รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดยะลา ภาค ๑๘
ธรรมศึกษาชั้นโท - ๕๗๖๐๑๗ - วัดนิโรธสังฆาราม
ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา ยะลา

แสดง 1 ถึง 50 จาก 158 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1อุดมศึกษาครูนางสาวจรินทิพย์กาญจนมณีศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดนิโรธสังฆารามวัดนิโรธสังฆารามคณะจังหวัดยะลา
2มัธยมศึกษาม.๖เด็กชายกรนรินทร์ชูพัฒนพงศ์กศน.อำเภอเมืองยะลาวัดนิโรธสังฆารามคณะจังหวัดยะลา
3ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงวีรญาครองยุติกศน.อำเภอเมืองยะลาวัดนิโรธสังฆารามคณะจังหวัดยะลา
4อุดมศึกษาครูนายหัสดรเพียรหาญศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดนิโรธสังฆารามวัดนิโรธสังฆารามคณะจังหวัดยะลา
5มัธยมศึกษาม.๖นางสาวกัญญารัตน์พรมแดนกศน.อำเภอเมืองยะลาวัดนิโรธสังฆารามคณะจังหวัดยะลา
6อุดมศึกษาครูนางสาวสุรีรัตน์ห้องโอสถศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดนิโรธสังฆารามวัดนิโรธสังฆารามคณะจังหวัดยะลา
7มัธยมศึกษาม.๖เด็กชายกิตติชาญณรงค์กศน.อำเภอเมืองยะลาวัดนิโรธสังฆารามคณะจังหวัดยะลา
8อุดมศึกษาครูนางสาวอัธพิกานิลใจสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดยะลาวัดนิโรธสังฆารามคณะจังหวัดยะลา
9มัธยมศึกษาม.๖นายเกียรติศักดิ์สมบูรณ์ประเสริฐกศน.อำเภอเมืองยะลาวัดนิโรธสังฆารามคณะจังหวัดยะลา
10อุดมศึกษาครูนายสมวงศ์ห้องโอสถศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดนิโรธสังฆารามวัดนิโรธสังฆารามคณะจังหวัดยะลา
11มัธยมศึกษาม.๖นายไกรภพวันแรกกศน.อำเภอเมืองยะลาวัดนิโรธสังฆารามคณะจังหวัดยะลา
12อุดมศึกษาครูนางสาวสมพิศห้องโอสถศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดนิโรธสังฆารามวัดนิโรธสังฆารามคณะจังหวัดยะลา
13มัธยมศึกษาม.๖เด็กชายคณิศรหวังประเสริฐยิ่งกศน.อำเภอเมืองยะลาวัดนิโรธสังฆารามคณะจังหวัดยะลา
14อุดมศึกษาครูว่าที่ร้อยตรีประทัยไชยจรัสสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดยะลาวัดนิโรธสังฆารามคณะจังหวัดยะลา
15มัธยมศึกษาม.๖นางสาวจันทกานต์เพ็ชรมากกศน.อำเภอเมืองยะลาวัดนิโรธสังฆารามคณะจังหวัดยะลา
16อุดมศึกษาครูนายวัชรแสงอุทัยสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดยะลาวัดนิโรธสังฆารามคณะจังหวัดยะลา
17มัธยมศึกษาม.๖นายชวารัตน์พูลเกิดกศน.อำเภอเมืองยะลาวัดนิโรธสังฆารามคณะจังหวัดยะลา
18อุดมศึกษาครูนายอินทโชติศิริรักษ์สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยะลาวัดนิโรธสังฆารามคณะจังหวัดยะลา
19มัธยมศึกษาม.๖เด็กชายชัยยุทธ์กาญจนะกศน.อำเภอเมืองยะลาวัดนิโรธสังฆารามคณะจังหวัดยะลา
20อุดมศึกษาครูนายอารักขานิลสวัสดิ์สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยะลาวัดนิโรธสังฆารามคณะจังหวัดยะลา
21มัธยมศึกษาม.๖เด็กชายฐาปกรณ์มุขคีรีกศน.อำเภอเมืองยะลาวัดนิโรธสังฆารามคณะจังหวัดยะลา
22อุดมศึกษาครูนายศิริวัฒน์โทบุรีสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยะลาวัดนิโรธสังฆารามคณะจังหวัดยะลา
23มัธยมศึกษาม.๖เด็กหญิงณัฐธิดาจีนรามกศน.อำเภอเมืองยะลาวัดนิโรธสังฆารามคณะจังหวัดยะลา
24อุดมศึกษาครูนางสาวปวีณาขาวสว่างศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดนิโรธสังฆารามวัดนิโรธสังฆารามคณะจังหวัดยะลา
25มัธยมศึกษาม.๖เด็กหญิงณัฐธิดาผอมทองกศน.อำเภอเมืองยะลาวัดนิโรธสังฆารามคณะจังหวัดยะลา
26อุดมศึกษาครูนายวัชรากรคู่มณีสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยะลาวัดนิโรธสังฆารามคณะจังหวัดยะลา
27มัธยมศึกษาม.๖เด็กชายณัทศธรยั่งยืนกศน.อำเภอเมืองยะลาวัดนิโรธสังฆารามคณะจังหวัดยะลา
28อุดมศึกษาครูรองศาสตราจารย์ศิษฐ์ธวัชมั่นเศรษฐวิทย์ไม่ทราบชื่อสถานศึกษาวัดนิโรธสังฆารามคณะจังหวัดยะลา
29มัธยมศึกษาม.๖นายทรงศักดิ์ศรีพงศ์กศน.อำเภอเมืองยะลาวัดนิโรธสังฆารามคณะจังหวัดยะลา
30อุดมศึกษาครูผู้ช่วยศาสตราจารย์จิราภรณ์มั่นเศรษฐวิทย์ไม่ทราบชื่อสถานศึกษาวัดนิโรธสังฆารามคณะจังหวัดยะลา
31มัธยมศึกษาม.๖เด็กชายธนเดชทวีสุขกศน.อำเภอเมืองยะลาวัดนิโรธสังฆารามคณะจังหวัดยะลา
32มัธยมศึกษาม.๖นายธเนศอ่อนแก้วกศน.อำเภอเมืองยะลาวัดนิโรธสังฆารามคณะจังหวัดยะลา
33มัธยมศึกษาม.๖นายธรรมรัตน์จันทร์ดำกศน.อำเภอเมืองยะลาวัดนิโรธสังฆารามคณะจังหวัดยะลา
34มัธยมศึกษาม.๖นายนราพลลาภานันท์กศน.อำเภอเมืองยะลาวัดนิโรธสังฆารามคณะจังหวัดยะลา
35มัธยมศึกษาม.๖นางสาวนิตยายงโพธิ์กศน.อำเภอเมืองยะลาวัดนิโรธสังฆารามคณะจังหวัดยะลา
36มัธยมศึกษาม.๖เด็กหญิงนิธิพรโยธาทิพย์กศน.อำเภอเมืองยะลาวัดนิโรธสังฆารามคณะจังหวัดยะลา
37มัธยมศึกษาม.๖นายปาณัสม์รัตนาภรณ์พิพัฒน์กศน.อำเภอเมืองยะลาวัดนิโรธสังฆารามคณะจังหวัดยะลา
38มัธยมศึกษาม.๖นางสาวพรทิพย์ดอเลาะกศน.อำเภอเมืองยะลาวัดนิโรธสังฆารามคณะจังหวัดยะลา
39มัธยมศึกษาม.๖นายพินพงศ์แซ่เตียวกศน.อำเภอเมืองยะลาวัดนิโรธสังฆารามคณะจังหวัดยะลา
40มัธยมศึกษาม.๖นายพิรุณศิริสุวรรณกศน.อำเภอเมืองยะลาวัดนิโรธสังฆารามคณะจังหวัดยะลา
41มัธยมศึกษาม.๖เด็กหญิงภัทราภรเกาไศยนันท์กศน.อำเภอเมืองยะลาวัดนิโรธสังฆารามคณะจังหวัดยะลา
42มัธยมศึกษาม.๖เด็กชายภูธเนศเศษสมกศน.อำเภอเมืองยะลาวัดนิโรธสังฆารามคณะจังหวัดยะลา
43มัธยมศึกษาม.๖นายภูวดลไอยวรรณ์กศน.อำเภอเมืองยะลาวัดนิโรธสังฆารามคณะจังหวัดยะลา
44มัธยมศึกษาม.๖นางสาวมัญชุพรเสมาพัฒน์กศน.อำเภอเมืองยะลาวัดนิโรธสังฆารามคณะจังหวัดยะลา
45มัธยมศึกษาม.๖เด็กหญิงมาริษาคงชุมกศน.อำเภอเมืองยะลาวัดนิโรธสังฆารามคณะจังหวัดยะลา
46มัธยมศึกษาม.๖นายเมธพนธ์ไชยประเสริฐกศน.อำเภอเมืองยะลาวัดนิโรธสังฆารามคณะจังหวัดยะลา
47มัธยมศึกษาม.๖เด็กชายรุจิกรบรรจงกศน.อำเภอเมืองยะลาวัดนิโรธสังฆารามคณะจังหวัดยะลา
48มัธยมศึกษาม.๖นายลาภินเลี้ยงพันธุ์สกุลกศน.อำเภอเมืองยะลาวัดนิโรธสังฆารามคณะจังหวัดยะลา
49มัธยมศึกษาม.๖เด็กหญิงวรรณวนัชหิ้นเพ็ชร์กศน.อำเภอเมืองยะลาวัดนิโรธสังฆารามคณะจังหวัดยะลา
50มัธยมศึกษาม.๖นางสาววรรณวิษาวรรณวงษ์กศน.อำเภอเมืองยะลาวัดนิโรธสังฆารามคณะจังหวัดยะลา