รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน ภาค ๗
นักธรรมชั้นตรี - ๓๑๒๗๐๐๕ - โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดกิตติวงศ์
ตำบลแม่สะเรียง อำเภอแม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน

แสดง 1 ถึง 50 จาก 93 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระประยุทธใจรักสัจจะโชติปญฺโญวัดชัยลาภคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน
2พระสมพงษ์ธาราธรวรปญฺโญวัดพระธาตุจอมมอญคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน
3พระเสรีสุนันทพิสิฐสนฺตกาโยวัดจอมทองคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน
4พระนิติศาสตร์แสงคำถิรธมฺโมวัดบ้านไร่คณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน
5พระเอกรถเรือนแก้วเอกธมฺโมวัดห้วยหลวงคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน
6พระอุทัยกัลยาจนฺทสาโรวัดสบหารเหนือคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน
7พระอเนกมีสุขสุขิโกวัดสบหารเหนือคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน
8พระสมเพชรวัดนนท์อาภสฺสโรวัดห้วยหลวงคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน
9พระจินดาใฝ่กุศลธุรกิจอภิกุโลวัดพระธาตุจอมมอญคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน
10สามเณรกฤษดากรสร้อยกาบแก้ววัดทุ่งแพมคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน
11สามเณรกิติคุณนาทีทองเด่นวัดทุ่งแพมคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน
12สามเณรจิรพนธ์พะโกแฮวัดทุ่งแพมคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน
13สามเณรชนกานต์วรรณประเสริฐวัดอมราวาสคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน
14สามเณรชาญยุทธพรหมส่องแสงวัดอมราวาสคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน
15สามเณรณรงค์ศักดิ์น้ำรินชื่นจิตใจวัดท่าข้ามใต้คณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน
16สามเณรดนัยภัทรดวงแก้ววัดทุ่งแพมคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน
17สามเณรธนพลคีรีศรีสกุลวัดอมราวาสคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน
18สามเณรธีรวัฒน์ปัญญาวัดทุ่งแพมคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน
19สามเณรบัญชรนิ่มประพาสวัดท่าข้ามเหนือคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน
20สามเณรปภังกรแก้วหนักวัดอมราวาสคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน
21สามเณรประสิทธิโชคศรีสังวัดอมราวาสคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน
22สามเณรปาราเมศใจรักสัจจะวัดอมราวาสคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน
23สามเณรวรวิทย์ขยันขันแข็งยิ่งวัดอมราวาสคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน
24สามเณรสรภัสสายพรสิริวัดอมราวาสคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน
25สามเณรสุภชีพพนาวิมานวัดทุ่งแพมคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน
26สามเณรสุรชัยพิมานธาดาวัดอมราวาสคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน
27สามเณรสุทิวัสผาติประภาวงศ์วัดท่าข้ามเหนือคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน
28สามเณรศุกลภัทรร่มประยูรวงศ์วัดท่าข้ามเหนือคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน
29สามเณรกิตติพงษ์อุดมสมาธิวัฒน์วัดอมราวาสคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน
30สามเณรกันต์รวีวิวัฒน์สันติวัดทุ่งแล้งคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน
31สามเณรไกรสรขวัญนิยมไทยวัดแม่สะลาบคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน
32สามเณรจรัส-วัดทุ่งแล้งคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน
33สามเณรจิรโชติคีรีสินสมุทรวัดทุ่งแล้งคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน
34สามเณรรจำนงค์ภูผาชันวัดทุ่งแล้งคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน
35สามเณรณัฐพนธ์ทิพย์ปราโมทย์วัดทุ่งแล้งคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน
36สามเณรธีรภัทร-วัดทุ่งแล้งคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน
37สามเณรธีรภาพบงกชเฉิดฉวีวัดทุ่งแล้งคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน
38สามเณรธีรเทพกานนมรกตวัดทุ่งแล้งคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน
39สามเณรนพคุณกระสินธุ์วิมานวัดทุ่งแล้งคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน
40สามเณรนพคุณฤทัยไพรวัลย์กุลวัดทุ่งแล้งคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน
41สามเณรนฤพัทธ์ใฝ่สมบรูณ์วัดทุ่งแล้งคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน
42สามเณรดำรงชัยวนาเจริญวัดแม่สะลาบคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน
43สามเณรปรีชามนต์หิมพานต์วัดทุ่งแล้งคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน
44สามเณรปรวัฒน์วิมานกังวานวัดทุ่งแล้งคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน
45สามเณรปุณวีร์โชติรสสกุลวัดทุ่งแล้งคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน
46สามเณรมนัสวีภูลายยาววัดทุ่งแล้งคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน
47สามเณรพลศักดิ์ชราธรบุญเย็นวัดทุ่งแล้งคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน
48สามเณรพีรวิชญ์กิตติคุณยิ่งยศวัดแม่สะลาบคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน
49สามเณรรณวีย์พรเกิดผลวัดทุ่งแล้งคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน
50สามเณรรัตนชัยพัฒนาหฤทัยวัดสบหารเหนือคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน