รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๔

สำนักเรียนคณะจังหวัดอุดรธานี  ภาค ๘
นักธรรมชั้นตรี - ๔๑๒๘๐๐๒ - วัดท่าสว่างศรีไพฑูรย์
ตำบลหมูม่น อำเภอเมืองอุดรธานี อุดรธานี

แสดง 1 ถึง 15 จาก 15 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๔

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระจิรายุทธกองสุวรรณจารุธมฺโมวัดสวาดรัตนสีมากิจคณะจังหวัดอุดรธานี
2พระนฤดลท้าวสนิทคุณากโรวัดธาตุสว่างโนนยางคณะจังหวัดอุดรธานี
3พระพิพัฒน์ติยชิรวงศ์ปญฺญาวุฒโฑวัดท่าสว่างศรีไพฑูรย์คณะจังหวัดอุดรธานี
4พระวรพัฒน์บริบูรณ์วรธมฺโมวัดท่าสว่างศรีไพฑูรย์คณะจังหวัดอุดรธานี
5พระวรรฐกัณชิตจิตต์เมตตาภรณ์กตสาโรวัดธาตุมังคลารามคณะจังหวัดอุดรธานี
6พระวันชัยสระแก้วอาภาธโรวัดเสวตวงษ์นิวาสคณะจังหวัดอุดรธานี
7พระศรัณย์สระแก้วปุญญาคโมวัดวารีศรีสะอาดคณะจังหวัดอุดรธานี
8พระศักดิ์ชัยทุมคำมีชยสกฺโกวัดศรีสว่างคณะจังหวัดอุดรธานี
9พระสุทธินันท์สุพรรณนนท์อตฺถกาโรวัดธาตุมังคลารามคณะจังหวัดอุดรธานี
10พระสุรชัยคงศิลาสุชาโตวัดวารีศรีสะอาดคณะจังหวัดอุดรธานี
11พระอดุลย์สินธุศาสร์ธมฺมวโรวัดท่าสว่างศรีไพฑูรย์คณะจังหวัดอุดรธานี
12พระอิสระเวียงพัฒน์ธมฺมวโรวัดธาตุสว่างโนนยางคณะจังหวัดอุดรธานี
13พระเกียรติศักดิ์ปานิเสนอคฺคธมฺโมวัดดงลิงคณะจังหวัดอุดรธานี
14พระเลอพงษ์นามบุรีสนฺตจิตฺโตวัดดงลิงคณะจังหวัดอุดรธานี
15สามเณรนภัทรสังข์ทอง-วัดศรีสว่างคณะจังหวัดอุดรธานี