รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดอุดรธานี ภาค ๘
นักธรรมชั้นตรี - ๔๑๒๘๐๒๒ - วัดโพธิ์ชัยศรี
ตำบลบ้านผือ อำเภอบ้านผือ อุดรธานี

แสดง 1 ถึง 50 จาก 123 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระร้อยเปรี้ยวปรีสนฺติโกวัดพลับคณะจังหวัดอุดรธานี
2สามเณรเจษฎามาตย์แสงวัดพลับคณะจังหวัดอุดรธานี
3พระสมศักดิ์นามบุญเรืองรตฺนโชโตวัดศรีสะอาดคณะจังหวัดอุดรธานี
4สามเณรธีรพลนิลแก้ววัดศรีสะอาดคณะจังหวัดอุดรธานี
5สามเณรกนกพลคันธีวัดศรีสะอาดคณะจังหวัดอุดรธานี
6สามเณรพานทองแท้มงคลวัดศรีสะอาดคณะจังหวัดอุดรธานี
7สามเณรเสกสรรค์ใยแสนวัดศรีโสภณคณะจังหวัดอุดรธานี
8สามเณรณัฐดนัยคนซื่อวัดศรีโสภณคณะจังหวัดอุดรธานี
9สามเณรศิวโรจน์ดวงแสนจันทร์วัดศรีโสภณคณะจังหวัดอุดรธานี
10สามเณรปัญญาคำชมภูวัดศรีโสภณคณะจังหวัดอุดรธานี
11สามเณรศิวกรบัวทองวัดศรีโสภณคณะจังหวัดอุดรธานี
12สามเณรศิวศักดิ์บัวทองวัดศรีโสภณคณะจังหวัดอุดรธานี
13สามเณรอานันท์หมายชัยวัดศรีโสภณคณะจังหวัดอุดรธานี
14สามเณรสุนันท์แก้วกันหาวัดศรีโสภณคณะจังหวัดอุดรธานี
15สามเณรเอกรัตน์หมายชัยวัดจันทรารามคณะจังหวัดอุดรธานี
16สามเณรณัฐวุฒิน้อยแสงสีวัดจันทรารามคณะจังหวัดอุดรธานี
17สามเณรธวัชชัยธรรมทองวัดจันทรารามคณะจังหวัดอุดรธานี
18สามเณรพงษ์พันธ์ดวงดีวัดจันทรารามคณะจังหวัดอุดรธานี
19สามเณรศรัญยูอินทะนุพัฒวัดจันทรารามคณะจังหวัดอุดรธานี
20สามเณรพงศธรกุศลมานิตย์วัดจันทรารามคณะจังหวัดอุดรธานี
21สามเณรวีรภาพวงษ์คำจันทร์วัดจันทรารามคณะจังหวัดอุดรธานี
22พระวิทวัสเวียงนนท์ฉนฺทสุโภวัดโนนสะอาดคณะจังหวัดอุดรธานี
23พระยรรยงศรีมุงคุณสิริคุโณวัดโนนสะอาดคณะจังหวัดอุดรธานี
24สามเณรไชยวัฒน์โอชารสวัดโนนสะอาดคณะจังหวัดอุดรธานี
25สามเณรปกรณ์เรืองมณีวัดโนนสะอาดคณะจังหวัดอุดรธานี
26สามเณรอมรวัฒน์มณีศรีวัดโนนสะอาดคณะจังหวัดอุดรธานี
27พระทินกรพากุลทินฺนธมฺโมวัดสระแก้วคณะจังหวัดอุดรธานี
28พระอ๊อตทองสุวรรณอจิญฺจโณวัดสระแก้วคณะจังหวัดอุดรธานี
29พระจรูญศักดิ์สุวรรณพิมพ์ขนฺติโกวัดสระแก้วคณะจังหวัดอุดรธานี
30พระธวัชบุญเที่ยงธนปญฺโญวัดโพธิ์ชัยศรีคณะจังหวัดอุดรธานี
31พระพินัดคำชมภูพลธมฺโมวัดโพธิ์ชัยศรีคณะจังหวัดอุดรธานี
32พระบุญเที่ยงดวงพรมปุญฺญวฑฺฒโนวัดโพธิ์ชัยศรีคณะจังหวัดอุดรธานี
33พระอนุสรณ์เพ็ชรบ่อแกอกิญฺจโนวัดโพธิ์ชัยศรีคณะจังหวัดอุดรธานี
34พระเอกพลเหมือดแก้วเอกพโลวัดโพธิ์ชัยศรีคณะจังหวัดอุดรธานี
35พระชาญชัยคำสมศรีชยธมฺโมวัดโพธิ์ชัยศรีคณะจังหวัดอุดรธานี
36พระต้นตะวันโกศลกิจจาตปสีโลวัดโพธิ์ชัยศรีคณะจังหวัดอุดรธานี
37พระสิทธิโชคตรีแสงสุทฺธิมโนวัดโพธิ์ชัยศรีคณะจังหวัดอุดรธานี
38พระธวัชชัยปิ่นโพธิ์ธนปญฺโญวัดโพธิ์ชัยศรีคณะจังหวัดอุดรธานี
39พระศราวุฒินาพาสุจิตฺโตวัดโพธิ์ชัยศรีคณะจังหวัดอุดรธานี
40พระวิโรจน์โคตะมีวิโรจโนวัดโพธิ์ชัยศรีคณะจังหวัดอุดรธานี
41พระเกรียงไกรผิวแก้วอนนฺโทวัดโพธิ์ชัยศรีคณะจังหวัดอุดรธานี
42พระสายันต์ปิ่นทองกิตฺติธโรวัดโพธิ์ชัยศรีคณะจังหวัดอุดรธานี
43พระกฤษเรือนบุญมีเตชวโรวัดโพธิ์ชัยศรีคณะจังหวัดอุดรธานี
44พระอุลิตร์นิสาวันฌานาภิรโตวัดนีลถารามคณะจังหวัดอุดรธานี
45พระเวทีคันธีขนฺติธมฺโมวัดศรีราษฎร์บำรุงคณะจังหวัดอุดรธานี
46พระดิเหรกหล้าบ้านโพนอภินนฺโทวัดศรีราษฎร์บำรุงคณะจังหวัดอุดรธานี
47พระสราวุธจันทกุลอาภสฺสโรวัดสังฆคณารามคณะจังหวัดอุดรธานี
48พระทองมากิ่งพรมถิรธมฺโมวัดศรีสว่างอรุณคณะจังหวัดอุดรธานี
49พระมานะชัยแสนบัวคำภูริปญฺโญวัดศรีสว่างอรุณคณะจังหวัดอุดรธานี
50พระประชาเสิกกัญญาฉฬภิญฺโญวัดศรีสว่างอรุณคณะจังหวัดอุดรธานี