รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดชลบุรี ภาค ๑-๒-๓, ๑๒-๑๓ (ธ)
นักธรรมชั้นโท - ๖๒๕๒๐๐๑ - วัดราษฎร์ศรัทธา
ตำบลเหมือง อำเภอเมืองชลบุรี ชลบุรี

แสดง 1 ถึง 31 จาก 31 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระปิติวิทย์ปราบทองโพธิ์สินจตฺตมโลวัดเขาไผ่คณะจังหวัดชลบุรี
2พระเธียรนาคีธีรปญฺโญวัดศรีมหาราชาคณะจังหวัดชลบุรี
3พระธนกฤษสินธนไทยเขมวีโรวัดศรีมหาราชาคณะจังหวัดชลบุรี
4พระศิริศักดิ์อุณาภาคสิริธมฺโมวัดศรีมหาราชาคณะจังหวัดชลบุรี
5พระบุญญฤทธิ์บรรจงงามญาณมโยวัดศรีมหาราชาคณะจังหวัดชลบุรี
6พระพูลทวีศรีจรัสฐิตสาโรวัดศรีมหาราชาคณะจังหวัดชลบุรี
7พระอธิวัฒน์ลิ้มวัฒนโรจน์โกมโลวัดศรีมหาราชาคณะจังหวัดชลบุรี
8พระวีระศักดิ์ทุมไทรนิพฺภโยวัดศรีมหาราชาคณะจังหวัดชลบุรี
9พระเดชาต่วนชะเอมชินวโรวัดศรีมหาราชาคณะจังหวัดชลบุรี
10พระวัฒนาบุญเสริมกตวฑฺโฒวัดศรีมหาราชาคณะจังหวัดชลบุรี
11พระนิลรัตน์โพธิกุลมหามงฺคโลวัดวิเวการามคณะจังหวัดชลบุรี
12สามเณรทินภัทรผ่องใสศรีวัดอุทกเขปสีมารามคณะจังหวัดชลบุรี
13สามเณรสมเจตน์วสุเลิศสกุลวัดอุทกเขปสีมารามคณะจังหวัดชลบุรี
14สามเณรสรยุทธจิตตบุตรวัดอุทกเขปสีมารามคณะจังหวัดชลบุรี
15พระสุพรบุระยังวชิรธมฺโมวัดอุทกเขปสีมารามคณะจังหวัดชลบุรี
16พระจักรกฤษวิเวกเพลินกิตฺตจกฺโกวัดอุทกเขปสีมารามคณะจังหวัดชลบุรี
17พระชาญวิทย์ภานุรักษ์ปญฺญาพโลวัดเขาบางทรายคณะจังหวัดชลบุรี
18พระพิภพบรรจงผลปญฺญาวชิโรวัดเขาไผ่คณะจังหวัดชลบุรี
19พระธนิสรลูกหนุมารเจ้ายสวฑฺฒโนวัดเวฬุวนารามคณะจังหวัดชลบุรี
20พระเงินระย้ามหาสกฺโกวัดโพธิสัมพันธ์คณะจังหวัดชลบุรี
21พระประสิทธิ์นิลโพธิ์ทองอภิสิทฺโธวัดโพธิสัมพันธ์คณะจังหวัดชลบุรี
22พระภัทรพลอิ่มใจกล้ากุลภทฺโทวัดป่าสุทธิภาวันคณะจังหวัดชลบุรี
23พระณัฐพลบุญสมทบกิตฺติพโลวัดป่าสุทธิภาวันคณะจังหวัดชลบุรี
24พระศักดิ์ดาโฆษิตเศวตฐากูรสกฺกโชติโกวัดญาณสังวรารามคณะจังหวัดชลบุรี
25พระณัฐวุฒิพงศ์พิทยารัตน์ณฏฺฐวุฒิโกวัดช่องลมนาเกลือคณะจังหวัดชลบุรี
26พระกฤษตฌาพันธ์จันทร์ทิพย์สุปญฺโญวัดช่องลมนาเกลือคณะจังหวัดชลบุรี
27พระดิเรกอิ่มทิมปญฺญาวโรวัดช่องลมนาเกลือคณะจังหวัดชลบุรี
28พระกิติวิษณุ์ตันมีอธิปญฺโญวัดอรัญญิกาวาสคณะจังหวัดชลบุรี
29พระสรสิชปั้นทองสุขปุญฺญเปกโขวัดอรัญญิกาวาสคณะจังหวัดชลบุรี
30พระมนตรีแก้วไพฑูรย์ปวโรวัดอรัญญิกาวาสคณะจังหวัดชลบุรี
31พระธรรมนูญทองดีวรวณฺโณวัดเขาบางทรายคณะจังหวัดชลบุรี