รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดลพบุรี ภาค ๑-๒-๓, ๑๒-๑๓ (ธ)
นักธรรมชั้นโท - ๖๒๐๘๐๐๑ - วัดสิริจันทรนิมิตร
ตำบลเขาพระงาม อำเภอเมืองลพบุรี ลพบุรี

แสดง 1 ถึง 35 จาก 35 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระสุรัตน์จันทร์สมานพงษ์สุนฺทรมงฺคโลวัดกลางคณะจังหวัดลพบุรี
2พระพินโญชัยชาญปภากโรวัดหนองหัวช้างคณะจังหวัดลพบุรี
3พระสมบัติดาวซ้อนฐิตธมฺโมวัดท่ามะนาวคณะจังหวัดลพบุรี
4พระพิบูลย์ด้วงบังเกิดปภสฺสโรวัดสุวรรณคูหาคณะจังหวัดลพบุรี
5พระสมชายตรีศกประพฤทธิ์ปญฺญาวุฑโฒวัดลพบุรีวรารามคณะจังหวัดลพบุรี
6พระสมชายตั้นปาปภาโสวัดป่าธรรมวิสุทธิมงคลคณะจังหวัดลพบุรี
7พระอำพลต้นวาจาปิยสีโลวัดสามัคคีพัฒนารามคณะจังหวัดลพบุรี
8พระธนกฤตธนจิรชัยกุลกิตฺติสาโรวัดป่าถ้ำเสือคณะจังหวัดลพบุรี
9พระพสิษฐ์นาคสกลฐิตธมฺโมวัดป่าเทพเนรมิตคณะจังหวัดลพบุรี
10พระมานพน้อยสถิตย์คุตฺตพโลวัดป่าเทพเนรมิตคณะจังหวัดลพบุรี
11พระอาคมบุญประดิษฐ์กนฺตสีโลวัดหนองหัวช้างคณะจังหวัดลพบุรี
12พระสุรัตชนาวาบ่ายเศรษฐีฐานุตฺตโมวัดหนองบุคณะจังหวัดลพบุรี
13พระปานธงประเสริฐฤทธิ์จิรวฑฺฒโนวัดสามัคคีพัฒนารามคณะจังหวัดลพบุรี
14พระสมปองปั้นทับสุชาโตวัดศิริบรรพตคณะจังหวัดลพบุรี
15พระวิลัยปี่ทองอหึสโกวัดสว่างจิตคณะจังหวัดลพบุรี
16พระวีระพันธ์ผิวเนียมปริสุทฺโธวัดถ้ำพระธาตุคณะจังหวัดลพบุรี
17พระเกรียงศักดิ์พัฒน์เจริญวิสุทฺโธวัดถ้ำพระธาตุคณะจังหวัดลพบุรี
18พระศุภชัยภู่มาสุหชฺโชวัดพุทธเทพศิริวนารามคณะจังหวัดลพบุรี
19พระรัฐสภาร่มวาปีสนฺตุสฺสโกวัดเวฬุวันคณะจังหวัดลพบุรี
20พระคณิศรสงสูงเนินมงฺคโลวัดถ้ำพระวิปัสสนารามคณะจังหวัดลพบุรี
21พระภารุเดชสาระพัดสีลเตโชวัดเวฬุวันคณะจังหวัดลพบุรี
22พระขวัญชัยหงษ์สง่าปิยสีโลวัดหงษ์รัตนารามคณะจังหวัดลพบุรี
23พระประเสริฐหล้าสมบูรณ์สุทธิญาโณวัดป่าถ้ำเสือคณะจังหวัดลพบุรี
24พระบุญลืออดิสระปญฺญาวรโญวัดเวฬุวันคณะจังหวัดลพบุรี
25พระวิเชียรออกช่อมหาวีโรวัดกลางคณะจังหวัดลพบุรี
26พระอินธิพรอัญญโพธิ์ฐิติโกวัดเวฬุวันคณะจังหวัดลพบุรี
27พระบุญยงค์เกตุรามฐานวโรวัดสามัคคีพัฒนารามคณะจังหวัดลพบุรี
28พระพันเอก นทีเพชรคุ้มธมฺมทีโปวัดป่าเทพเนรมิตคณะจังหวัดลพบุรี
29พระณัฐดนัยเย็นใจจารุธัมโมวัดหนองมนต์น้อยคณะจังหวัดลพบุรี
30พระอานนท์แดงงามจารุธมฺโมวัดโพธิ์ระหัตคณะจังหวัดลพบุรี
31พระคงเดชแสงทองปยุตฺโตวัดโพธิ์ระหัตคณะจังหวัดลพบุรี
32พระจักรกฤษณ์แสนปัญญาภูริจิตฺโตวัดสามัคคีพัฒนารามคณะจังหวัดลพบุรี
33พระเอกรัฐใจทหารจิรวโรวัดมณีชลขัณฑ์คณะจังหวัดลพบุรี
34พระรัชพลไตรทิพย์อนุรักธนปาโลวัดป่าธรรมวิสุทธิมงคลคณะจังหวัดลพบุรี
35พระวิรัตน์ไทรรารอดกิตฺติโสภโนวัดถ้ำพระธาตุคณะจังหวัดลพบุรี