รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดยโสธร ภาค ๑๐ (ธ)
นักธรรมชั้นเอก - ๖๒๓๙๐๐๑ - วัดศรีธรรมาราม
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองยโสธร ยโสธร

แสดง 1 ถึง 44 จาก 44 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระนิรันคงวันปิยธมฺโมวัดศรีพัฒนารามคณะจังหวัดยโสธร
2สามเณรรพีพัฒน์คำสายวัดสุมังคลารามคณะจังหวัดยโสธร
3พระศิริมงคลจันทสารโยติยฺโตวัดสุมังคลารามคณะจังหวัดยโสธร
4พระคำปองตระกาลอภโยวัดจิตตวิโสธนารามคณะจังหวัดยโสธร
5พระทองสุขต่างใจโกวิโทวัดอีสานเขียวคณะจังหวัดยโสธร
6พระสุนทรทองศรีชุตินฺโธวัดป่าเวฬุวันวนารามคณะจังหวัดยโสธร
7สามเณรณัฐวุฒินครแจ้งวัดสุมังคลารามคณะจังหวัดยโสธร
8พระวีรยุทธนามฮุงฐานิสฺสโรวัดทรายทองวนารามคณะจังหวัดยโสธร
9พระลิขิตนามากยุตฺตธมฺโมวัดเทพจำลองคณะจังหวัดยโสธร
10พระภัทรพลบุญศรีจตฺตมโรวัดจิตตวิโสธนารามคณะจังหวัดยโสธร
11พระปัญญาบุตรสารสิริธมฺโมวัดสุมังคลารามคณะจังหวัดยโสธร
12พระอลงกตป้องกันฐานธมฺโมวัดศรีฐานในคณะจังหวัดยโสธร
13พระวัชระป้องกันปิยวฒฺฑโนวัดศรีฐานในคณะจังหวัดยโสธร
14พระประยงค์สินธ์ผลจันทร์ธมฺมปาโลวัดป่าโนนค้อคณะจังหวัดยโสธร
15พระสถิตผลาการเขมธมฺโมวัดสุมังคลารามคณะจังหวัดยโสธร
16พระยุทธนาพรมโสภาสิริปญฺโญวัดจิตตวิโสธนารามคณะจังหวัดยโสธร
17พระประเสริฐศักดิ์พันธ์ศรีปญฺญาวโรวัดภูหมากพริกคณะจังหวัดยโสธร
18สามเณรธีรภัทรพุทธานุวัดจิตตวิโสธนารามคณะจังหวัดยโสธร
19พระไพศาลมะลิเวินปวโรวัดจิตตวิโสธนารามคณะจังหวัดยโสธร
20พระรุ่งนิรันดร์วงศ์ชาลีขนฺติพโลวัดประชาอุทิศคณะจังหวัดยโสธร
21พระโกมลวงษ์ละตรครุธมฺโมวัดป่าศรีสุนทรคณะจังหวัดยโสธร
22พระทูลทินันทร์วันดีเตชธมฺโมวัดจิตตวิโสธนารามคณะจังหวัดยโสธร
23พระรุ่งเกียรติวันสุทะสุภาจาโรวัดดอนแรดคณะจังหวัดยโสธร
24พระสุขวิทย์วารีรุ่งโรจน์อาจารยุตฺโตวัดพระพุทธบาทยโสธรคณะจังหวัดยโสธร
25พระปรีชาวิบรรณ์ฐิตสาโรวัดทรายทองวนารามคณะจังหวัดยโสธร
26พระอดิศรศรีใสคำอธิปญฺโญวัดจิตตวิโสธนารามคณะจังหวัดยโสธร
27พระวันชนะศรีใสคำขนฺติวโรวัดหนองไคร้คณะจังหวัดยโสธร
28พระโสฬสศิริอังคณาปุญฺญกาโมวัดสุมังคลารามคณะจังหวัดยโสธร
29พระณัฐวุฒิสร้อยเงินยโสธโรวัดประชามงคลคณะจังหวัดยโสธร
30พระธนโชติสองศรีฐานธมฺโมวัดสุจิตตะสังขะวนารามคณะจังหวัดยโสธร
31พระโกศิลสิงห์ลาปญฺญาวโรวัดทรายทองวนารามคณะจังหวัดยโสธร
32พระกิตติพลสีเสนเตชธโรวัดหนองไคร้คณะจังหวัดยโสธร
33พระคฑาวุธสุดแสวงอรุโณวัดทรายทองวนารามคณะจังหวัดยโสธร
34พระทวิชสุพรฐิตาโภวัดศรีธรรมารามคณะจังหวัดยโสธร
35พระโสดาองอาจปภาโสวัดจิตตวิโสธนารามคณะจังหวัดยโสธร
36พระธีระพลเดชะบุญปญฺญาวโรวัดสุมังคลารามคณะจังหวัดยโสธร
37สามเณรกิตติพงศ์เพ็งประสิทธิพงศ์วัดจิตตวิโสธนารามคณะจังหวัดยโสธร
38พระภานุมาศแสงศรีคุณากโรวัดจิตตวิโสธนารามคณะจังหวัดยโสธร
39พระสุรชัยแสนคุณคเวสโกวัดภูถ้ำพระคณะจังหวัดยโสธร
40สามเณรธนากรโคตรสมบัติวัดดอนแรดคณะจังหวัดยโสธร
41พระญาณศิลป์โคตรสมบัติชยธมฺโมวัดป่าเวฬุวันวนารามคณะจังหวัดยโสธร
42พระชาตรีโพธิจันนาเขมธมฺโมวัดทรายทองวนารามคณะจังหวัดยโสธร
43พระศราวุธไชยงามอุปสโมวัดประชาสามัคคีคณะจังหวัดยโสธร
44พระพระมนต์ฤชัยไชยมาตย์ญาณวีโรวัดป่าเวฬุวันวนารามคณะจังหวัดยโสธร