รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดอุดรธานี ภาค ๘
นักธรรมชั้นตรี - ๔๑๒๘๐๑๐ - วัดสามขาสันติสุข
ตำบลหมากหญ้า อำเภอหนองวัวซอ อุดรธานี

แสดง 1 ถึง 33 จาก 33 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระบุญมาคำควรตปสีโลวัดมงคลคำบำรุงคณะจังหวัดอุดรธานี
2พระธนงค์คำวีระจนฺทสาโรวัดสามขาสันติสุขคณะจังหวัดอุดรธานี
3พระพงษ์ศักดิ์ฉิมสีดาวิริโยวัดสามขาสันติสุขคณะจังหวัดอุดรธานี
4พระธีระพลชัยปัญญาชยปญฺโญวัดมงคลคำบำรุงคณะจังหวัดอุดรธานี
5พระประวิทย์ชุมนุมโชติกโรวัดสามขาสันติสุขคณะจังหวัดอุดรธานี
6สามเณรประวันวิชย์ดวงมณี-วัดบ้านโนนหวายคณะจังหวัดอุดรธานี
7พระศราวุธดิรกโสภณสจฺตจิตฺโตวัดสามขาสันติสุขคณะจังหวัดอุดรธานี
8สามเณรอภิวิชญ์ทองโคตร-วัดอุดมศิลป์คณะจังหวัดอุดรธานี
9พระวัฒนาธารประเสริฐเขมกาโมวัดมงคลคำบำรุงคณะจังหวัดอุดรธานี
10พระสุนทรนัตติพันธ์ขนฺติวโรวัดบ้านหนองอ้อคณะจังหวัดอุดรธานี
11พระพุทธพรนิลยองปิยธมฺโมวัดสามขาสันติสุขคณะจังหวัดอุดรธานี
12พระก้องเกียรติบำรุงหมู่สีลสํวโรวัดสามขาสันติสุขคณะจังหวัดอุดรธานี
13สามเณรนวพลบุญประคม-วัดสามขาสันติสุขคณะจังหวัดอุดรธานี
14พระวัชรกรผู้เจริญอาภสฺสโรวัดบ้านโนนหวายคณะจังหวัดอุดรธานี
15พระวรวิทย์มหาหิงษ์มหาญาโณวัดมงคลคำบำรุงคณะจังหวัดอุดรธานี
16พระสรศักดิ์มาตะชาติธมฺมทินฺโนวัดอูบมุงเหนือคณะจังหวัดอุดรธานี
17พระนาทีมาวันอธิมุตฺโตวัดสามขาสันติสุขคณะจังหวัดอุดรธานี
18พระนวพลลีรักทีปธมฺโมวัดบ้านโนนหวายคณะจังหวัดอุดรธานี
19พระนรเศรษฐ์ศรีทาถุงจิตฺตกาโรวัดมงคลคำบำรุงคณะจังหวัดอุดรธานี
20พระสมศักดิ์ศรีระมัดอาจรธมฺโมวัดบ้านโนนหวายคณะจังหวัดอุดรธานี
21พระไตรภพศรีลาโคตรคุณวีโรวัดบ้านโนนหวายคณะจังหวัดอุดรธานี
22สามเณรวิษณุศรีวิชัย-วัดบ้านหนองอ้อคณะจังหวัดอุดรธานี
23พระประดิษฐ์สายบุญมีจนฺทสาโรวัดมงคลคำบำรุงคณะจังหวัดอุดรธานี
24สามเณรคธาวุฒิหลักดี-วัดหนองบัวเลิงคณะจังหวัดอุดรธานี
25พระก้านอิ่มเต็มโชติวโรวัดมงคลคำบำรุงคณะจังหวัดอุดรธานี
26พระสมบุรณ์อ่อนทองหลางปิยธมฺโมวัดสามขาสันติสุขคณะจังหวัดอุดรธานี
27พระอุ่นเพ็งกุลวตธมฺโมวัดสามขาสันติสุขคณะจังหวัดอุดรธานี
28สามเณรกันตพลเสนานุลิด-วัดอุดมศิลป์คณะจังหวัดอุดรธานี
29สามเณรณัชพลแก่นงาม-วัดอุดมศิลป์คณะจังหวัดอุดรธานี
30สามเณรวัขระแก้วสีมา-วัดบ้านหนองอ้อคณะจังหวัดอุดรธานี
31พระกฤษกรแซ่ตันธมฺมทีโปวัดอูบมุงเหนือคณะจังหวัดอุดรธานี
32พระเภาโคมชัยภูมิปภาธโรวัดมงคลคำบำรุงคณะจังหวัดอุดรธานี
33พระปันโนรินทร์ปุญฺญาโภวัดบ้านหนองอ้อคณะจังหวัดอุดรธานี