รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๔

สำนักเรียนคณะจังหวัดอุดรธานี  ภาค ๘
นักธรรมชั้นตรี - ๔๑๒๘๐๐๔ - วัดสว่างสามัคคี
ตำบลสามพร้าว อำเภอเมืองอุดรธานี อุดรธานี

แสดง 1 ถึง 27 จาก 27 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๔

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระพงษ์ศักดิ์สอนพรหมสุวฑฺฒโนวัดสามพร้าวคณะจังหวัดอุดรธานี
2พระโชคดีจันดาหารวรุตฺโมวัดสามพร้าวคณะจังหวัดอุดรธานี
3พระปกรณ์บ่อคำเกิดกนฺตธมฺโมวัดสามพร้าวคณะจังหวัดอุดรธานี
4พระตะวันอ่อนบุญปญฺญาวโรวัดสามพร้าวคณะจังหวัดอุดรธานี
5พระอภิสิทธิ์สัตตะพันธ์อภิวฑฺโฒวัดสามพร้าวคณะจังหวัดอุดรธานี
6พระวุฒิพงษ์อ้นอ่อนกตกุสโรวัดสามพร้าวคณะจังหวัดอุดรธานี
7สามเณรนพดลนิยมธรรมวัดสามพร้าวคณะจังหวัดอุดรธานี
8สามเณรพงษ์เพชรโสตะภาวัดสามพร้าวคณะจังหวัดอุดรธานี
9สามเณรไบร์อันพากุลวัดสามพร้าวคณะจังหวัดอุดรธานี
10สามเณรธนภัทร์คำภูแก้ววัดสามพร้าวคณะจังหวัดอุดรธานี
11พระนพคุณเอียยะบุตรอภินนฺโทวัดสว่างสามัคคีคณะจังหวัดอุดรธานี
12พระใจเพชรหงษ์ทองอธิจิตฺโตวัดสว่างสามัคคีคณะจังหวัดอุดรธานี
13สามเณรอรรถพรหมู่มากวัดสว่างสามัคคีคณะจังหวัดอุดรธานี
14พระสุทธิศักดิ์รักษาแสงอุตฺตมปญฺโญวัดดงสระพังทองคณะจังหวัดอุดรธานี
15พระสาครจ้ำมากิตฺติธโรวัดดงสระพังทองคณะจังหวัดอุดรธานี
16พระนฐปคัลภ์สารีโทคมฺภีรธมฺโมวัดดงสระพังทองคณะจังหวัดอุดรธานี
17พระปรีชาเนียงขันขวาเขมวีโรวัดดงสระพังทองคณะจังหวัดอุดรธานี
18พระชาญชลวังคำหาญญาณธีโรวัดดงสระพังทองคณะจังหวัดอุดรธานี
19พระชัยมงคลแก้วมหาวงศ์สิริคุตฺโตวัดศรีชมภูบูรพารามคณะจังหวัดอุดรธานี
20สามเณรปิยะพงษ์หงษ์ชุมแพวัดศรีชมภูบูรพารามคณะจังหวัดอุดรธานี
21พระบุญหลายภูพองดาฐิตปุญฺโญวัดศรีทัศน์คณะจังหวัดอุดรธานี
22สามเณรวุฒินันท์พาภักดีวัดศรีทัศน์คณะจังหวัดอุดรธานี
23พระอภิสิทธิ์เพชรชูอคฺคธมฺโมวัดศิริสุขาภิบาลคณะจังหวัดอุดรธานี
24พระกวินสิงห์เสนากุสลจิตฺโตวัดศิริสุขาภิบาลคณะจังหวัดอุดรธานี
25พระจักรพงษ์นามอาษาชุตินฺธโรวัดศิริสุขาภิบาลคณะจังหวัดอุดรธานี
26พระนทีสิมมาลาคนฺธสีโลวัดศรีแก้วตูมทองคณะจังหวัดอุดรธานี
27พระบุญมีแก้วคำฉนฺทกาโมวัดโพธิ์ศรีไสยสะอาดคณะจังหวัดอุดรธานี