รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดอุดรธานี ภาค ๘
นักธรรมชั้นตรี - ๔๑๒๘๐๐๘ - วัดสีหนาทศาสดาราม
ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองอุดรธานี อุดรธานี

แสดง 1 ถึง 34 จาก 34 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1สามเณรสิทธิศักดิ์วรรณอุดมวัดโสมสันตยารามคณะจังหวัดอุดรธานี
2สามเณรวัชพลเพ็งเพชรวัดโสมสันตยารามคณะจังหวัดอุดรธานี
3สามเณรวิษณุเล็กพุ่มพวงวัดโสมสันตยารามคณะจังหวัดอุดรธานี
4สามเณรวีรยุทธภักดีวงศ์วัดสีหนาทศาสดารามคณะจังหวัดอุดรธานี
5สามเณรศราวุธสอนแสงวัดโสมสันตยารามคณะจังหวัดอุดรธานี
6สามเณรศิริโชติวงษ์สาอ้วนวัดโสมสันตยารามคณะจังหวัดอุดรธานี
7พระศุภศักดิ์ศาสนสุพินธ์สุทฺธิญาโณวัดสีหนาทศาสดารามคณะจังหวัดอุดรธานี
8พระสถิตนาเพียงล้อมกิตติปญฺโญวัดสีหนาทศาสดารามคณะจังหวัดอุดรธานี
9พระสมคิดเกษจันทร์สมจิตฺโตวัดสีหนาทศาสดารามคณะจังหวัดอุดรธานี
10สามเณรวรวุฒิแก้วดอนรีวัดโสมสันตยารามคณะจังหวัดอุดรธานี
11สามเณรสุริยันทิพย์คำมีวัดโสมสันตยารามคณะจังหวัดอุดรธานี
12สามเณรสุวรรณภูมิอุปไชยวัดโสมสันตยารามคณะจังหวัดอุดรธานี
13สามเณรอดิศักดิ์กิติศรีวรพันธ์วัดโสมสันตยารามคณะจังหวัดอุดรธานี
14สามเณรอภิวัฒน์สมีเพชรวัดโสมสันตยารามคณะจังหวัดอุดรธานี
15สามเณรอาทิตย์แสงศรวัดโสมสันตยารามคณะจังหวัดอุดรธานี
16พระเดชามาสวิสุทธิ์เตชปุญฺโญวัดสีหนาทศาสดารามคณะจังหวัดอุดรธานี
17สามเณรโชคชนาปัญญารักษ์วัดสีหนาทศาสดารามคณะจังหวัดอุดรธานี
18สามเณรทักษิณบรรจงวัดสีหนาทศาสดารามคณะจังหวัดอุดรธานี
19สามเณรกฤติพสศ์กองพันธ์-วัดโสมสันตยารามคณะจังหวัดอุดรธานี
20สามเณรคุณากรสาดนอกวัดโสมสันตยารามคณะจังหวัดอุดรธานี
21สามเณรฉลองชัยเจริญบุตรวัดโสมสันตยารามคณะจังหวัดอุดรธานี
22สามเณรชวิศโคตรสาลีวัดโสมสันตยารามคณะจังหวัดอุดรธานี
23พระชานนท์อาจคงหาญอนาลโยวัดโสมสันตยารามคณะจังหวัดอุดรธานี
24สามเณรฐิติศักดิ์สงเสพวัดโสมสันตยารามคณะจังหวัดอุดรธานี
25พระณรงค์ฝ่ายสัจจาสุภทฺโทวัดสีหนาทศาสดารามคณะจังหวัดอุดรธานี
26พระตุกกิตติราชปิยธมฺโมวัดสีหนาทศาสดารามคณะจังหวัดอุดรธานี
27สามเณรกรเกียรสัตชนวัดโสมสันตยารามคณะจังหวัดอุดรธานี
28สามเณรธีระพงษ์วงค์ศิลป์วัดโสมสันตยารามคณะจังหวัดอุดรธานี
29พระประชาไชยสงวรธมฺโมวัดสีหนาทศาสดารามคณะจังหวัดอุดรธานี
30พระปรีชาแสงเพรชปริญาโนวัดโสมสันตยารามคณะจังหวัดอุดรธานี
31สามเณรปรเมษพุทธโคตรวัดโสมสันตยารามคณะจังหวัดอุดรธานี
32สามเณรปาราเมศขึ้นกันกงวัดโสมสันตยารามคณะจังหวัดอุดรธานี
33สามเณรพุฒิพงศ์แสนทวีสุขวัดโสมสันตยารามคณะจังหวัดอุดรธานี
34สามเณรราชวุฒิภูวาลย์คำวัดโสมสันตยารามคณะจังหวัดอุดรธานี