รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดบุรีรัมย์ ภาค ๑๑ (ธ)
นักธรรมชั้นโท - ๖๒๔๕๐๐๑ - วัดทุ่งโพธิ์
ตำบลอิสาณ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์

แสดง 1 ถึง 37 จาก 37 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระเสนีย์คิดยูอธิปญฺโญวัดป่าจานโคกสมบูรณ์คณะจังหวัดบุรีรัมย์
2พระคำพันธ์งามสะอาดพุทฺธฌาโณวัดสนามชัยคณะจังหวัดบุรีรัมย์
3พระภูมิพัฒน์จตุรัตเทียนวันอธิษฺฐาโนวัดทุ่งโพธิ์คณะจังหวัดบุรีรัมย์
4พระธีรยุทธจันทร์ทวีกิตฺติปาโลวัดป่าสตึกพัฒนาคณะจังหวัดบุรีรัมย์
5พระชนะการจันทะขาลเศรษฐีจารุธมฺโมวัดป่าสตึกพัฒนาคณะจังหวัดบุรีรัมย์
6พระพิศาลชมดีฐิติโกวัดหนองม่วงคณะจังหวัดบุรีรัมย์
7พระสมเพ็ชรชมไธสงติกฺขวีโรวัดป่ามหาวีรารามคณะจังหวัดบุรีรัมย์
8พระกิตติเชษฐ์ถาปันแก้วพุทฺธญาโณวัดป่าโคกเจริญธรรมคณะจังหวัดบุรีรัมย์
9พระลือชัยทบวงศิลป์วรปญฺโญวัดสักทองหนองไทรคณะจังหวัดบุรีรัมย์
10พระชุมพรทองวิจิตรสุธมฺโมวัดป่าหนองแคร่คณะจังหวัดบุรีรัมย์
11พระพระสมหวังนาคาธรอุปกาโรวัดป่ารุ่งอรุณคณะจังหวัดบุรีรัมย์
12พระพลวัตนุ่นเจริญสีลสาโรวัดไพศาลพัฒนาคณะจังหวัดบุรีรัมย์
13พระสุบรรณบุญโสมสมาหิโตวัดป่าสวนอัมพรคณะจังหวัดบุรีรัมย์
14พระไสวบุราณสุขบุราณสุโขวัดทุ่งโพธิ์คณะจังหวัดบุรีรัมย์
15พระวิโรจน์ปราสาทกลางปนาโทวัดป่าโคกเจริญธรรมคณะจังหวัดบุรีรัมย์
16พระเคนพิมพ์นนท์จิตฺตปาโลวัดหนองทะยิงคณะจังหวัดบุรีรัมย์
17พระมนต์มะลิซ้อนฐาตุกาโมวัดไพศาลพัฒนาคณะจังหวัดบุรีรัมย์
18พระนรารักษ์ยศภูมิฐานกโรวัดป่าสตึกพัฒนาคณะจังหวัดบุรีรัมย์
19พระสุวัฒน์ยางไธสงสนฺติกโรวัดป่าเทพพยัคฆภูมิคณะจังหวัดบุรีรัมย์
20พระแสงยูงรัมย์วิสุทฺธาโสวัดป่ายางน้ำใสคณะจังหวัดบุรีรัมย์
21พระจักรกฤษณ์รินทองโฆสโกวัดไทยเจริญคณะจังหวัดบุรีรัมย์
22พระพระธีระพงษ์วงศ์เมืองฐิตคุโณวัดป่ารุ่งอรุณคณะจังหวัดบุรีรัมย์
23พระอาทิตย์ศรีกงพานอิฏฺฐวณฺโณวัดป่าสวนอัมพรคณะจังหวัดบุรีรัมย์
24พระบรรชาสอนครบุรีธมฺมโชโตวัดป่าเขาฝอยลมคณะจังหวัดบุรีรัมย์
25พระรอดสามพิมพ์อธิวโรวัดป่าประชาสันติธรรมคณะจังหวัดบุรีรัมย์
26พระสุจินต์สิทธิเทศสิริวฑฺฒโนวัดป่าประชาสันติธรรมคณะจังหวัดบุรีรัมย์
27พระเขตต์หวังเขตกลางพรวโรวัดป่าโนนสมบูรณ์คณะจังหวัดบุรีรัมย์
28พระวิรัตน์สิทธิ์ทัศน์อเนชากุลโกวิโทวัดป่าโคกเจริญธรรมคณะจังหวัดบุรีรัมย์
29พระเอกพงษ์เงินสันเทียะมหาวีโรวัดป่าหนองแคร่คณะจังหวัดบุรีรัมย์
30พระสนองเดชารัมย์ชาคโรวัดป่าเขาฝอยลมคณะจังหวัดบุรีรัมย์
31พระไพรบูรณ์เตชะระสนฺติกโรวัดป่าจานโคกสมบูรณ์คณะจังหวัดบุรีรัมย์
32พระเสนอเรืองมณีนพจนฺทสาโรวัดป่าโคกเห็ดคณะจังหวัดบุรีรัมย์
33พระขจรพรรณแช่ตั้งกิตติปัญโญวัดป่าประชาสันติธรรมคณะจังหวัดบุรีรัมย์
34พระอดิศักดิ์แสงรัมย์กตปญฺโญวัดป่าส้มป่อยคณะจังหวัดบุรีรัมย์
35พระสำเร็จโนนกลางชาคโรวัดป่าหนองแคร่คณะจังหวัดบุรีรัมย์
36พระมนตรีโลกประโคนฐานุตฺตโรวัดป่าถนนน้อยคณะจังหวัดบุรีรัมย์
37พระสิงห์ไหประโคนฐิตธมฺโมวัดป่าโคกเห็ดคณะจังหวัดบุรีรัมย์