รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดนครนายก ภาค ๑-๒-๓, ๑๒-๑๓ (ธ)
นักธรรมชั้นโท - ๖๒๕๐๐๐๑ - วัดพราหมณี
ตำบลสาริกา อำเภอเมืองนครนายก นครนายก

แสดง 1 ถึง 26 จาก 26 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระเนมินทร์มนตรีสุมิตฺโตวัดตำหนักคณะจังหวัดนครนายก
2พระมณีย์พิกุลทองปริมุตฺโตวัดตำหนักคณะจังหวัดนครนายก
3พระนุฏจรินทร์หรเทศจกฺกธมฺโมวัดตำหนักคณะจังหวัดนครนายก
4พระมาณพศรีงามชนาสโภวัดตำหนักคณะจังหวัดนครนายก
5พระปรีชาไมตรีรักษ์ฐิตปุญโญวัดตำหนักคณะจังหวัดนครนายก
6พระวิรัตน์มนตรีฐิตวํโสวัดถ้ำสาริกาคณะจังหวัดนครนายก
7พระเสนอบุตรแสงวิสุทฺธศีโลวัดโยธีราษฎร์ศรัทธารามคณะจังหวัดนครนายก
8พระพรชัยชาวกัณหากมฺมสุทฺโธวัดโยธีราษฎร์ศรัทธารามคณะจังหวัดนครนายก
9พระธวัชชัยพิชัยศิริกตปุญโญวัดโยธีราษฎร์ศรัทธารามคณะจังหวัดนครนายก
10พระสุชนาขันทองสุชาโตวัดสันตยารามคณะจังหวัดนครนายก
11พระโกมินทร์ธรรมรงค์ปมินโทวัดสันตยารามคณะจังหวัดนครนายก
12พระณัฐพรเจียมสายใจขนฺติพโลวัดป่าศรีถาวรนิมิตคณะจังหวัดนครนายก
13สามเณรสิทธินนท์แก้วดิเรกวัดป่าศรีถาวรนิมิตคณะจังหวัดนครนายก
14สามเณรสักอาลุนทะวีสดวัดป่าศรีถาวรนิมิตคณะจังหวัดนครนายก
15สามเณรวงค์สวรรค์ศรีแก่นจันทร์วัดป่าศรีถาวรนิมิตคณะจังหวัดนครนายก
16สามเณรเฉลิมศักดิ์แก้วผาคำวัดป่าศรีถาวรนิมิตคณะจังหวัดนครนายก
17สามเณรมงคลชัยเสียงฆ้องวัดป่าศรีถาวรนิมิตคณะจังหวัดนครนายก
18พระธีรวัชร์บุญเขียนจนฺทโชโตวัดป่าศรีถาวรนิมิตคณะจังหวัดนครนายก
19พระใบศรีหมื่นราษร์ฎจนฺทปญฺโญวัดป่าศรีถาวรนิมิตคณะจังหวัดนครนายก
20พระวิศลแก้วกระจกจิรวิสาโรวัดจุฬาภรณ์วนารามคณะจังหวัดนครนายก
21พระสิทธิกรพลขันธ์ปภสฺสโรวัดจุฬาภรณ์วนารามคณะจังหวัดนครนายก
22พระวิโรจน์สัตถาวรวรปญฺโญวัดจรูญเวสม์ธรรมารามคณะจังหวัดนครนายก
23พระกิตติพัฒน์กาดินสิริภทฺโทวัดบางปลากดคณะจังหวัดนครนายก
24พระชนาสินวัฒนาเสริมวุฑฺฒิธมฺโมวัดบางปลากดคณะจังหวัดนครนายก
25พระสุรศักดิ์ทำมะสีวิสุทฺโธวัดบางปลากดคณะจังหวัดนครนายก
26พระกิตติกังรัตน์กิตฺติวุฑฺโฒวัดบางปลากดคณะจังหวัดนครนายก