รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๔

สำนักเรียนคณะจังหวัดเพชรบุรี  ภาค ๑๔-๑๕ (ธ)
นักธรรมชั้นโท - ๖๒๖๑๐๐๑ - วัดหนองจอก
ตำบลหนองจอก อำเภอท่ายาง เพชรบุรี

แสดง 1 ถึง 19 จาก 19 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๔

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระประเมินขำเขียวสุภทฺโทวัดอุทัยโพธารามคณะจังหวัดเพชรบุรี
2พระณรงค์ฉวีวันภูริจิตฺโตวัดราษฎร์นิมิตคณะจังหวัดเพชรบุรี
3พระวีรศักดิ์ทองใบถาวโรวัดอุทัยโพธารามคณะจังหวัดเพชรบุรี
4พระประทีปปานแย้มกตทีโปวัดเขาลอยคณะจังหวัดเพชรบุรี
5พระนพดลพรมทาปญฺญาวุโธวัดสหธรรมิการามคณะจังหวัดเพชรบุรี
6สามเณรสุปกรณ์ภาคภูมิ-วัดสหธรรมิการามคณะจังหวัดเพชรบุรี
7พระพิจักษณ์ภู่แสงสจฺจวโรวัดสหธรรมิการามคณะจังหวัดเพชรบุรี
8สามเณรวรัญญูลิ้มทองใบ-วัดอุทัยโพธารามคณะจังหวัดเพชรบุรี
9พระวโรกรณ์สุขปลั่งธมฺมิโกวัดห้วยไผ่คณะจังหวัดเพชรบุรี
10พระจำรัสสุขศรีภทฺทธมฺโมวัดหนองจอกคณะจังหวัดเพชรบุรี
11พระพิเชฐสุยคูภูริจิตฺโตวัดสหธรรมิการามคณะจังหวัดเพชรบุรี
12สามเณรชัยวัฒน์สุวรรณ-วัดบรรพตาวาสคณะจังหวัดเพชรบุรี
13สามเณรยศพรอนุวิชัยรักษา-วัดสหธรรมิการามคณะจังหวัดเพชรบุรี
14พระทนัชชัยอุทัยธรรมฉนฺทโรจโนวัดบรรพตาวาสคณะจังหวัดเพชรบุรี
15พระภานุวัฒน์เวิสสูงเนินปสนฺโนวัดสหธรรมิการามคณะจังหวัดเพชรบุรี
16สามเณรพีรภาสแคนมั่น-วัดสหธรรมิการามคณะจังหวัดเพชรบุรี
17พระธนชัยแจ้งกระจางธนญฺชโยวัดห้วยไผ่คณะจังหวัดเพชรบุรี
18พระบุญจันทร์โพธิ์ศรีสจฺจวโรวัดคะเมยกาญจนผลารามคณะจังหวัดเพชรบุรี
19พระสุทินใจดีปณฺฑิโตวัดห้วยปลาดุกคณะจังหวัดเพชรบุรี