รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดบุรีรัมย์ ภาค ๑๑ (ธ)
นักธรรมชั้นโท - ๖๒๔๕๐๐๑ - วัดทุ่งโพธิ์
ตำบลอิสาณ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์

แสดง 1 ถึง 37 จาก 37 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระอดิศักดิ์แสงรัมย์กตปญฺโญวัดป่าส้มป่อยคณะจังหวัดบุรีรัมย์
2พระขจรพรรณแช่ตั้งกิตติปัญโญวัดป่าประชาสันติธรรมคณะจังหวัดบุรีรัมย์
3พระธีรยุทธจันทร์ทวีกิตฺติปาโลวัดป่าสตึกพัฒนาคณะจังหวัดบุรีรัมย์
4พระเสนอเรืองมณีนพจนฺทสาโรวัดป่าโคกเห็ดคณะจังหวัดบุรีรัมย์
5พระชนะการจันทะขาลเศรษฐีจารุธมฺโมวัดป่าสตึกพัฒนาคณะจังหวัดบุรีรัมย์
6พระเคนพิมพ์นนท์จิตฺตปาโลวัดหนองทะยิงคณะจังหวัดบุรีรัมย์
7พระสนองเดชารัมย์ชาคโรวัดป่าเขาฝอยลมคณะจังหวัดบุรีรัมย์
8พระสำเร็จโนนกลางชาคโรวัดป่าหนองแคร่คณะจังหวัดบุรีรัมย์
9พระมนต์มะลิซ้อนฐาตุกาโมวัดไพศาลพัฒนาคณะจังหวัดบุรีรัมย์
10พระนรารักษ์ยศภูมิฐานกโรวัดป่าสตึกพัฒนาคณะจังหวัดบุรีรัมย์
11พระมนตรีโลกประโคนฐานุตฺตโรวัดป่าถนนน้อยคณะจังหวัดบุรีรัมย์
12พระพระธีระพงษ์วงศ์เมืองฐิตคุโณวัดป่ารุ่งอรุณคณะจังหวัดบุรีรัมย์
13พระสิงห์ไหประโคนฐิตธมฺโมวัดป่าโคกเห็ดคณะจังหวัดบุรีรัมย์
14พระพิศาลชมดีฐิติโกวัดหนองม่วงคณะจังหวัดบุรีรัมย์
15พระสมเพ็ชรชมไธสงติกฺขวีโรวัดป่ามหาวีรารามคณะจังหวัดบุรีรัมย์
16พระบรรชาสอนครบุรีธมฺมโชโตวัดป่าเขาฝอยลมคณะจังหวัดบุรีรัมย์
17พระไสวบุราณสุขบุราณสุโขวัดทุ่งโพธิ์คณะจังหวัดบุรีรัมย์
18พระวิโรจน์ปราสาทกลางปนาโทวัดป่าโคกเจริญธรรมคณะจังหวัดบุรีรัมย์
19พระเขตต์หวังเขตกลางพรวโรวัดป่าโนนสมบูรณ์คณะจังหวัดบุรีรัมย์
20พระคำพันธ์งามสะอาดพุทฺธฌาโณวัดสนามชัยคณะจังหวัดบุรีรัมย์
21พระกิตติเชษฐ์ถาปันแก้วพุทฺธญาโณวัดป่าโคกเจริญธรรมคณะจังหวัดบุรีรัมย์
22พระเอกพงษ์เงินสันเทียะมหาวีโรวัดป่าหนองแคร่คณะจังหวัดบุรีรัมย์
23พระลือชัยทบวงศิลป์วรปญฺโญวัดสักทองหนองไทรคณะจังหวัดบุรีรัมย์
24พระแสงยูงรัมย์วิสุทฺธาโสวัดป่ายางน้ำใสคณะจังหวัดบุรีรัมย์
25พระสุวัฒน์ยางไธสงสนฺติกโรวัดป่าเทพพยัคฆภูมิคณะจังหวัดบุรีรัมย์
26พระไพรบูรณ์เตชะระสนฺติกโรวัดป่าจานโคกสมบูรณ์คณะจังหวัดบุรีรัมย์
27พระสุบรรณบุญโสมสมาหิโตวัดป่าสวนอัมพรคณะจังหวัดบุรีรัมย์
28พระสุจินต์สิทธิเทศสิริวฑฺฒโนวัดป่าประชาสันติธรรมคณะจังหวัดบุรีรัมย์
29พระพลวัตนุ่นเจริญสีลสาโรวัดไพศาลพัฒนาคณะจังหวัดบุรีรัมย์
30พระชุมพรทองวิจิตรสุธมฺโมวัดป่าหนองแคร่คณะจังหวัดบุรีรัมย์
31พระเสนีย์คิดยูอธิปญฺโญวัดป่าจานโคกสมบูรณ์คณะจังหวัดบุรีรัมย์
32พระรอดสามพิมพ์อธิวโรวัดป่าประชาสันติธรรมคณะจังหวัดบุรีรัมย์
33พระภูมิพัฒน์จตุรัตเทียนวันอธิษฺฐาโนวัดทุ่งโพธิ์คณะจังหวัดบุรีรัมย์
34พระอาทิตย์ศรีกงพานอิฏฺฐวณฺโณวัดป่าสวนอัมพรคณะจังหวัดบุรีรัมย์
35พระพระสมหวังนาคาธรอุปกาโรวัดป่ารุ่งอรุณคณะจังหวัดบุรีรัมย์
36พระวิรัตน์สิทธิ์ทัศน์อเนชากุลโกวิโทวัดป่าโคกเจริญธรรมคณะจังหวัดบุรีรัมย์
37พระจักรกฤษณ์รินทองโฆสโกวัดไทยเจริญคณะจังหวัดบุรีรัมย์