รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดสุรินทร์ ภาค ๑๑ (ธ)
นักธรรมชั้นโท - ๖๒๔๗๐๐๑ - วัดสุทธิธรรมาราม
ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ สุรินทร์

แสดง 1 ถึง 50 จาก 79 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระจักรพันธ์ยอดน้ำคำจกฺกธมฺโมวัดตาลวกคณะจังหวัดสุรินทร์
2สามเณรวุฒินันท์ทองเลิศวัดบูรพารามคณะจังหวัดสุรินทร์
3สามเณรอธิบดีป้องศรีวัดบูรพารามคณะจังหวัดสุรินทร์
4พระสมนึกทองหล่อจิตฺตสํวโรวัดบูรพารามคณะจังหวัดสุรินทร์
5สามเณรชนกันต์เทศแก้ววัดพนาบุญคณะจังหวัดสุรินทร์
6สามเณรวัชระหมู่ทองวัดพนาบุญคณะจังหวัดสุรินทร์
7พระประยงค์รสพูนชาคโรวัดตำปูงคณะจังหวัดสุรินทร์
8พระบุญมีคงบุญธีรปุญฺโญวัดป่านิมิตมงคลคณะจังหวัดสุรินทร์
9พระธงชัยแหวนวิเศษอธิจิตฺโตวัดตาเตนคณะจังหวัดสุรินทร์
10พระธงไชย์แลดีอนาลโยวัดตาเตนคณะจังหวัดสุรินทร์
11พระจอยแสงทองอนามโยวัดไตรรัตนารามคณะจังหวัดสุรินทร์
12พระนัทพลอุดมศิลป์ชิตามาโรวัดป่าบวรสังฆารามคณะจังหวัดสุรินทร์
13พระไพบูลย์ประจัญบานอภิปาโลวัดป่าโยธาประสิทธิ์คณะจังหวัดสุรินทร์
14พระวีรพงษ์แจ่มใสยสชาโตวัดป่าโยธาประสิทธิ์คณะจังหวัดสุรินทร์
15พระปัญญาแน่นอุดรฐานวโรวัดป่าโยธาประสิทธิ์คณะจังหวัดสุรินทร์
16พระสระคำศรีพลภทฺทโกวัดป่าโยธาประสิทธิ์คณะจังหวัดสุรินทร์
17พระสุรกาญจน์สุทธิดีโชติปญฺโญวัดสุทธิธรรมารามคณะจังหวัดสุรินทร์
18พระวรพจน์ครอบแก้วติสฺสโรวัดบ้านเฉนียงคณะจังหวัดสุรินทร์
19พระบุญมีศักดิ์สุดาสามสีปริสุทฺโธวัดบ้านเฉนียงคณะจังหวัดสุรินทร์
20พระพนมวรรณไทยยิ่งโชติญาโณวัดบ้านเฉนียงคณะจังหวัดสุรินทร์
21พระสง่าสุภาพันธ์อุทโยวัดละเอาะกะทมพัฒนาคณะจังหวัดสุรินทร์
22พระอภิชาติภาคแก้วกิตฺติปญฺโญวัดกะทมวนารามคณะจังหวัดสุรินทร์
23สามเณรปภาวิชญ์ใหม่หลาวัดป่าไตรวิเวกคณะจังหวัดสุรินทร์
24สามเณรพงศธรนาคดีวัดป่าไตรวิเวกคณะจังหวัดสุรินทร์
25พระธีรชัยสมใจฐิติวีโรวัดป่าท่าตูมคณะจังหวัดสุรินทร์
26พระฐิติพัฒน์เจือจันทร์ติกฺขปญฺโญวัดป่าสระตาปานคณะจังหวัดสุรินทร์
27พระชัดชัยวงเวียนชยธมฺโมวัดป่าสระตาปานคณะจังหวัดสุรินทร์
28พระอุทิตดาศรีอภิปสนฺโนวัดป่าสระตาปานคณะจังหวัดสุรินทร์
29พระเหรียญ​ขนวน​ขนฺติ​โกวัดนิคมพัฒนารามคณะจังหวัดสุรินทร์
30พระสุชาติจันทร์ปรุงปญฺญาวชิโรวัดโคกทมบรมจินดาคณะจังหวัดสุรินทร์
31พระศิวเมศขอชัยทีปธมฺโมวัดโคกทมบรมจินดาคณะจังหวัดสุรินทร์
32พระอเนกไม้จันทร์ดีอภิปุญฺโญวัดโคกทมบรมจินดาคณะจังหวัดสุรินทร์
33สามเณรสุขสันต์ทองเกร็จวัดโคกทมบรมจินดาคณะจังหวัดสุรินทร์
34พระมหาสมศรีพิกุลนอกอภิญาโณวัดโคกทมบรมจินดาคณะจังหวัดสุรินทร์
35พระสุทัศน์บุญเสร็จสิริทฺตโตวัดโคกทมบรมจินดาคณะจังหวัดสุรินทร์
36พระรัชนกภาสดาปญฺญาสาโรวัดป่าไทรทองคณะจังหวัดสุรินทร์
37พระจิรวัฒน์หมั่นดีขนฺติมโนวัดป่าไทรทองคณะจังหวัดสุรินทร์
38พระพสธรวงศ์เมืองอติโรจโนวัดป่าหลักชัยคณะจังหวัดสุรินทร์
39พระบุยช่วยสีหาบุตรปุญญธิโกวัดป่าธรรมารามคณะจังหวัดสุรินทร์
40พระเวียนแยกมุมสุจิตฺโตวัดป่าธรรมารามคณะจังหวัดสุรินทร์
41พระสว่างประดับศรีสารโทวัดป่าสระทองคณะจังหวัดสุรินทร์
42พระสมยศมีศรีสมจิตฺโตวัดป่าสระทองคณะจังหวัดสุรินทร์
43พระเปาว์นามวัฒน์ปภาธโรวัดภูแก้วพรหมมณีคณะจังหวัดสุรินทร์
44พระปิยวัฒน์เกิดสบายปิยธมฺโมวัดภูแก้วพรหมมณีคณะจังหวัดสุรินทร์
45พระญาณพัฒน์ปัญญาคุณวุฑโฒวัดภูแก้วพรหมมณีคณะจังหวัดสุรินทร์
46พระปัณฑ์จิตราณุภักดีอคฺควโรวัดป่ารัตนพุทธิคุณคณะจังหวัดสุรินทร์
47พระชัยมงคลเหรัญญิกานนท์คุณสํวโรวัดป่าอตุโลบุญญลักษม์คณะจังหวัดสุรินทร์
48พระชัยณรงค์แก้วบุญคำกิจฺจกาโรวัดสีหะลำดวนคณะจังหวัดสุรินทร์
49พระสุระทองแย้มสิริธโรวัดโคกอาโพนสวายคณะจังหวัดสุรินทร์
50พระวีระชัยชื่นชมธมฺมวโรวัดโคกอาโพนสวายคณะจังหวัดสุรินทร์