รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดสุรินทร์ ภาค ๑๑ (ธ)
นักธรรมชั้นโท - ๖๒๔๗๐๐๑ - วัดสุทธิธรรมาราม
ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ สุรินทร์

แสดง 1 ถึง 50 จาก 79 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระวรพลพิชญ์นิภัทร์นนท์นรินฺโทวัดโนนน้อยคณะจังหวัดสุรินทร์
2พระสว่างประดับศรีสารโทวัดป่าสระทองคณะจังหวัดสุรินทร์
3พระสมยศมีศรีสมจิตฺโตวัดป่าสระทองคณะจังหวัดสุรินทร์
4พระพสธรวงศ์เมืองอติโรจโนวัดป่าหลักชัยคณะจังหวัดสุรินทร์
5พระเปาว์นามวัฒน์ปภาธโรวัดภูแก้วพรหมมณีคณะจังหวัดสุรินทร์
6พระปิยวัฒน์เกิดสบายปิยธมฺโมวัดภูแก้วพรหมมณีคณะจังหวัดสุรินทร์
7พระญาณพัฒน์ปัญญาคุณวุฑโฒวัดภูแก้วพรหมมณีคณะจังหวัดสุรินทร์
8พระเวียนแยกมุมสุจิตฺโตวัดป่าธรรมารามคณะจังหวัดสุรินทร์
9พระบุยช่วยสีหาบุตรปุญญธิโกวัดป่าธรรมารามคณะจังหวัดสุรินทร์
10พระสหัสชัยบูรณ์เจริญปุงฺคโววัดบูรพารามคณะจังหวัดสุรินทร์
11พระธีรชัยสมใจฐิติวีโรวัดป่าท่าตูมคณะจังหวัดสุรินทร์
12พระปัณฑ์จิตราณุภักดีอคฺควโรวัดป่ารัตนพุทธิคุณคณะจังหวัดสุรินทร์
13พระสมศรีประสานทองกตสีโลวัดป่าสามัคคีธรรมคณะจังหวัดสุรินทร์
14พระเพทายแจ้งไพรพลธมฺโมวัดป่าสามัคคีธรรมคณะจังหวัดสุรินทร์
15พระเอกพงษ์สายชมภูธมฺมวโรวัดป่าสามัคคีธรรมคณะจังหวัดสุรินทร์
16พระพรมแก้วศรีพรมฐานวีโรวัดป่าสามัคคีธรรมคณะจังหวัดสุรินทร์
17พระขวัญวราดอกศรีจันทร์ธมฺมวโรวัดป่าหนองแรดคณะจังหวัดสุรินทร์
18พระสุวิชาเงินยวงวชิโรวัดป่าสมานมิตรคณะจังหวัดสุรินทร์
19พระบุญนำสมานมิตรจนฺทสาโรวัดป่าสมานมิตรคณะจังหวัดสุรินทร์
20พระประยุทธิ์ระยาย้อยสุชีราวณฺโณวัดป่าเขาโต๊ะคณะจังหวัดสุรินทร์
21พระสมศักดิ์บุตรบุราณฐานยุตฺโตวัดโบสถ์คณะจังหวัดสุรินทร์
22พระชัยณรงค์แก้วบุญคำกิจฺจกาโรวัดสีหะลำดวนคณะจังหวัดสุรินทร์
23พระสุระทองแย้มสิริธโรวัดโคกอาโพนสวายคณะจังหวัดสุรินทร์
24พระวีระชัยชื่นชมธมฺมวโรวัดโคกอาโพนสวายคณะจังหวัดสุรินทร์
25สามเณรอนุชิตสัสดีวัดโคกอาโพนสวายคณะจังหวัดสุรินทร์
26สามเณรสัมฤทธิ์ยียวนวัดโคกอาโพนสวายคณะจังหวัดสุรินทร์
27พระเอกพันธ์มั่นยืนอภินนฺโทวัดโคกอาโพนสวายคณะจังหวัดสุรินทร์
28พระบุญธรรมภูมิภักดิ์ชาตปุญฺโญวัดโคกอาโพนสวายคณะจังหวัดสุรินทร์
29พระประเกือนสิงคเวหนจารุธมฺโมวัดโคกอาโพนสวายคณะจังหวัดสุรินทร์
30พระศิริศักดิ์พูลสระคูสุทฺธิจิตฺโตวัดโคกอาโพนสวายคณะจังหวัดสุรินทร์
31พระตระการทองวิจิตรตปคุโณวัดป่าเขาโต๊ะคณะจังหวัดสุรินทร์
32พระสมพิศบุญกล้าสนฺติกโรวัดโบสถ์คณะจังหวัดสุรินทร์
33พระสามารถบุญชุ่มจนฺทปญฺโญวัดประดิษฐ์พุทธางกูรคณะจังหวัดสุรินทร์
34พระอุทิตดาศรีอภิปสนฺโนวัดป่าสระตาปานคณะจังหวัดสุรินทร์
35พระชัดชัยวงเวียนชยธมฺโมวัดป่าสระตาปานคณะจังหวัดสุรินทร์
36พระฐิติพัฒน์เจือจันทร์ติกฺขปญฺโญวัดป่าสระตาปานคณะจังหวัดสุรินทร์
37พระชัยมงคลเหรัญญิกานนท์คุณสํวโรวัดป่าอตุโลบุญญลักษม์คณะจังหวัดสุรินทร์
38พระประสิทธิ์จันทร์เรียนเตชปุญฺโญวัดป่าบ้านงิ้วคณะจังหวัดสุรินทร์
39พระเฉลิมศักดิ์สุขเพิ่มโสภโณวัดป่าบ้านสะโนคณะจังหวัดสุรินทร์
40พระวรัญฺญูโคษาธีรวํโสวัดป่าบ้านสะโนคณะจังหวัดสุรินทร์
41สามเณรวัชระหมู่ทองวัดพนาบุญคณะจังหวัดสุรินทร์
42พระปัญญาแน่นอุดรฐานวโรวัดป่าโยธาประสิทธิ์คณะจังหวัดสุรินทร์
43พระสระคำศรีพลภทฺทโกวัดป่าโยธาประสิทธิ์คณะจังหวัดสุรินทร์
44สามเณรปภาวิชญ์ใหม่หลาวัดป่าไตรวิเวกคณะจังหวัดสุรินทร์
45สามเณรพงศธรนาคดีวัดป่าไตรวิเวกคณะจังหวัดสุรินทร์
46พระอภิชาติภาคแก้วกิตฺติปญฺโญวัดกะทมวนารามคณะจังหวัดสุรินทร์
47พระสง่าสุภาพันธ์อุทโยวัดละเอาะกะทมพัฒนาคณะจังหวัดสุรินทร์
48พระวรพจน์ครอบแก้วติสฺสโรวัดบ้านเฉนียงคณะจังหวัดสุรินทร์
49พระบุญมีศักดิ์สุดาสามสีปริสุทฺโธวัดบ้านเฉนียงคณะจังหวัดสุรินทร์
50พระพนมวรรณไทยยิ่งโชติญาโณวัดบ้านเฉนียงคณะจังหวัดสุรินทร์