รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน ภาค ๗
นักธรรมชั้นตรี - ๓๑๒๗๐๐๑ - โรงเรียนพระปริยัติธรรมสามัคคีวิทยาทาน
ตำบลจองคำ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน

แสดง 1 ถึง 32 จาก 32 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1สามเณรสตาร์ท-วัดจองคำคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน
2สามเณรวีรชัย-วัดจองคำคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน
3สามเณรเคอแสง-วัดพระธาตุดอยกองมูคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน
4พระปกรณ์-ฐานวิโรวัดห้วยผาคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน
5สามเณรรัชพล-วัดพระธาตุดอยกองมูคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน
6สามเณรพงษ์ศักดิ์-วัดพระธาตุดอยกองมูคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน
7พระฟ้า-โชติปญฺโญวัดจองคำคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน
8พระพัฒน์คำ-ภทฺทิโยวัดผาอ่างคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน
9พระวัชชระจันทะแจ่มชยปาโลวัดปางหมูคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน
10พระจิรภัทรธรรมวงศ์ยุตฺตธมฺโมวัดพระธาตุดอยกองมูคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน
11พระสุวิทย์นัดดาศรีถิรธมฺโมวัดพระธาตุดอยกองมูคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน
12พระกมลนิติกุลกุศลจิตฺโตวัดผาบ่องใต้คณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน
13พระจิตพันธ์ปัญญาดีจารุธมฺโมวัดปางหมูคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน
14พระสุทันต์พงษ์วดีสิริภทฺโทวัดผาอ่างคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน
15พระอาคมพลอยประดับอาคโมวัดจองคำคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน
16พระสุพจน์พันธ์หนองหว้าธมฺมสโรวัดจองคำคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน
17พระเฉลิมพงษ์พูลสวัสดิ์ยุตฺตธมฺโมวัดปางหมูคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน
18สามเณรพรมพรภู่รหงษ์วัดจองคำคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน
19พระพูลศักดิ์มะโนสร้อยพนฺธมุตโตวัดจองคำคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน
20สามเณรวีรยุลุงมูวัดห้วยขานคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน
21สามเณรบุญหนึ่งวาหริ่งวัดผาอ่างคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน
22สามเณรพิริยะวิรุฬห์ธนกิจวัดจองคำคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน
23พระอภิชาศรีวงศ์ปัญโญภาโสวัดจองคำคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน
24พระสุนทรสวพงศ์โชติกุลสมาหิโตวัดกุงไม้สักคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน
25พระการัณย์สันติกรรมฐานธมฺโมวัดพระธาตุดอยกองมูคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน
26สามเณรจอตี้สามน้ำยุมวัดห้วยขานคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน
27สามเณรสายวันแลงสายน้ำมาววัดห้วยขานคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน
28พระนภดลสุธรรมเตชปุญฺโญวัดปางหมูคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน
29สามเณรสันติภพอ่อนหลอยเงินวัดแม่สะงาคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน
30สามเณรแสงเมืองอ่อนหลอยเงินวัดแม่สะงาคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน
31สามเณรพงษ์สิทธิ์เสวิสิทธิ์วัดผาอ่างคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน
32พระประเสริฐใจซื่อตรงยิ่งดีนิสโภวัดจองคำคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน