รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๔

สำนักเรียนคณะจังหวัดอุดรธานี  ภาค ๘
นักธรรมชั้นตรี - ๔๑๒๘๐๐๑ - วัดมัชฌิมาวาส
ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี อุดรธานี

แสดง 1 ถึง 15 จาก 15 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๔

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระวีรพัฒน์โคตรแสนลีวีรวํโสวัดมัชฌิมาวาสคณะจังหวัดอุดรธานี
2พระนิรุทธิ์กนกมณีธมฺมธโรวัดมัชฌิมาวาสคณะจังหวัดอุดรธานี
3สามเณรณรงค์กฎสุวรรณศรีวัดมัชฌิมาวาสคณะจังหวัดอุดรธานี
4สามเณรณพลจันทร์ภูมีวัดมัชฌิมาวาสคณะจังหวัดอุดรธานี
5สามเณรพรอนันต์แดนแก้วนิตรวัดมัชฌิมาวาสคณะจังหวัดอุดรธานี
6สามเณรภานุพงศ์อำภวาวัดมัชฌิมาวาสคณะจังหวัดอุดรธานี
7สามเณรจิรายุพงพันธ์วัดมัชฌิมาวาสคณะจังหวัดอุดรธานี
8สามเณรส่งศักดิ์จาบาลวัดมัชฌิมาวาสคณะจังหวัดอุดรธานี
9สามเณรอภิสิทธิ์คำสุขวัดมัชฌิมาวาสคณะจังหวัดอุดรธานี
10พระจำปาศักดิ์แก้วสายสุรสกฺโกวัดมัชฌิมาวาสคณะจังหวัดอุดรธานี
11พระสมฤทัยพิมพ์แย้มถาวโรวัดมัชฌิมาวาสคณะจังหวัดอุดรธานี
12พระเนติกรณ์เทียมสิงห์ปภสฺสโรวัดธรรมเสนาพัฒนารามคณะจังหวัดอุดรธานี
13พระนภัทรนันท์หิรัญกรนาควโรวัดธรรมเสนาพัฒนารามคณะจังหวัดอุดรธานี
14พระวัฒนาไขลามเมาวุฑฺฒญาโณวัดธรรมเสนาพัฒนารามคณะจังหวัดอุดรธานี
15พระมงคลวานิชโชสุมงฺคิโกวัดสว่างสันติธรรมคณะจังหวัดอุดรธานี