รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดยโสธร ภาค ๑๐ (ธ)
นักธรรมชั้นโท - ๖๒๓๙๐๐๑ - วัดศรีธรรมาราม
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองยโสธร ยโสธร

แสดง 1 ถึง 50 จาก 87 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระสมพรเวียงอินทร์สุชาโตวัดป่าน้อยกุดกุงคณะจังหวัดยโสธร
2พระสุรินทร์ไชยโสถาวโรวัดประชาอุทิศคณะจังหวัดยโสธร
3พระณัฐพงษ์วังคีรีฐิตญาโณวัดประชาอุทิศคณะจังหวัดยโสธร
4พระสุบรรจิตขันตีสนฺตมนโนวัดประชามงคลคณะจังหวัดยโสธร
5พระอนันต์ทองทศอภิปุญฺโญวัดเทพจำลองคณะจังหวัดยโสธร
6พระสุบรรณแสวงแก้วธมฺมโชโตวัดเทพจำลองคณะจังหวัดยโสธร
7พระอัครเดชหงษ์โสภาโชติโกวัดประชาอุทิศคณะจังหวัดยโสธร
8พระอ๊อดเทินสะเกตุฐิตวํโสวัดป่าสันติธรรมคณะจังหวัดยโสธร
9พระสิทธิชัยพุฒตาลดงธมฺมิโกวัดประชาอุทิศคณะจังหวัดยโสธร
10พระคงฤทธิ์พุฒตาลดงจนฺทสีโลวัดประชาอุทิศคณะจังหวัดยโสธร
11พระแสวงเกตุด้วงโอภาโสวัดป่าน้อยกุดกุงคณะจังหวัดยโสธร
12พระวิชิตยศบุญอคฺคธีโรวัดดงพยอมคณะจังหวัดยโสธร
13พระบุญส่งสินทอนฐานุตฺตโรวัดป่าน้อยกุดกุงคณะจังหวัดยโสธร
14พระเสถียรบุญประกอบศิลป์ปภากโรวัดสุจิตตะสังขะวนารามคณะจังหวัดยโสธร
15พระชวลิตนามวงษาอภิวณฺโณวัดสุจิตตะสังขะวนารามคณะจังหวัดยโสธร
16พระเพชรสองศรีจิตฺตปาโลวัดสุจิตตะสังขะวนารามคณะจังหวัดยโสธร
17พระมาชารัตนาภาฐิตสํวโรวัดป่าหอพระคุณคณะจังหวัดยโสธร
18พระสุนทรสมยงค์สุนฺทโรวัดป่าหอพระคุณคณะจังหวัดยโสธร
19พระพรชัยศรีจันทร์ปิยธมฺโมวัดป่าสุเมธีธรรมคุณคณะจังหวัดยโสธร
20พระประสิทธิ์พรมโลกกตปุญฺโญวัดป่าสุเมธีธรรมคุณคณะจังหวัดยโสธร
21พระนายเกษรปญฺญาธโรวัดป่าสุเมธีธรรมคุณคณะจังหวัดยโสธร
22พระเตาะจันทพาลสิริธมฺโมวัดพระพุทธบาทยโสธรคณะจังหวัดยโสธร
23พระมนัสทะวาปีผลปุญโญวัดป่าหนองเลิงคำคณะจังหวัดยโสธร
24สามเณรธนากรธนาคุณวัดสุมังคลารามคณะจังหวัดยโสธร
25สามเณรปัญญาวงศ์อามาตรวัดสุมังคลารามคณะจังหวัดยโสธร
26สามเณรธีรวัตกิติยายามวัดสุมังคลารามคณะจังหวัดยโสธร
27สามเณรกฤษฎาบานชื่นวัดสุมังคลารามคณะจังหวัดยโสธร
28สามเณรเจษฎาพรสายโทวัดสุมังคลารามคณะจังหวัดยโสธร
29สามเณรองอาจอุดไชยาวัดสุมังคลารามคณะจังหวัดยโสธร
30สามเณรคมสันต์เวสภาพวัดสุมังคลารามคณะจังหวัดยโสธร
31สามเณรรัตนพรยุติพันธ์วัดสุมังคลารามคณะจังหวัดยโสธร
32สามเณรสุริยันต์แดงอาจวัดสุมังคลารามคณะจังหวัดยโสธร
33พระวิษณุกรตรีแสนสนฺติกโรวัดป่าหนองเลิงคำคณะจังหวัดยโสธร
34พระลัยเครือคำปสนฺโนวัดศรีวีรวงศารามคณะจังหวัดยโสธร
35พระสมคิดมูลมีมาอมโรวัดภูถ้ำพระคณะจังหวัดยโสธร
36พระวิศิษฎ์อวยพรอภโยวัดสุมังคลารามคณะจังหวัดยโสธร
37พระทองดำคำบุ่งอภิจิตฺโตวัดสุมังคลารามคณะจังหวัดยโสธร
38พระประสิทธิ์สารธิมาฐิตธมฺโมวัดสุมังคลารามคณะจังหวัดยโสธร
39พระอัครเดชก่อเกื้อรวิวณฺโณวัดสุมังคลารามคณะจังหวัดยโสธร
40พระวันชัยตรีโอษฐ์ปิยธมฺโมวัดสุมังคลารามคณะจังหวัดยโสธร
41พระสมคิดวิเศษวงษาสุจิตฺโตวัดป่าน้อยกุดกุงคณะจังหวัดยโสธร
42พระอนิรุททองทั่วฐิตสีโลวัดประชาอุทิศคณะจังหวัดยโสธร
43พระหนูเพ็งคำยืนฐิตเมโธวัดบุ่งหวายคณะจังหวัดยโสธร
44พระบุญกองจันทร์เพ็ชรยติโกวัดบุ่งหวายคณะจังหวัดยโสธร
45พระณัณฐวุฒิสาระบาลอภินนฺโทวัดป่าโนนค้อคณะจังหวัดยโสธร
46พระสนานอังคะสาดฐานวีโรวัดทรายทองวนารามคณะจังหวัดยโสธร
47พระอรรถพรศรีชัยขนฺติวโรวัดทรายทองวนารามคณะจังหวัดยโสธร
48พระเสริมผุดผ่องขนฺติสาโรวัดทรายทองวนารามคณะจังหวัดยโสธร
49พระสมพงษ์พันหอมพุทฺธสโรวัดป่าสามเพียคณะจังหวัดยโสธร
50พระภานุพงษ์พลวงค์ษาปญฺญาวโรวัดอีสานเขียวคณะจังหวัดยโสธร