รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดชลบุรี ภาค ๑-๒-๓, ๑๒-๑๓ (ธ)
นักธรรมชั้นโท - ๖๒๕๒๐๐๑ - วัดราษฎร์ศรัทธา
ตำบลเหมือง อำเภอเมืองชลบุรี ชลบุรี

แสดง 1 ถึง 31 จาก 31 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระปิติวิทย์ปราบทองโพธิ์สินจตฺตมโลวัดเขาไผ่คณะจังหวัดชลบุรี
2พระเธียรนาคีธีรปญฺโญวัดศรีมหาราชาคณะจังหวัดชลบุรี
3พระธนกฤษสินธนไทยเขมวีโรวัดศรีมหาราชาคณะจังหวัดชลบุรี
4พระศิริศักดิ์อุณาภาคสิริธมฺโมวัดศรีมหาราชาคณะจังหวัดชลบุรี
5พระบุญญฤทธิ์บรรจงงามญาณมโยวัดศรีมหาราชาคณะจังหวัดชลบุรี
6พระพูลทวีศรีจรัสฐิตสาโรวัดศรีมหาราชาคณะจังหวัดชลบุรี
7พระอธิวัฒน์ลิ้มวัฒนโรจน์โกมโลวัดศรีมหาราชาคณะจังหวัดชลบุรี
8พระวีระศักดิ์ทุมไทรนิพฺภโยวัดศรีมหาราชาคณะจังหวัดชลบุรี
9พระเดชาต่วนชะเอมชินวโรวัดศรีมหาราชาคณะจังหวัดชลบุรี
10พระวัฒนาบุญเสริมกตวฑฺโฒวัดศรีมหาราชาคณะจังหวัดชลบุรี
11พระนิลรัตน์โพธิกุลมหามงฺคโลวัดวิเวการามคณะจังหวัดชลบุรี
12พระสุพรบุระยังวชิรธมฺโมวัดอุทกเขปสีมารามคณะจังหวัดชลบุรี
13พระจักรกฤษวิเวกเพลินกิตฺตจกฺโกวัดอุทกเขปสีมารามคณะจังหวัดชลบุรี
14พระชาญวิทย์ภานุรักษ์ปญฺญาพโลวัดเขาบางทรายคณะจังหวัดชลบุรี
15พระณัฐพลบุญสมทบกิตฺติพโลวัดป่าสุทธิภาวันคณะจังหวัดชลบุรี
16พระธรรมนูญทองดีวรวณฺโณวัดเขาบางทรายคณะจังหวัดชลบุรี
17พระมนตรีแก้วไพฑูรย์ปวโรวัดอรัญญิกาวาสคณะจังหวัดชลบุรี
18พระสรสิชปั้นทองสุขปุญฺญเปกโขวัดอรัญญิกาวาสคณะจังหวัดชลบุรี
19พระกิติวิษณุ์ตันมีอธิปญฺโญวัดอรัญญิกาวาสคณะจังหวัดชลบุรี
20พระดิเรกอิ่มทิมปญฺญาวโรวัดช่องลมนาเกลือคณะจังหวัดชลบุรี
21พระกฤษตฌาพันธ์จันทร์ทิพย์สุปญฺโญวัดช่องลมนาเกลือคณะจังหวัดชลบุรี
22พระณัฐวุฒิพงศ์พิทยารัตน์ณฏฺฐวุฒิโกวัดช่องลมนาเกลือคณะจังหวัดชลบุรี
23พระศักดิ์ดาโฆษิตเศวตฐากูรสกฺกโชติโกวัดญาณสังวรารามคณะจังหวัดชลบุรี
24พระพิภพบรรจงผลปญฺญาวชิโรวัดเขาไผ่คณะจังหวัดชลบุรี
25พระภัทรพลอิ่มใจกล้ากุลภทฺโทวัดป่าสุทธิภาวันคณะจังหวัดชลบุรี
26พระประสิทธิ์นิลโพธิ์ทองอภิสิทฺโธวัดโพธิสัมพันธ์คณะจังหวัดชลบุรี
27พระเงินระย้ามหาสกฺโกวัดโพธิสัมพันธ์คณะจังหวัดชลบุรี
28พระธนิสรลูกหนุมารเจ้ายสวฑฺฒโนวัดเวฬุวนารามคณะจังหวัดชลบุรี
29สามเณรทินภัทรผ่องใสศรีวัดอุทกเขปสีมารามคณะจังหวัดชลบุรี
30สามเณรสมเจตน์วสุเลิศสกุลวัดอุทกเขปสีมารามคณะจังหวัดชลบุรี
31สามเณรสรยุทธจิตตบุตรวัดอุทกเขปสีมารามคณะจังหวัดชลบุรี