รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๔

สำนักเรียนคณะจังหวัดอุดรธานี  ภาค ๘
นักธรรมชั้นตรี - ๔๑๒๘๐๒๒ - วัดโพธิ์ชัยศรี
ตำบลบ้านผือ อำเภอบ้านผือ อุดรธานี

แสดง 1 ถึง 50 จาก 125 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๔

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระวุฒิพงษ์อินทะศรีธมฺมปาโลวัดบ้านโคกก่องคณะจังหวัดอุดรธานี
2สามเณรสมพงศ์กุ่ยแก้ววัดพระพุทธบาทบัวบานคณะจังหวัดอุดรธานี
3สามเณรอภิชาติจะเออะวัดพระพุทธบาทบัวบานคณะจังหวัดอุดรธานี
4พระธนาสินธุ์กรมแขวงโชติปญฺโญวัดศรีสะอาดคณะจังหวัดอุดรธานี
5สามเณรณัฏฐกฤตาพุทธาวัดศรีสะอาดคณะจังหวัดอุดรธานี
6สามเณรกฤตษดาศรีกงพานวัดศรีสะอาดคณะจังหวัดอุดรธานี
7พระบุญธรรมวรรณศรีอคฺคธมฺโมวัดศรีโสภณคณะจังหวัดอุดรธานี
8สามเณรณัฐวุฒิอึ้งชัยเจริญวัดศรีโสภณคณะจังหวัดอุดรธานี
9สามเณรเสกสรรค์เดชงามวัดศรีโสภณคณะจังหวัดอุดรธานี
10สามเณรเกดตะวันหมายชัยวัดศรีโสภณคณะจังหวัดอุดรธานี
11พระไกรศรเมืองกลางสมาหิโตวัดพลับคณะจังหวัดอุดรธานี
12พระวิลัยแสงขาวฐานสมฺปนฺโนวัดสระแก้วคณะจังหวัดอุดรธานี
13พระศักดิ์สิทธิ์คำหาญอคฺคธมฺโมวัดสระแก้วคณะจังหวัดอุดรธานี
14สามเณรเอกรัตน์หมายชัยวัดจันทรารามคณะจังหวัดอุดรธานี
15สามเณรธนภูมิเหนือโพธิ์ทองวัดจันทรารามคณะจังหวัดอุดรธานี
16สามเณรพงษ์พันธ์ดวงดีวัดจันทรารามคณะจังหวัดอุดรธานี
17สามเณรศรัญยูอินทะนุพัฒวัดจันทรารามคณะจังหวัดอุดรธานี
18สามเณรพงศธรกุศลมานิตย์วัดจันทรารามคณะจังหวัดอุดรธานี
19สามเณรวีระพลวิเวศวัดจันทรารามคณะจังหวัดอุดรธานี
20สามเณรวีรภาพวงษ์คำจันทร์วัดจันทรารามคณะจังหวัดอุดรธานี
21สามเณรไชยวัตน์โอชารสวัดโนนสะอาดคณะจังหวัดอุดรธานี
22สามเณรอมรวัฒน์มณีศรีวัดโนนสะอาดคณะจังหวัดอุดรธานี
23พระธวัชบุญเที่ยงธนปญฺโญวัดโพธิ์ชัยศรีคณะจังหวัดอุดรธานี
24พระณัฐพลช้างน้อยณฎฺฐิโกวัดโพธิ์ชัยศรีคณะจังหวัดอุดรธานี
25พระวิรัตน์พรมวงษาวิสุทฺโธวัดโพธิ์ชัยศรีคณะจังหวัดอุดรธานี
26พระไชยวัตน์วัฒนเรืองอนันต์ปญฺญาวโรวัดโพธิ์ชัยศรีคณะจังหวัดอุดรธานี
27พระสมชายไชยยอดฐานิสฺสโรวัดโพธิ์ชัยศรีคณะจังหวัดอุดรธานี
28พระบุญมาสีสุพัฒน์สุธมฺโมวัดโพธิ์ชัยศรีคณะจังหวัดอุดรธานี
29พระธนาวุฒิชูโชติจิตตถาวโรวัดโพธิ์ชัยศรีคณะจังหวัดอุดรธานี
30พระพรเทพอุตตะรักษ์ฐานวีโรวัดโพธิ์ชัยศรีคณะจังหวัดอุดรธานี
31พระวราวุฒิชาภักดีวรธมฺโมวัดโพธิ์ชัยศรีคณะจังหวัดอุดรธานี
32พระวีระยุทธ์ขันธวงษ์กตปุญฺโญวัดโพธิ์ชัยศรีคณะจังหวัดอุดรธานี
33พระพศวัตจันดาแพงพลธมฺโมวัดโพธิ์ชัยศรีคณะจังหวัดอุดรธานี
34พระธีรวัฒน์นาสิลพร้อมอนุตฺตโรวัดโพธิ์ชัยศรีคณะจังหวัดอุดรธานี
35พระเธียรชัยใจหาญสุทฺธิญาโณวัดโพธิ์ชัยศรีคณะจังหวัดอุดรธานี
36พระพงศธรพัดม่านกุสลจิตฺโตวัดโพธิ์ชัยศรีคณะจังหวัดอุดรธานี
37พระคะนองปิ่นใสจิตฺตโสภโณวัดศรีราษฎร์บำรุงคณะจังหวัดอุดรธานี
38พระถาวรบุญพงษ์วรญาโณวัดศรีราษฎร์บำรุงคณะจังหวัดอุดรธานี
39พระชัยยาสีหาปัญญาสิริธมฺโมวัดศรีราษฎร์บำรุงคณะจังหวัดอุดรธานี
40พระสันต์สุพรรณทองสิริวณฺโณวัดศรีราษฎร์บำรุงคณะจังหวัดอุดรธานี
41พระพนาธรณ์แสนนามคมฺภีรปญฺโญวัดศรีราษฎร์บำรุงคณะจังหวัดอุดรธานี
42พระวราวุฒิพระไตยะรตนญาโณวัดศรีราษฎร์บำรุงคณะจังหวัดอุดรธานี
43พระสุพิษสีสุขสิริสาโรวัดศรีราษฎร์บำรุงคณะจังหวัดอุดรธานี
44พระชวลิตบุญโพธิ์เตี้ยฐิตธฺมโมวัดโพธิ์ทองวนารามคณะจังหวัดอุดรธานี
45สามเณรปัญญาบุญสุขวัดโพธิ์ทองวนารามคณะจังหวัดอุดรธานี
46สามเณรทีชินวุฒิแก่นสารวัดโพธิ์ทองวนารามคณะจังหวัดอุดรธานี
47พระสันตพรจันทะโคตรมนฺนิพโลวัดชุมพวงสวรรค์คณะจังหวัดอุดรธานี
48พระทวีพาผิวยโสธโรวัดชุมพวงสวรรค์คณะจังหวัดอุดรธานี
49พระวิสุทธิ์พรมชัยธมฺมทีโปวัดมงคลนิมิตรคณะจังหวัดอุดรธานี
50พระชาญชัยคูนาแกกิตฺติปญฺโญวัดมงคลนิมิตรคณะจังหวัดอุดรธานี