รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดนครปฐม ภาค ๑๔-๑๕ (ธ)
นักธรรมชั้นโท - ๖๒๕๖๐๐๑ - วัดเสนหา
ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม นครปฐม

แสดง 1 ถึง 42 จาก 42 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระสมศักดิ์คำโชติเตชธมฺโมวัดท่าโป่งพุทธารามคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
2พระชวลิตตรุษลักษณ์จารุวณฺโณวัดบอนใหญ่คณะจังหวัดนครปฐม
3พระยงยุทธหาระพัดถิรธมฺโมวัดตรีวิสุทธิธรรมคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
4พระธนพลอินทรพักตร์จกฺกธมฺโมวัดตรีวิสุทธิธรรมคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
5พระณัฎฐชัยศิรินาโพธิ์สุเมโธวัดตรีวิสุทธิธรรมคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
6พระฐานวัฒน์มังคลาเธียรสินอภิวฑฺฒโนวัดตรีวิสุทธิธรรมคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
7พระธานัทสมาธิวรปญฺโญวัดตรีวิสุทธิธรรมคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
8พระบุญทองฤทัยเปี่ยมสุขฐฃานิโยวัดตรีวิสุทธิธรรมคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
9พระปฏิภาณคำมั่นปญฺญาพโลวัดตรีวิสุทธิธรรมคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
10พระสุวิจักขณ์อัจจิระลือชาเปสโลวัดตรีวิสุทธิธรรมคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
11พระจิรวัฒน์ไตรรักษ์ฐาปนกุลอนาลโยวัดตรีวิสุทธิธรรมคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
12พระนพดลแก้วเขียวคเวสโกวัดท่าตำหนักคณะจังหวัดนครปฐม
13พระปวดลวงศ์อ๊อดกิตติปาโลวัดป่าแก้วศรีประจันต์คณะจังหวัดสุพรรณบุรี
14พระจักรพงษ์แซ่เตียอนามโยวัดป่าแก้วศรีประจันต์คณะจังหวัดสุพรรณบุรี
15พระเจริญเพลียสุระกมฺมสุโภวัดสระน้ำส้มคณะจังหวัดนครปฐม
16พระวิโรจน์นิลยาฐานวีโรวัดสระน้ำส้มคณะจังหวัดนครปฐม
17พระพินโยเก้าลิ้มธมฺมิโกวัดหนองกร่างคณะจังหวัดนครปฐม
18พระไนยวิศพลราชญาณพโลวัดท่ากระชับคณะจังหวัดนครปฐม
19พระสุรศักดิ์สุขเจริญฐานสมฺปนฺโนวัดเสนหาคณะจังหวัดนครปฐม
20พระพุทธิพงษ์จันทรบุตรวิมโลวัดป่าเทพมงคลธรรมคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
21พระประนัทธรจินพละคุณสมฺปนฺโณวัดป่าศรีถาวรคณะจังหวัดนครปฐม
22พระชาญณรงค์ศุภเอมปภาโสวัดเสนหาคณะจังหวัดนครปฐม
23พระถาญวูถาจฐานกโรวัดสิรินธรเทพรัตนารามคณะจังหวัดนครปฐม
24พระนพรุทธิ์พุทธกุลฐานารโหวัดสิรินธรเทพรัตนารามคณะจังหวัดนครปฐม
25พระสุขเดียบเจ้าปวรธมฺโมวัดสิรินธรเทพรัตนารามคณะจังหวัดนครปฐม
26พระจำนงอุปกลิ่นจิรคนฺโทวัดสิรินธรเทพรัตนารามคณะจังหวัดนครปฐม
27พระสุเมธแสนบุญธมฺมเตโชวัดสิรินธรเทพรัตนารามคณะจังหวัดนครปฐม
28พระทองกิมกลฺยาณจิณฺโณวัดสิรินธรเทพรัตนารามคณะจังหวัดนครปฐม
29พระถาญลางตังสิริทโนวัดสิรินธรเทพรัตนารามคณะจังหวัดนครปฐม
30พระอนุวัชเอี่ยมแสงอนุวฑฺโฒวัดเสนหาคณะจังหวัดนครปฐม
31พระอัครวัฒน์พรมดวงดีกิตฺติวฒฺโนวัดป่าปฐมชัยคณะจังหวัดนครปฐม
32พระสิทธิชัยปลั่งสำราญชยสิทฺธิโกวัดเสนหาคณะจังหวัดนครปฐม
33พระวรวิทย์ฉัตรวราพิทักษ์อมโรวัดป่าแก้วศรีประจันต์คณะจังหวัดสุพรรณบุรี
34สามเณรอธิพงษ์ละผิววัดเสนหาคณะจังหวัดนครปฐม
35สามเณรอนุรักษ์คอนสิงห์วัดสิรินธรเทพรัตนารามคณะจังหวัดนครปฐม
36สามเณรอาคมอ่อนศรีวัดสิรินธรเทพรัตนารามคณะจังหวัดนครปฐม
37สามเณรสมชัยหมึกศรีวัดเสนหาคณะจังหวัดนครปฐม
38สามเณรศิริชลลีรักษ์วัดเสนหาคณะจังหวัดนครปฐม
39สามเณรจีรภัทรกลิ่นษรวัดเสนหาคณะจังหวัดนครปฐม
40สามเณรธนชัยนนทะคำจันทร์วัดเสนหาคณะจังหวัดนครปฐม
41สามเณรธนกรบุบผามาศวัดเสนหาคณะจังหวัดนครปฐม
42สามเณรภานุวัฒน์เพชรคำดีวัดเสนหาคณะจังหวัดนครปฐม