รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดสุรินทร์ ภาค ๑๑ (ธ)
นักธรรมชั้นโท - ๖๒๔๗๐๐๑ - วัดสุทธิธรรมาราม
ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ สุรินทร์

แสดง 1 ถึง 50 จาก 79 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1สามเณรวุฒินันท์ทองเลิศวัดบูรพารามคณะจังหวัดสุรินทร์
2สามเณรอธิบดีป้องศรีวัดบูรพารามคณะจังหวัดสุรินทร์
3สามเณรอนุชิตสัสดีวัดโคกอาโพนสวายคณะจังหวัดสุรินทร์
4สามเณรสัมฤทธิ์ยียวนวัดโคกอาโพนสวายคณะจังหวัดสุรินทร์
5สามเณรสุขสันต์ทองเกร็จวัดโคกทมบรมจินดาคณะจังหวัดสุรินทร์
6สามเณรปภาวิชญ์ใหม่หลาวัดป่าไตรวิเวกคณะจังหวัดสุรินทร์
7สามเณรพงศธรนาคดีวัดป่าไตรวิเวกคณะจังหวัดสุรินทร์
8สามเณรชนกันต์เทศแก้ววัดพนาบุญคณะจังหวัดสุรินทร์
9สามเณรวัชระหมู่ทองวัดพนาบุญคณะจังหวัดสุรินทร์
10พระสมศรีประสานทองกตสีโลวัดป่าสามัคคีธรรมคณะจังหวัดสุรินทร์
11พระชัยณรงค์แก้วบุญคำกิจฺจกาโรวัดสีหะลำดวนคณะจังหวัดสุรินทร์
12พระอภิชาติภาคแก้วกิตฺติปญฺโญวัดกะทมวนารามคณะจังหวัดสุรินทร์
13พระจิรวัฒน์หมั่นดีขนฺติมโนวัดป่าไทรทองคณะจังหวัดสุรินทร์
14พระเหรียญ​ขนวน​ขนฺติ​โกวัดนิคมพัฒนารามคณะจังหวัดสุรินทร์
15พระญาณพัฒน์ปัญญาคุณวุฑโฒวัดภูแก้วพรหมมณีคณะจังหวัดสุรินทร์
16พระชัยมงคลเหรัญญิกานนท์คุณสํวโรวัดป่าอตุโลบุญญลักษม์คณะจังหวัดสุรินทร์
17พระจักรพันธ์ยอดน้ำคำจกฺกธมฺโมวัดตาลวกคณะจังหวัดสุรินทร์
18พระสามารถบุญชุ่มจนฺทปญฺโญวัดประดิษฐ์พุทธางกูรคณะจังหวัดสุรินทร์
19พระบุญนำสมานมิตรจนฺทสาโรวัดป่าสมานมิตรคณะจังหวัดสุรินทร์
20พระประเกือนสิงคเวหนจารุธมฺโมวัดโคกอาโพนสวายคณะจังหวัดสุรินทร์
21พระดนุพลพิศโฉมจิตฺตกาโรวัดพระธาตุเสด็จคณะจังหวัดสุรินทร์
22พระสมนึกทองหล่อจิตฺตสํวโรวัดบูรพารามคณะจังหวัดสุรินทร์
23พระสมศักดิ์ประทมแก้วฉนฺทกโรวัดป่าลำหาดคณะจังหวัดสุรินทร์
24พระชัดชัยวงเวียนชยธมฺโมวัดป่าสระตาปานคณะจังหวัดสุรินทร์
25พระประยงค์รสพูนชาคโรวัดตำปูงคณะจังหวัดสุรินทร์
26พระบุญธรรมภูมิภักดิ์ชาตปุญฺโญวัดโคกอาโพนสวายคณะจังหวัดสุรินทร์
27พระนัทพลอุดมศิลป์ชิตามาโรวัดป่าบวรสังฆารามคณะจังหวัดสุรินทร์
28พระสมศักดิ์บุตรบุราณฐานยุตฺโตวัดโบสถ์คณะจังหวัดสุรินทร์
29พระพรมแก้วศรีพรมฐานวีโรวัดป่าสามัคคีธรรมคณะจังหวัดสุรินทร์
30พระปัญญาแน่นอุดรฐานวโรวัดป่าโยธาประสิทธิ์คณะจังหวัดสุรินทร์
31พระธัญญวัฒน์สุขวุฒิฐิตวฑฺฒโนวัดเขาศาลาอตุลฐานะจาโรคณะจังหวัดสุรินทร์
32พระธีรชัยสมใจฐิติวีโรวัดป่าท่าตูมคณะจังหวัดสุรินทร์
33พระตระการทองวิจิตรตปคุโณวัดป่าเขาโต๊ะคณะจังหวัดสุรินทร์
34พระฐิติพัฒน์เจือจันทร์ติกฺขปญฺโญวัดป่าสระตาปานคณะจังหวัดสุรินทร์
35พระวรพจน์ครอบแก้วติสฺสโรวัดบ้านเฉนียงคณะจังหวัดสุรินทร์
36พระสุดใจสนโคกสูงถิรจิตฺโตวัดป่าศาลาธรรมารามคณะจังหวัดสุรินทร์
37พระศิวเมศขอชัยทีปธมฺโมวัดโคกทมบรมจินดาคณะจังหวัดสุรินทร์
38พระสำนวนเทียนทองทีปวโรวัดเขาศาลาอตุลฐานะจาโรคณะจังหวัดสุรินทร์
39พระเอกพงษ์สายชมภูธมฺมวโรวัดป่าสามัคคีธรรมคณะจังหวัดสุรินทร์
40พระขวัญวราดอกศรีจันทร์ธมฺมวโรวัดป่าหนองแรดคณะจังหวัดสุรินทร์
41พระวีระชัยชื่นชมธมฺมวโรวัดโคกอาโพนสวายคณะจังหวัดสุรินทร์
42พระบุญมีคงบุญธีรปุญฺโญวัดป่านิมิตมงคลคณะจังหวัดสุรินทร์
43พระวรัญฺญูโคษาธีรวํโสวัดป่าบ้านสะโนคณะจังหวัดสุรินทร์
44พระวรพลพิชญ์นิภัทร์นนท์นรินฺโทวัดโนนน้อยคณะจังหวัดสุรินทร์
45พระสุชาติจันทร์ปรุงปญฺญาวชิโรวัดโคกทมบรมจินดาคณะจังหวัดสุรินทร์
46พระรัชนกภาสดาปญฺญาสาโรวัดป่าไทรทองคณะจังหวัดสุรินทร์
47พระเปาว์นามวัฒน์ปภาธโรวัดภูแก้วพรหมมณีคณะจังหวัดสุรินทร์
48พระบุญมีศักดิ์สุดาสามสีปริสุทฺโธวัดบ้านเฉนียงคณะจังหวัดสุรินทร์
49พระปิยวัฒน์เกิดสบายปิยธมฺโมวัดภูแก้วพรหมมณีคณะจังหวัดสุรินทร์
50พระณราวุฒิสิงคเสลิตปิยวุฑฺฒิโกวัดเขาศาลาอตุลฐานะจาโรคณะจังหวัดสุรินทร์