รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดนครนายก ภาค ๑-๒-๓, ๑๒-๑๓ (ธ)
นักธรรมชั้นโท - ๖๒๕๐๐๐๑ - วัดพราหมณี
ตำบลสาริกา อำเภอเมืองนครนายก นครนายก

แสดง 1 ถึง 26 จาก 26 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระกิตติกังรัตน์กิตฺติวุฑฺโฒวัดบางปลากดคณะจังหวัดนครนายก
2พระกิตติพัฒน์กาดินสิริภทฺโทวัดบางปลากดคณะจังหวัดนครนายก
3พระสุชนาขันทองสุชาโตวัดสันตยารามคณะจังหวัดนครนายก
4พระพรชัยชาวกัณหากมฺมสุทฺโธวัดโยธีราษฎร์ศรัทธารามคณะจังหวัดนครนายก
5สามเณรสักอาลุนทะวีสดวัดป่าศรีถาวรนิมิตคณะจังหวัดนครนายก
6พระสุรศักดิ์ทำมะสีวิสุทฺโธวัดบางปลากดคณะจังหวัดนครนายก
7พระโกมินทร์ธรรมรงค์ปมินโทวัดสันตยารามคณะจังหวัดนครนายก
8พระธีรวัชร์บุญเขียนจนฺทโชโตวัดป่าศรีถาวรนิมิตคณะจังหวัดนครนายก
9พระเสนอบุตรแสงวิสุทฺธศีโลวัดโยธีราษฎร์ศรัทธารามคณะจังหวัดนครนายก
10พระสิทธิกรพลขันธ์ปภสฺสโรวัดจุฬาภรณ์วนารามคณะจังหวัดนครนายก
11พระมณีย์พิกุลทองปริมุตฺโตวัดตำหนักคณะจังหวัดนครนายก
12พระธวัชชัยพิชัยศิริกตปุญโญวัดโยธีราษฎร์ศรัทธารามคณะจังหวัดนครนายก
13พระวิรัตน์มนตรีฐิตวํโสวัดถ้ำสาริกาคณะจังหวัดนครนายก
14พระเนมินทร์มนตรีสุมิตฺโตวัดตำหนักคณะจังหวัดนครนายก
15พระชนาสินวัฒนาเสริมวุฑฺฒิธมฺโมวัดบางปลากดคณะจังหวัดนครนายก
16พระมาณพศรีงามชนาสโภวัดตำหนักคณะจังหวัดนครนายก
17สามเณรวงค์สวรรค์ศรีแก่นจันทร์วัดป่าศรีถาวรนิมิตคณะจังหวัดนครนายก
18พระวิโรจน์สัตถาวรวรปญฺโญวัดจรูญเวสม์ธรรมารามคณะจังหวัดนครนายก
19พระใบศรีหมื่นราษร์ฎจนฺทปญฺโญวัดป่าศรีถาวรนิมิตคณะจังหวัดนครนายก
20พระนุฏจรินทร์หรเทศจกฺกธมฺโมวัดตำหนักคณะจังหวัดนครนายก
21พระณัฐพรเจียมสายใจขนฺติพโลวัดป่าศรีถาวรนิมิตคณะจังหวัดนครนายก
22สามเณรมงคลชัยเสียงฆ้องวัดป่าศรีถาวรนิมิตคณะจังหวัดนครนายก
23พระวิศลแก้วกระจกจิรวิสาโรวัดจุฬาภรณ์วนารามคณะจังหวัดนครนายก
24สามเณรสิทธินนท์แก้วดิเรกวัดป่าศรีถาวรนิมิตคณะจังหวัดนครนายก
25สามเณรเฉลิมศักดิ์แก้วผาคำวัดป่าศรีถาวรนิมิตคณะจังหวัดนครนายก
26พระปรีชาไมตรีรักษ์ฐิตปุญโญวัดตำหนักคณะจังหวัดนครนายก