รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดอุดรธานี ภาค ๘
นักธรรมชั้นตรี - ๔๑๒๘๐๑๙ - วัดสะอาดเรืองศรี
ตำบลนาดี อำเภอหนองแสง อุดรธานี

แสดง 1 ถึง 49 จาก 49 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระทองใบกมลละครโอภาโสวัดสะอาดเรืองศรีคณะจังหวัดอุดรธานี
2พระสอนจอดนอกจนฺทปญฺโญวัดใหม่แสงสว่างคณะจังหวัดอุดรธานี
3พระนัฐวัตรจอมคำสิงห์ขนฺติโกวัดประเสริฐทรงธรรมคณะจังหวัดอุดรธานี
4สามเณรอภิรักษ์จันทภูผาวัดหนองบัวคณะจังหวัดอุดรธานี
5พระถนอมจันทะดวงจนฺทวํโสวัดสะอาดเรืองศรีคณะจังหวัดอุดรธานี
6พระปัญญาจิตธรรมมาอินฺทปญฺโญวัดใหม่แสงสว่างคณะจังหวัดอุดรธานี
7พระอาทิตย์ชัยรักษาอรุโณวัดสว่างอรุณคณะจังหวัดอุดรธานี
8พระอภิชาตชัยวงษ์โสตฺถิคุโณวัดใหม่แสงสว่างคณะจังหวัดอุดรธานี
9พระธีรวัฒน์ดีกุดเครือธีรปญฺโญวัดสะอาดเรืองศรีคณะจังหวัดอุดรธานี
10พระวีระศักดิ์ถึงพันธ์กนฺตวีโรวัดสะอาดเรืองศรีคณะจังหวัดอุดรธานี
11พระอดิพงษ์นาบำรุงรกฺขิตสีโลวัดหนองบัวคณะจังหวัดอุดรธานี
12พระเคนนาสนไชยเตชพโลวัดใหม่แสงสว่างคณะจังหวัดอุดรธานี
13พระหัสดินประยงค์หอมขนฺติธมฺโมวัดสะอาดเรืองศรีคณะจังหวัดอุดรธานี
14พระสุพรมปะระทังสุจิณฺณธมฺโมวัดใหม่แสงสว่างคณะจังหวัดอุดรธานี
15พระสวัสดิ์พรมสว่างปภงฺกโรวัดสะอาดเรืองศรีคณะจังหวัดอุดรธานี
16พระอุทัยพรรณสูตรชวนปญฺโญวัดภูทองเทพนิมิตคณะจังหวัดอุดรธานี
17พระวิรัตน์พลเวียงธรรมสิริจนฺโทวัดรัตนศรีบุญเรืองคณะจังหวัดอุดรธานี
18พระสถาพรพันธ์พิบูลย์ธมฺมธีโรวัดใหม่แสงสว่างคณะจังหวัดอุดรธานี
19พระชายพุชถนนนอกจารุวณฺโณวัดใหม่แสงสว่างคณะจังหวัดอุดรธานี
20พระเอกรงค์ภักดีสรสิทธิ์จารุธมฺโมวัดสะอาดเรืองศรีคณะจังหวัดอุดรธานี
21พระชารินทร์ภักสรสิทธ์อชิโตวัดใหม่แสงสว่างคณะจังหวัดอุดรธานี
22พระเรืองนิตย์ภูชุมโรจนญาโณวัดสะอาดเรืองศรีคณะจังหวัดอุดรธานี
23พระคำภูผิวเมฆสุมงฺคโลวัดใหม่แสงสว่างคณะจังหวัดอุดรธานี
24พระศักดิ์สิทธิ์มุกดาม่วงขนฺติมโนวัดใหม่แสงสว่างคณะจังหวัดอุดรธานี
25พระธนิลาวงศ์เกิดมานิโตวัดประเสริฐทรงธรรมคณะจังหวัดอุดรธานี
26พระทินกรวงศ์น้ำคำจารุธมฺโมวัดภูทองเทพนิมิตคณะจังหวัดอุดรธานี
27พระชัยอนันต์วงษ์กันยาคุณวุฑฺโฒวัดหนองบัวคณะจังหวัดอุดรธานี
28พระสมัยวันชัยสิริจนฺโทวัดหนองบัวคณะจังหวัดอุดรธานี
29พระบุญสีวิชัยวงค์กตปุญฺโญวัดสะอาดเรืองศรีคณะจังหวัดอุดรธานี
30พระพีรวัฒน์วิทยากตธมฺโมวัดหนองบัวคณะจังหวัดอุดรธานี
31พระกรกฏศรีมันตะกตทีโปวัดสะอาดเรืองศรีคณะจังหวัดอุดรธานี
32สามเณรณัฐพลศิริดลวัดหนองบัวคณะจังหวัดอุดรธานี
33พระเพิงสีสารอคฺคธมฺโมวัดสะอาดเรืองศรีคณะจังหวัดอุดรธานี
34พระพรมสุทธิชาติสุจิรวํโสวัดภูทองเทพนิมิตคณะจังหวัดอุดรธานี
35พระหนุเรียบสุวรรณคำติกฺขวีโรวัดใหม่แสงสว่างคณะจังหวัดอุดรธานี
36พระชัยวัมน์หงษ์ชมพูปญฺญาวุโธวัดรัตนศรีบุญเรืองคณะจังหวัดอุดรธานี
37สามเณรศักดิ์ชัยหวานพร้อมวัดหนองบัวคณะจังหวัดอุดรธานี
38พระมนัตร์อุดมศิลป์อนุตฺตโรวัดใหม่แสงสว่างคณะจังหวัดอุดรธานี
39พระชัยยันต์อุทัยแสงชยภินนฺโทวัดหนองบัวคณะจังหวัดอุดรธานี
40พระนพพลอุราแก้วสุพโลวัดสะอาดเรืองศรีคณะจังหวัดอุดรธานี
41พระบุญทันอ่อนศรีลานาควโรวัดประเสริฐทรงธรรมคณะจังหวัดอุดรธานี
42พระชิณกรเหล่าศรีไชยสญฺญจิตฺโตวัดสะอาดเรืองศรีคณะจังหวัดอุดรธานี
43พระนรพนธ์แก้วเกิดมีนราทีโปวัดสะอาดเรืองศรีคณะจังหวัดอุดรธานี
44พระพะเยาว์แรมลีอชิโตวัดใหม่แสงสว่างคณะจังหวัดอุดรธานี
45พระออดแสงจันทร์อธิปญฺโญวัดสะอาดเรืองศรีคณะจังหวัดอุดรธานี
46สามเณรณัฐวุฒิโครตศรีกุลวัดหนองบัวคณะจังหวัดอุดรธานี
47พระมนัสใจสามารถทีปังกโรวัดประเสริฐทรงธรรมคณะจังหวัดอุดรธานี
48พระอุทิศใสหารอุทโยวัดหนองบัวคณะจังหวัดอุดรธานี
49พระกฤษณะไตรถิ่นญาณวีโรวัดภูทองเทพนิมิตคณะจังหวัดอุดรธานี