดบ้านหลวงคณะจังหวัดเชียงใหม่
21สามเณรอนุชัยเบญญาบุษกรวัดสถิตบุญวาสคณะจังหวัดเชียงใหม่
22สามเณรอนุชาทวีพานพันธ์วัดสถิตบุญวาสคณะจังหวัดเชียงใหม่
23สามเณรอนุทัตพะปะยอวัดสถิตบุญวาสคณะจังหวัดเชียงใหม่
24สามเณรอนุพลเบญญาบุษกรวัดสถิตบุญวาสคณะจังหวัดเชียงใหม่
25สามเณรอนุศิษย์ปราศจากมารวัดสถิตบุญวาสคณะจังหวัดเชียงใหม่
26สามเณรอภิชาติสาธิตบุญวัดสถิตบุญวาสคณะจังหวัดเชียงใหม่
27พระอินวงฝั้นอภินนฺโทวัดแสนทองคณะจังหวัดเชียงใหม่
28พระอุ้มเครือสายเมืองขนฺติธโรวัดสถิตบุญวาสคณะจังหวัดเชียงใหม่
29สามเณรธนัชสกุลดอนไพรขจีวัดสถิตบุญวาสคณะจังหวัดเชียงใหม่
30สามเณรกรรชัยพฤกษาโสภาวัดสถิตบุญวาสคณะจังหวัดเชียงใหม่
31สามเณรกิตติศักดิ์จอมวิลาสวัดสะฐานคณะจังหวัดเชียงใหม่
32พระคำศรีวิชัยวงค์มหาปุญฺโญวัดแสนทองคณะจังหวัดเชียงใหม่
33สามเณรฉัตรชัยสาธิตบุญวัดบ้านหลวงคณะจังหวัดเชียงใหม่
34สามเณรชินกฤตริแฮวัดบ้านหลวงคณะจังหวัดเชียงใหม่
35สามเณรชุติเทพไพรแสนพัฒน์วัดแสนทองคณะจังหวัดเชียงใหม่
36สามเณรณัฐดนัยกั้นหยั่นวัดสถิตบุญวาสคณะจังหวัดเชียงใหม่
37สามเณรณัฐนนท์บุญแดงวัดสถิตบุญวาสคณะจังหวัดเชียงใหม่
38สามเณรณัฐพรทุ่งทองกวาวัดสถิตบุญวาสคณะจังหวัดเชียงใหม่
39สามเณรณัฐพลประดับหยกวัดบ้านหลวงคณะจังหวัดเชียงใหม่
40พระทองคำสุภาบุญสุภโรวัดแสนทองคณะจังหวัดเชียงใหม่
41สามเณรทังชัยสิขเรศเพชรวัดยางเปียงคณะจังหวัดเชียงใหม่
42สามเณรธนพลสันติภูมิพนาวัดสถิตบุญวาสคณะจังหวัดเชียงใหม่
43สามเณรกรพนมสันติวนาสกุลวัดสถิตบุญวาสคณะจังหวัดเชียงใหม่
44สามเณรธนุชาติโศจิอรุณวัดแสนทองคณะจังหวัดเชียงใหม่
45สามเณรธันยาชิดวนาวัดบ้านหลวงคณะจังหวัดเชียงใหม่
46สามเณรธีรธวัชมาโนวัดแสนทองคณะจังหวัดเชียงใหม่
47สามเณรธีรโชติรักแดนดินวัดสถิตบุญวาสคณะจังหวัดเชียงใหม่
48สามเณรนันทชัยเรือนมีวัดสถิตบุญวาสคณะจังหวัดเชียงใหม่
49พระประจวบใจหม่องธมฺมวโรวัดสถิตบุญวาสคณะจังหวัดเชียงใหม่
50พระปุยอจ่อลอยปริสุทฺโธวัดสถิตบุญวาสคณะจังหวัดเชียงใหม่