รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดนครนายก ภาค ๑-๒-๓, ๑๒-๑๓ (ธ)
นักธรรมชั้นโท - ๖๒๕๐๐๐๑ - วัดพราหมณี
ตำบลสาริกา อำเภอเมืองนครนายก นครนายก

แสดง 1 ถึง 26 จาก 26 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระณัฐพรเจียมสายใจขนฺติพโลวัดป่าศรีถาวรนิมิตคณะจังหวัดนครนายก
2พระวิโรจน์สัตถาวรวรปญฺโญวัดจรูญเวสม์ธรรมารามคณะจังหวัดนครนายก
3พระกิตติกังรัตน์กิตฺติวุฑฺโฒวัดบางปลากดคณะจังหวัดนครนายก
4พระสุรศักดิ์ทำมะสีวิสุทฺโธวัดบางปลากดคณะจังหวัดนครนายก
5พระชนาสินวัฒนาเสริมวุฑฺฒิธมฺโมวัดบางปลากดคณะจังหวัดนครนายก
6พระกิตติพัฒน์กาดินสิริภทฺโทวัดบางปลากดคณะจังหวัดนครนายก
7พระสิทธิกรพลขันธ์ปภสฺสโรวัดจุฬาภรณ์วนารามคณะจังหวัดนครนายก
8พระวิศลแก้วกระจกจิรวิสาโรวัดจุฬาภรณ์วนารามคณะจังหวัดนครนายก
9พระปรีชาไมตรีรักษ์ฐิตปุญโญวัดตำหนักคณะจังหวัดนครนายก
10พระธีรวัชร์บุญเขียนจนฺทโชโตวัดป่าศรีถาวรนิมิตคณะจังหวัดนครนายก
11พระใบศรีหมื่นราษร์ฎจนฺทปญฺโญวัดป่าศรีถาวรนิมิตคณะจังหวัดนครนายก
12พระธวัชชัยพิชัยศิริกตปุญโญวัดโยธีราษฎร์ศรัทธารามคณะจังหวัดนครนายก
13พระพรชัยชาวกัณหากมฺมสุทฺโธวัดโยธีราษฎร์ศรัทธารามคณะจังหวัดนครนายก
14พระเสนอบุตรแสงวิสุทฺธศีโลวัดโยธีราษฎร์ศรัทธารามคณะจังหวัดนครนายก
15พระโกมินทร์ธรรมรงค์ปมินโทวัดสันตยารามคณะจังหวัดนครนายก
16พระสุชนาขันทองสุชาโตวัดสันตยารามคณะจังหวัดนครนายก
17พระวิรัตน์มนตรีฐิตวํโสวัดถ้ำสาริกาคณะจังหวัดนครนายก
18พระมาณพศรีงามชนาสโภวัดตำหนักคณะจังหวัดนครนายก
19พระนุฏจรินทร์หรเทศจกฺกธมฺโมวัดตำหนักคณะจังหวัดนครนายก
20พระมณีย์พิกุลทองปริมุตฺโตวัดตำหนักคณะจังหวัดนครนายก
21พระเนมินทร์มนตรีสุมิตฺโตวัดตำหนักคณะจังหวัดนครนายก
22สามเณรมงคลชัยเสียงฆ้องวัดป่าศรีถาวรนิมิตคณะจังหวัดนครนายก
23สามเณรเฉลิมศักดิ์แก้วผาคำวัดป่าศรีถาวรนิมิตคณะจังหวัดนครนายก
24สามเณรวงค์สวรรค์ศรีแก่นจันทร์วัดป่าศรีถาวรนิมิตคณะจังหวัดนครนายก
25สามเณรสักอาลุนทะวีสดวัดป่าศรีถาวรนิมิตคณะจังหวัดนครนายก
26สามเณรสิทธินนท์แก้วดิเรกวัดป่าศรีถาวรนิมิตคณะจังหวัดนครนายก