รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดบุรีรัมย์ ภาค ๑๑ (ธ)
นักธรรมชั้นโท - ๖๒๔๕๐๐๑ - วัดทุ่งโพธิ์
ตำบลอิสาณ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์

แสดง 1 ถึง 37 จาก 37 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระกิตติเชษฐ์ถาปันแก้วพุทฺธญาโณวัดป่าโคกเจริญธรรมคณะจังหวัดบุรีรัมย์
2พระขจรพรรณแช่ตั้งกิตติปัญโญวัดป่าประชาสันติธรรมคณะจังหวัดบุรีรัมย์
3พระคำพันธ์งามสะอาดพุทฺธฌาโณวัดสนามชัยคณะจังหวัดบุรีรัมย์
4พระจักรกฤษณ์รินทองโฆสโกวัดไทยเจริญคณะจังหวัดบุรีรัมย์
5พระชนะการจันทะขาลเศรษฐีจารุธมฺโมวัดป่าสตึกพัฒนาคณะจังหวัดบุรีรัมย์
6พระชุมพรทองวิจิตรสุธมฺโมวัดป่าหนองแคร่คณะจังหวัดบุรีรัมย์
7พระธีรยุทธจันทร์ทวีกิตฺติปาโลวัดป่าสตึกพัฒนาคณะจังหวัดบุรีรัมย์
8พระนรารักษ์ยศภูมิฐานกโรวัดป่าสตึกพัฒนาคณะจังหวัดบุรีรัมย์
9พระบรรชาสอนครบุรีธมฺมโชโตวัดป่าเขาฝอยลมคณะจังหวัดบุรีรัมย์
10พระพระธีระพงษ์วงศ์เมืองฐิตคุโณวัดป่ารุ่งอรุณคณะจังหวัดบุรีรัมย์
11พระพระสมหวังนาคาธรอุปกาโรวัดป่ารุ่งอรุณคณะจังหวัดบุรีรัมย์
12พระพลวัตนุ่นเจริญสีลสาโรวัดไพศาลพัฒนาคณะจังหวัดบุรีรัมย์
13พระพิศาลชมดีฐิติโกวัดหนองม่วงคณะจังหวัดบุรีรัมย์
14พระภูมิพัฒน์จตุรัตเทียนวันอธิษฺฐาโนวัดทุ่งโพธิ์คณะจังหวัดบุรีรัมย์
15พระมนตรีโลกประโคนฐานุตฺตโรวัดป่าถนนน้อยคณะจังหวัดบุรีรัมย์
16พระมนต์มะลิซ้อนฐาตุกาโมวัดไพศาลพัฒนาคณะจังหวัดบุรีรัมย์
17พระรอดสามพิมพ์อธิวโรวัดป่าประชาสันติธรรมคณะจังหวัดบุรีรัมย์
18พระลือชัยทบวงศิลป์วรปญฺโญวัดสักทองหนองไทรคณะจังหวัดบุรีรัมย์
19พระวิรัตน์สิทธิ์ทัศน์อเนชากุลโกวิโทวัดป่าโคกเจริญธรรมคณะจังหวัดบุรีรัมย์
20พระวิโรจน์ปราสาทกลางปนาโทวัดป่าโคกเจริญธรรมคณะจังหวัดบุรีรัมย์
21พระสนองเดชารัมย์ชาคโรวัดป่าเขาฝอยลมคณะจังหวัดบุรีรัมย์
22พระสมเพ็ชรชมไธสงติกฺขวีโรวัดป่ามหาวีรารามคณะจังหวัดบุรีรัมย์
23พระสำเร็จโนนกลางชาคโรวัดป่าหนองแคร่คณะจังหวัดบุรีรัมย์
24พระสิงห์ไหประโคนฐิตธมฺโมวัดป่าโคกเห็ดคณะจังหวัดบุรีรัมย์
25พระสุจินต์สิทธิเทศสิริวฑฺฒโนวัดป่าประชาสันติธรรมคณะจังหวัดบุรีรัมย์
26พระสุบรรณบุญโสมสมาหิโตวัดป่าสวนอัมพรคณะจังหวัดบุรีรัมย์
27พระสุวัฒน์ยางไธสงสนฺติกโรวัดป่าเทพพยัคฆภูมิคณะจังหวัดบุรีรัมย์
28พระอดิศักดิ์แสงรัมย์กตปญฺโญวัดป่าส้มป่อยคณะจังหวัดบุรีรัมย์
29พระอาทิตย์ศรีกงพานอิฏฺฐวณฺโณวัดป่าสวนอัมพรคณะจังหวัดบุรีรัมย์
30พระเขตต์หวังเขตกลางพรวโรวัดป่าโนนสมบูรณ์คณะจังหวัดบุรีรัมย์
31พระเคนพิมพ์นนท์จิตฺตปาโลวัดหนองทะยิงคณะจังหวัดบุรีรัมย์
32พระเสนอเรืองมณีนพจนฺทสาโรวัดป่าโคกเห็ดคณะจังหวัดบุรีรัมย์
33พระเสนีย์คิดยูอธิปญฺโญวัดป่าจานโคกสมบูรณ์คณะจังหวัดบุรีรัมย์
34พระเอกพงษ์เงินสันเทียะมหาวีโรวัดป่าหนองแคร่คณะจังหวัดบุรีรัมย์
35พระแสงยูงรัมย์วิสุทฺธาโสวัดป่ายางน้ำใสคณะจังหวัดบุรีรัมย์
36พระไพรบูรณ์เตชะระสนฺติกโรวัดป่าจานโคกสมบูรณ์คณะจังหวัดบุรีรัมย์
37พระไสวบุราณสุขบุราณสุโขวัดทุ่งโพธิ์คณะจังหวัดบุรีรัมย์