รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดอุดรธานี ภาค ๘
นักธรรมชั้นตรี - ๔๑๒๘๐๐๒ - วัดท่าสว่างศรีไพฑูรย์
ตำบลหมูม่น อำเภอเมืองอุดรธานี อุดรธานี

แสดง 1 ถึง 16 จาก 16 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระกล้าณรงค์วาจีประศรีเขมวโรวัดศรีเมืองคุณคณะจังหวัดอุดรธานี
2พระคมสันราชโยธีคุณงฺกโรวัดสวาดรัตนสีมากิจคณะจังหวัดอุดรธานี
3พระจรัญสิงขรขนฺติโกวัดศรีสว่างคณะจังหวัดอุดรธานี
4พระถันเหล็กเพชรจนฺทสาโรวัดโบราณศรีรารามคณะจังหวัดอุดรธานี
5พระพรรณชาติเสาเมืองทองกตปุญฺโญวัดสวาดรัตนสีมากิจคณะจังหวัดอุดรธานี
6พระพีรวัฒน์ดวงตาโพสาอคฺคธมฺโมวัดศรีเมืองคุณคณะจังหวัดอุดรธานี
7พระรุ่ฃเรืองโกมลวาทินปภสฺสโรวัดวิทยานุกิจคณะจังหวัดอุดรธานี
8พระศุภชัยเอียลอดอภิวโรวัดทุ่งสว่างโพนทองคณะจังหวัดอุดรธานี
9พระสมจันทร์อินสะอาดอินฺทญาโณวัดโบราณศรีรารามคณะจังหวัดอุดรธานี
10พระสุริยาหัวดอนสุปภาโสวัดโนนตูมสรารามคณะจังหวัดอุดรธานี
11พระอัครพลก้อนกลมเปรี้ยวอคฺควโรวัดศรีเมืองคุณคณะจังหวัดอุดรธานี
12พระเกียรติชัยคำมูลกนฺตสาโรวัดศรีเมืองคุณคณะจังหวัดอุดรธานี
13สามเณรกิตติพศบุญใส-วัดศรีสว่างคณะจังหวัดอุดรธานี
14สามเณรธนภัทรเกื้อกูล-วัดศรีสว่างคณะจังหวัดอุดรธานี
15สามเณรธนาทิพย์ชัยปัด-วัดศรีสว่างคณะจังหวัดอุดรธานี
16สามเณรธาวินคำสีแก้ว-วัดศรีสว่างคณะจังหวัดอุดรธานี