รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดอุดรธานี ภาค ๘
นักธรรมชั้นตรี - ๔๑๒๘๐๐๗ - วัดประดิษฐ์วนาราม
ตำบลนาข่า อำเภอเมืองอุดรธานี อุดรธานี

แสดง 1 ถึง 27 จาก 27 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1สามเณรครรชิตเกตุโพนทอง-วัดโนนสวรรค์คณะจังหวัดอุดรธานี
2สามเณรอภิสิทธิ์พันธุ-วัดโนนสวรรค์คณะจังหวัดอุดรธานี
3พระกฤษณะพิมภูราชกลฺยาโนวัดศรีชมชื่นคณะจังหวัดอุดรธานี
4พระฤทธิไกรพรหมนามคุตฺตธมฺโมวัดโนนสวรรค์คณะจังหวัดอุดรธานี
5พระจักรวรรดิติตะระวัตรจกฺกวณฺโณวัดศรีชมชื่นคณะจังหวัดอุดรธานี
6พระวันชัยจันทร์สว่างจนฺทสาโรวัดศรีชมชื่นคณะจังหวัดอุดรธานี
7พระสุริยารอดบุญมาจันทิโกวัดโพธิ์ชัยคณะจังหวัดอุดรธานี
8พระคำพองโคตรมีจิตฺตสํวโรวัดศรีชมชื่นคณะจังหวัดอุดรธานี
9พระชวลิตมาสิมชวนปญฺโญวัดศรีชมชื่นคณะจังหวัดอุดรธานี
10พระสมเกียรติปัญญางามญาณธมฺโมวัดโนนสวรรค์คณะจังหวัดอุดรธานี
11พระปฐพงษ์ศรีบุญเรืองฐานธมฺโมวัดโนนสวรรค์คณะจังหวัดอุดรธานี
12พระวนัสเล่าเลิศฐาวุฑโฒวัดโนนสวรรค์คณะจังหวัดอุดรธานี
13พระณัฐสิทธิ์วงษ์เสียงดังฐิตาจาโรวัดโพธิ์ชัยคณะจังหวัดอุดรธานี
14พระอุเทนธุระพระตุสฺสโกวัดโนนสวรรค์คณะจังหวัดอุดรธานี
15พระทนงศักดิ์ไม่เศร้าธนสกฺโกวัดศรีชมชื่นคณะจังหวัดอุดรธานี
16พระบรรหารธรเสนาปริสุทฺโธวัดศรีชมชื่นคณะจังหวัดอุดรธานี
17พระอนุชิตสานนอกปิยาจาโรวัดโพธิ์ชัยคณะจังหวัดอุดรธานี
18พระพลวัฒน์ประชิกาดพลสทฺโทวัดศรีชมชื่นคณะจังหวัดอุดรธานี
19พระวุฒิชัยวงษ์สีหาวุฒิธมฺโมวัดศรีชมชื่นคณะจังหวัดอุดรธานี
20พระเศรษฐาขาวขำศิริธโรวัดตูมคำคณะจังหวัดอุดรธานี
21พระสมบุญขำสาสดีสมจิตฺโตวัดศรีชมชื่นคณะจังหวัดอุดรธานี
22พระสุริยาภักดีอำนาจสิริปัญโญวัดโพธิ์ชัยคณะจังหวัดอุดรธานี
23พระพรชัยศิริภาสิริวณฺโณวัดศรีชมชื่นคณะจังหวัดอุดรธานี
24พระนนทวัฒน์รอดบุญมาสุจิตโตวัดโพธิ์ชัยคณะจังหวัดอุดรธานี
25พระวันชัยวงษ์ขุลีสุภากาโรวัดตูมคำคณะจังหวัดอุดรธานี
26พระนิกรบังเมฆอธิปญฺโญวัดโพธิ์ชัยคณะจังหวัดอุดรธานี
27พระจำลองจันภูผาอาทิโจวัดโนนสวรรค์คณะจังหวัดอุดรธานี