รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดอุดรธานี ภาค ๘
นักธรรมชั้นตรี - ๔๑๒๘๐๒๑ - วัดบูรพา
ตำบลวังสามหมอ อำเภอวังสามหมอ อุดรธานี

แสดง 1 ถึง 31 จาก 31 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1สามเณรณัฐนัยศรีอินทร์วัดบูรพาคณะจังหวัดอุดรธานี
2สามเณรทินกรสายเมืองวัดบูรพาคณะจังหวัดอุดรธานี
3สามเณรเอกพันธ์สาเกตุวัดบูรพาคณะจังหวัดอุดรธานี
4สามเณรธวัชชัยผลวิชัยวัดบูรพาคณะจังหวัดอุดรธานี
5สามเณรธีรธรรมขันสีลาวัดบูรพาคณะจังหวัดอุดรธานี
6สามเณรเควินฤทธิธรรมวัดบูรพาคณะจังหวัดอุดรธานี
7สามเณรอันดามันบุญจรัสวัดบูรพาคณะจังหวัดอุดรธานี
8สามเณรอดิเชษสุวรรณวงษ์วัดสว่างอัมพวันคณะจังหวัดอุดรธานี
9สามเณรวีรพงษ์ผลวิชัยวัดบูรพาคณะจังหวัดอุดรธานี
10สามเณรพีระภัทร์แสนพรมวัดบูรพาคณะจังหวัดอุดรธานี
11สามเณรภานุกรณ์บุตรอินทร์วัดศรีชุมพรคณะจังหวัดอุดรธานี
12สามเณรภูมิรพีชมภูศรีวัดบูรพาคณะจังหวัดอุดรธานี
13พระวิชัยไมยกิจกิตฺติปาโลวัดบูรพาคณะจังหวัดอุดรธานี
14พระศดิษฐ์นันทะศรีจนฺทสโรวัดบูรพาคณะจังหวัดอุดรธานี
15พระไฉนหวานแท้จนฺทโกวัดบูรพาคณะจังหวัดอุดรธานี
16พระวงศธรพันโยสีจารุธมฺโมวัดศรีชุมพรคณะจังหวัดอุดรธานี
17พระสินชัยโง้วพัฒนาชุตินฺธโรวัดผาสุการามคณะจังหวัดอุดรธานี
18พระนำพลภาวงค์ฐิตธมฺโมวัดบูรพาคณะจังหวัดอุดรธานี
19พระมาวินบุราณเดชธมฺมทีโปวัดสว่างอัมพวันคณะจังหวัดอุดรธานี
20พระวันดีชำมะลีนิทฺเทศโกวัดผาสุการามคณะจังหวัดอุดรธานี
21พระนิกุลกมลกลางปญฺญาทีโปวัดสว่างอัมพวันคณะจังหวัดอุดรธานี
22พระสาครเนานอกปภากโรวัดผาสุการามคณะจังหวัดอุดรธานี
23พระเกียรติศักดิ์สมศิริปภากโรวัดสว่างอัมพวันคณะจังหวัดอุดรธานี
24พระพงศธรแช่มชื่นปาสาโทวัดสว่างอัมพวันคณะจังหวัดอุดรธานี
25พระคำทูรย์แสนมนตรีปิยธมฺโมวัดบูรพาคณะจังหวัดอุดรธานี
26พระบุญเพ็งชินณะคำสิรินฺธโรวัดผาสุการามคณะจังหวัดอุดรธานี
27พระศุภกิจศรีเสาวงศ์สุมงฺคโลวัดบูรพาคณะจังหวัดอุดรธานี
28พระทิพาพรพลเยี่ยมสุมงฺคโลวัดผาสุการามคณะจังหวัดอุดรธานี
29พระอนงค์อาป้องอนาวิโลวัดศรีชุมพรคณะจังหวัดอุดรธานี
30พระปิยะวัฒน์คำพิโลเตชพโลวัดบูรพาคณะจังหวัดอุดรธานี
31พระสุรศักดิ์แสงผาเตชวโรวัดสว่างอัมพวันคณะจังหวัดอุดรธานี