รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน ภาค ๗
นักธรรมชั้นตรี - ๓๑๒๗๐๐๑ - โรงเรียนพระปริยัติธรรมสามัคคีวิทยาทาน
ตำบลจองคำ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน

แสดง 1 ถึง 32 จาก 32 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระการัณย์สันติกรรมฐานธมฺโมวัดพระธาตุดอยกองมูคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน
2พระสุทันต์พงษ์วดีสิริภทฺโทวัดผาอ่างคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน
3พระสุนทรสวพงศ์โชติกุลสมาหิโตวัดกุงไม้สักคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน
4พระวัชชระจันทะแจ่มชยปาโลวัดปางหมูคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน
5พระสุพจน์พันธ์หนองหว้าธมฺมสโรวัดจองคำคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน
6พระฟ้า-โชติปญฺโญวัดจองคำคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน
7พระพูลศักดิ์มะโนสร้อยพนฺธมุตโตวัดจองคำคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน
8พระสุวิทย์นัดดาศรีถิรธมฺโมวัดพระธาตุดอยกองมูคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน
9พระพัฒน์คำ-ภทฺทิโยวัดผาอ่างคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน
10พระอภิชาศรีวงศ์ปัญโญภาโสวัดจองคำคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน
11พระอาคมพลอยประดับอาคโมวัดจองคำคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน
12พระประเสริฐใจซื่อตรงยิ่งดีนิสโภวัดจองคำคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน
13พระปกรณ์-ฐานวิโรวัดห้วยผาคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน
14พระเฉลิมพงษ์พูลสวัสดิ์ยุตฺตธมฺโมวัดปางหมูคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน
15พระนภดลสุธรรมเตชปุญฺโญวัดปางหมูคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน
16พระจิรภัทรธรรมวงศ์ยุตฺตธมฺโมวัดพระธาตุดอยกองมูคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน
17พระจิตพันธ์ปัญญาดีจารุธมฺโมวัดปางหมูคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน
18พระกมลนิติกุลกุศลจิตฺโตวัดผาบ่องใต้คณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน
19สามเณรเคอแสง-วัดพระธาตุดอยกองมูคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน
20สามเณรแสงเมืองอ่อนหลอยเงินวัดแม่สะงาคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน
21สามเณรสายวันแลงสายน้ำมาววัดห้วยขานคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน
22สามเณรสันติภพอ่อนหลอยเงินวัดแม่สะงาคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน
23สามเณรสตาร์ท-วัดจองคำคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน
24สามเณรวีรยุลุงมูวัดห้วยขานคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน
25สามเณรวีรชัย-วัดจองคำคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน
26สามเณรรัชพล-วัดพระธาตุดอยกองมูคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน
27สามเณรพิริยะวิรุฬห์ธนกิจวัดจองคำคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน
28สามเณรพรมพรภู่รหงษ์วัดจองคำคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน
29สามเณรพงษ์สิทธิ์เสวิสิทธิ์วัดผาอ่างคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน
30สามเณรพงษ์ศักดิ์-วัดพระธาตุดอยกองมูคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน
31สามเณรบุญหนึ่งวาหริ่งวัดผาอ่างคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน
32สามเณรจอตี้สามน้ำยุมวัดห้วยขานคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน