รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๔

สำนักเรียนคณะจังหวัดขอนแก่น  ภาค ๙
นักธรรมชั้นตรี - ๔๑๓๔๐๑๖ - วัดโพธิ์ชัย
ตำบลกระนวน อำเภอซำสูง ขอนแก่น

แสดง 1 ถึง 50 จาก 51 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๔

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระจเด็จแสนขวาจนฺทวโรวัดโพธิ์ชัยคณะจังหวัดขอนแก่น
2พระสิทธิชัยแก้วแสนเมืองจกฺกวโรวัดโพธิ์ชัยคณะจังหวัดขอนแก่น
3พระสมศักดิ์ขันแก้ววิสุทฺโธวัดโพธิ์ชัยคณะจังหวัดขอนแก่น
4พระสมหมายศรีพลเมืองจารุวชิโรวัดโพธิ์ชัยคณะจังหวัดขอนแก่น
5พระธนวัฒน์หมื่นขันธ์ฐานวีโรวัดโพธิ์ชัยคณะจังหวัดขอนแก่น
6พระชูชัยธิตะปันฐิตธมฺโมวัดโพธิ์ชัยคณะจังหวัดขอนแก่น
7พระเอนกอาษาสนาอรุโณวัดโพธิ์ชัยคณะจังหวัดขอนแก่น
8พระประเวชถานะวิริโยวัดโพธิ์ชัยคณะจังหวัดขอนแก่น
9พระณัฐวุฒิรักษาพันธ์ชินวํโสวัดโพธิ์ชัยคณะจังหวัดขอนแก่น
10พระเฉลิมพงษ์ชะนะทอนฐานวีโรวัดโพธิ์ชัยคณะจังหวัดขอนแก่น
11พระนุกุลแสนโคตรปภสฺสโรวัดโพธิ์ชัยคณะจังหวัดขอนแก่น
12พระประเทืองพันเทศปภสฺสโรวัดโพธิ์ชัยคณะจังหวัดขอนแก่น
13พระสังวรปิตตาฝ่ายรตฺติโกวัดโพธิ์ชัยคณะจังหวัดขอนแก่น
14พระจิตรกรอินทปัญญาญาณวโรวัดโพธิ์ชัยคณะจังหวัดขอนแก่น
15พระอุดมโพธิ์ศรีญาณสมฺปณฺโณวัดโพธิ์ชัยคณะจังหวัดขอนแก่น
16พระสุนันท์มาตรสมบัติคุณสมฺปนฺโนวัดโพธิ์ชัยคณะจังหวัดขอนแก่น
17พระนราธิปเอื้องจันทึกวิริโยวัดโพธิ์ชัยคณะจังหวัดขอนแก่น
18พระภูวดลเอกตาแสงอตฺตทีโปวัดโพธิ์ชัยคณะจังหวัดขอนแก่น
19พระพีรพงษ์ไกรสวนจิรวฒฺฑโนวัดโพธิ์ชัยคณะจังหวัดขอนแก่น
20พระปรียาจันทรเขมิโยวัดโพธิ์ชัยคณะจังหวัดขอนแก่น
21พระกฤชโพธิ์ศรีธมฺปาโลวัดโพธิ์ชัยคณะจังหวัดขอนแก่น
22พระสิทธิชัยชมชื่นสิทฺธิชโยวัดโพธิ์ชัยคณะจังหวัดขอนแก่น
23พระทินกรโพธิ์ศรีอตฺตทีโปวัดโพธิ์ชัยคณะจังหวัดขอนแก่น
24พระธีรภัทรเมืองนาคปญฺญาวชิโรวัดโพธิ์ชัยคณะจังหวัดขอนแก่น
25พระณัฐวุฒิพลซ้ายกิตฺติสาโรวัดโพธิ์ชัยคณะจังหวัดขอนแก่น
26พระภานุวัฒน์โนนทิงจิรปุญฺโญวัดโพธิ์ชัยคณะจังหวัดขอนแก่น
27พระอภิสิทธิ์พลอามาตรรกฺขิตฺตจิตฺโตวัดโพธิ์ชัยคณะจังหวัดขอนแก่น
28พระสายไหมสะตะฉติโกวัดโพธิ์ชัยคณะจังหวัดขอนแก่น
29พระวรกฤษอาษาสนาวชิรปญฺโญวัดโพธิ์ชัยคณะจังหวัดขอนแก่น
30พระสุทธิชัยแก้วใสปุญฺญธโรวัดโพธิ์ชัยคณะจังหวัดขอนแก่น
31พระวรวิทย์อาษาสนาปญฺญาธโรวัดโพธิ์ชัยคณะจังหวัดขอนแก่น
32พระพงศกรร้อยสุขวิสุทฺโธวัดโพธิ์ชัยคณะจังหวัดขอนแก่น
33พระธีรพงษ์บุญจองธเนโสวัดโพธิ์ชัยคณะจังหวัดขอนแก่น
34พระวันเฉลิมกระมูลวชิรธมฺโมวัดโพธิ์ชัยคณะจังหวัดขอนแก่น
35พระสำรวยโพธิ์ศรีจนฺทวโรวัดโพธิ์ชัยคณะจังหวัดขอนแก่น
36พระธนายุทธโพธิ์ศรีสุมโนวัดโพธิ์ชัยคณะจังหวัดขอนแก่น
37พระบัณฑิตแสนบุตรสุภทฺโธวัดโพธิ์ชัยคณะจังหวัดขอนแก่น
38พระสถาพรมาศรีธมฺมวโรวัดโพธิ์ชัยคณะจังหวัดขอนแก่น
39พระปํญญาหมื่นไธสงอานนฺทปญฺโญวัดโพธิ์ชัยคณะจังหวัดขอนแก่น
40พระอภิสิทธิ์ศรีอ่อนปริปญฺโญวัดโพธิ์ชัยคณะจังหวัดขอนแก่น
41พระฤทธิเกียรติโพธิ์ศรีมหาบญฺดิโตวัดโพธิ์ชัยคณะจังหวัดขอนแก่น
42พระอภิสิทธิ์อินทนนท์อตฺตวิริโยวัดโพธิ์ชัยคณะจังหวัดขอนแก่น
43พระทัศนะราชวงษ์อรุโนวัดโพธิ์ชัยคณะจังหวัดขอนแก่น
44พระวีระชัยโพธิ์ศรีเขมิกโรวัดโพธิ์ชัยคณะจังหวัดขอนแก่น
45พระศักรินทร์โพธิ์ศรีฐานวโรวัดโพธิ์ชัยคณะจังหวัดขอนแก่น
46พระทำนองสวดสมปญฺญาทีโปวัดโพธิ์ชัยคณะจังหวัดขอนแก่น
47พระอนุเชษฐ์แตงเนียมอริโยวัดโพธิ์ชัยคณะจังหวัดขอนแก่น
48พระเทวินทร์วงเทเวชอุตฺตโมวัดโพธิ์ชัยคณะจังหวัดขอนแก่น
49พระธนชลจอมทองปญฺญาวชิโรวัดโพธิ์ชัยคณะจังหวัดขอนแก่น
50พระนัฐพรเศษภักดีจนฺทวโรวัดโพธิ์ชัยคณะจังหวัดขอนแก่น