รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดอุดรธานี ภาค ๘
นักธรรมชั้นตรี - ๔๑๒๘๐๑๙ - วัดสะอาดเรืองศรี
ตำบลนาดี อำเภอหนองแสง อุดรธานี

แสดง 1 ถึง 49 จาก 49 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระอาทิตย์ชัยรักษาอรุโณวัดสว่างอรุณคณะจังหวัดอุดรธานี
2พระวิรัตน์พลเวียงธรรมสิริจนฺโทวัดรัตนศรีบุญเรืองคณะจังหวัดอุดรธานี
3พระชัยวัมน์หงษ์ชมพูปญฺญาวุโธวัดรัตนศรีบุญเรืองคณะจังหวัดอุดรธานี
4พระปัญญาจิตธรรมมาอินฺทปญฺโญวัดใหม่แสงสว่างคณะจังหวัดอุดรธานี
5พระศักดิ์สิทธิ์มุกดาม่วงขนฺติมโนวัดใหม่แสงสว่างคณะจังหวัดอุดรธานี
6พระคำภูผิวเมฆสุมงฺคโลวัดใหม่แสงสว่างคณะจังหวัดอุดรธานี
7พระอภิชาตชัยวงษ์โสตฺถิคุโณวัดใหม่แสงสว่างคณะจังหวัดอุดรธานี
8พระเคนนาสนไชยเตชพโลวัดใหม่แสงสว่างคณะจังหวัดอุดรธานี
9พระหนุเรียบสุวรรณคำติกฺขวีโรวัดใหม่แสงสว่างคณะจังหวัดอุดรธานี
10พระมนัตร์อุดมศิลป์อนุตฺตโรวัดใหม่แสงสว่างคณะจังหวัดอุดรธานี
11พระชารินทร์ภักสรสิทธ์อชิโตวัดใหม่แสงสว่างคณะจังหวัดอุดรธานี
12พระพะเยาว์แรมลีอชิโตวัดใหม่แสงสว่างคณะจังหวัดอุดรธานี
13พระสุพรมปะระทังสุจิณฺณธมฺโมวัดใหม่แสงสว่างคณะจังหวัดอุดรธานี
14พระชายพุชถนนนอกจารุวณฺโณวัดใหม่แสงสว่างคณะจังหวัดอุดรธานี
15พระสถาพรพันธ์พิบูลย์ธมฺมธีโรวัดใหม่แสงสว่างคณะจังหวัดอุดรธานี
16พระสอนจอดนอกจนฺทปญฺโญวัดใหม่แสงสว่างคณะจังหวัดอุดรธานี
17พระนรพนธ์แก้วเกิดมีนราทีโปวัดสะอาดเรืองศรีคณะจังหวัดอุดรธานี
18พระทองใบกมลละครโอภาโสวัดสะอาดเรืองศรีคณะจังหวัดอุดรธานี
19พระชิณกรเหล่าศรีไชยสญฺญจิตฺโตวัดสะอาดเรืองศรีคณะจังหวัดอุดรธานี
20พระออดแสงจันทร์อธิปญฺโญวัดสะอาดเรืองศรีคณะจังหวัดอุดรธานี
21พระกรกฏศรีมันตะกตทีโปวัดสะอาดเรืองศรีคณะจังหวัดอุดรธานี
22พระถนอมจันทะดวงจนฺทวํโสวัดสะอาดเรืองศรีคณะจังหวัดอุดรธานี
23พระเพิงสีสารอคฺคธมฺโมวัดสะอาดเรืองศรีคณะจังหวัดอุดรธานี
24พระวีระศักดิ์ถึงพันธ์กนฺตวีโรวัดสะอาดเรืองศรีคณะจังหวัดอุดรธานี
25พระบุญสีวิชัยวงค์กตปุญฺโญวัดสะอาดเรืองศรีคณะจังหวัดอุดรธานี
26พระสวัสดิ์พรมสว่างปภงฺกโรวัดสะอาดเรืองศรีคณะจังหวัดอุดรธานี
27พระนพพลอุราแก้วสุพโลวัดสะอาดเรืองศรีคณะจังหวัดอุดรธานี
28พระเรืองนิตย์ภูชุมโรจนญาโณวัดสะอาดเรืองศรีคณะจังหวัดอุดรธานี
29พระหัสดินประยงค์หอมขนฺติธมฺโมวัดสะอาดเรืองศรีคณะจังหวัดอุดรธานี
30พระธีรวัฒน์ดีกุดเครือธีรปญฺโญวัดสะอาดเรืองศรีคณะจังหวัดอุดรธานี
31พระเอกรงค์ภักดีสรสิทธิ์จารุธมฺโมวัดสะอาดเรืองศรีคณะจังหวัดอุดรธานี
32พระสมัยวันชัยสิริจนฺโทวัดหนองบัวคณะจังหวัดอุดรธานี
33พระอดิพงษ์นาบำรุงรกฺขิตสีโลวัดหนองบัวคณะจังหวัดอุดรธานี
34พระชัยยันต์อุทัยแสงชยภินนฺโทวัดหนองบัวคณะจังหวัดอุดรธานี
35พระชัยอนันต์วงษ์กันยาคุณวุฑฺโฒวัดหนองบัวคณะจังหวัดอุดรธานี
36พระอุทิศใสหารอุทโยวัดหนองบัวคณะจังหวัดอุดรธานี
37สามเณรอภิรักษ์จันทภูผาวัดหนองบัวคณะจังหวัดอุดรธานี
38สามเณรณัฐวุฒิโครตศรีกุลวัดหนองบัวคณะจังหวัดอุดรธานี
39สามเณรณัฐพลศิริดลวัดหนองบัวคณะจังหวัดอุดรธานี
40สามเณรศักดิ์ชัยหวานพร้อมวัดหนองบัวคณะจังหวัดอุดรธานี
41พระพีรวัฒน์วิทยากตธมฺโมวัดหนองบัวคณะจังหวัดอุดรธานี
42พระมนัสใจสามารถทีปังกโรวัดประเสริฐทรงธรรมคณะจังหวัดอุดรธานี
43พระบุญทันอ่อนศรีลานาควโรวัดประเสริฐทรงธรรมคณะจังหวัดอุดรธานี
44พระนัฐวัตรจอมคำสิงห์ขนฺติโกวัดประเสริฐทรงธรรมคณะจังหวัดอุดรธานี
45พระธนิลาวงศ์เกิดมานิโตวัดประเสริฐทรงธรรมคณะจังหวัดอุดรธานี
46พระทินกรวงศ์น้ำคำจารุธมฺโมวัดภูทองเทพนิมิตคณะจังหวัดอุดรธานี
47พระกฤษณะไตรถิ่นญาณวีโรวัดภูทองเทพนิมิตคณะจังหวัดอุดรธานี
48พระอุทัยพรรณสูตรชวนปญฺโญวัดภูทองเทพนิมิตคณะจังหวัดอุดรธานี
49พระพรมสุทธิชาติสุจิรวํโสวัดภูทองเทพนิมิตคณะจังหวัดอุดรธานี