รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดอุดรธานี ภาค ๘
นักธรรมชั้นตรี - ๔๑๒๘๐๑๓ - วัดโพธิ์ศรีสร้างคอม
ตำบลสร้างคอม อำเภอสร้างคอม อุดรธานี

แสดง 1 ถึง 30 จาก 30 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระนิลพัฒน์กะการดีนีลวณฺโณวัดสว่างพัฒนารามคณะจังหวัดอุดรธานี
2พระคูณคำหินคุณวีโรวัดโพธิ์ศรีสว่างคณะจังหวัดอุดรธานี
3พระณัฐพลคำเวียงคำพลญาโณวัดสามัคคีบำเพ็ญผลคณะจังหวัดอุดรธานี
4พระเสกสรรจะหลาบหลวงสารโทวัดศรีสำราญคณะจังหวัดอุดรธานี
5พระประเมษฐ์ชุมจันทร์ปภสฺสโรวัดสามัคคีบำเพ็ญผลคณะจังหวัดอุดรธานี
6พระกิตติดวงภักดีกิตฺติปุณโญวัดเวฬุวันคณะจังหวัดอุดรธานี
7สามเณรจิระศักดิ์ดวงภักดีวัดเวฬุวันคณะจังหวัดอุดรธานี
8พระอำนาจดวงภักดีจิรวฑฺโฒวัดอัมพวันวนารามคณะจังหวัดอุดรธานี
9พระสมัยทาดีจตฺตมโลวัดสามัคคีบำเพ็ญผลคณะจังหวัดอุดรธานี
10พระศุภกานต์ท้าวสกุลสุชาโตวัดเวฬุวันคณะจังหวัดอุดรธานี
11พระทองพิทักษ์ธุระพระสุภทฺโทวัดศิริธรรมคุณคณะจังหวัดอุดรธานี
12พระวิทยาบุญเพลิงวิชฺชาธโรวัดสว่างพัฒนารามคณะจังหวัดอุดรธานี
13พระอภิชาติบุดดาศรีอภิปาโลวัดโพธิ์ศรีสร้างคอมคณะจังหวัดอุดรธานี
14พระประดิษฐ์พองคำฐิตคุโณวัดสามัคคีบำเพ็ญผลคณะจังหวัดอุดรธานี
15พระแก้วพิมูลสนฺตมโนวัดเวฬุวันคณะจังหวัดอุดรธานี
16พระวรวิทย์ภูเดชดวงวิสทฺโธวัดโพธิ์ศรีสร้างคอมคณะจังหวัดอุดรธานี
17พระมนตรีมณีจักรมหาคุโณวัดพรสวรรค์คณะจังหวัดอุดรธานี
18พระวีระศักดิ์ยาโสภาวรญาโณวัดเวฬุวันคณะจังหวัดอุดรธานี
19พระสุวิทย์วงษาบุตรสุวฑฺฒโนวัดศิริธรรมคุณคณะจังหวัดอุดรธานี
20พระณัฐพงษ์สมลือชาถาวโรวัดสามัคคีบำเพ็ญผลคณะจังหวัดอุดรธานี
21พระเจษฎาสิงขรณ์กิตฺติสาโรวัดสามัคคีบำเพ็ญผลคณะจังหวัดอุดรธานี
22พระสุรพลหล่าบุญเลิศสุเมโธวัดโพธิ์ศรีสร้างคอมคณะจังหวัดอุดรธานี
23พระทศพรอัปการัตน์ยนฺตสีโลวัดอัมพวันวนารามคณะจังหวัดอุดรธานี
24พระบัวสีอุดมชัยอุตฺตโมวัดสามัคคีบำเพ็ญผลคณะจังหวัดอุดรธานี
25สามเณรนันทภพเประกันยาวัดศรีสำราญคณะจังหวัดอุดรธานี
26พระจันทร์เวียงบ่อแกจนฺทสาโรวัดเวฬุวันคณะจังหวัดอุดรธานี
27พระอนุกรณ์แถมกลางอนุตฺตโรวัดศิริธรรมคุณคณะจังหวัดอุดรธานี
28พระศักดาแสงวิชัยสมจิตฺโตวัดศรีสำราญคณะจังหวัดอุดรธานี
29พระสิทธิศักดิ์แสงอาวุธสิริจนฺโทวัดสามัคคีบำเพ็ญผลคณะจังหวัดอุดรธานี
30พระพิชัยฤกษ์โพธิ์บายพลวุฑฺโฒวัดเวฬุวันคณะจังหวัดอุดรธานี