รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดเพชรบุรี ภาค ๑๔-๑๕ (ธ)
นักธรรมชั้นโท - ๖๒๖๑๐๐๑ - วัดหนองจอก
ตำบลหนองจอก อำเภอท่ายาง เพชรบุรี

แสดง 1 ถึง 28 จาก 28 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระสมสมัยชิณเกตุสมาหิโตวัดสหธรรมิการามคณะจังหวัดเพชรบุรี
2พระบุญจันทร์โพธิ์ศรีสจฺจวโรวัดคะเมยกาญจนผลารามคณะจังหวัดเพชรบุรี
3พระณัฐพงษ์คนไววิริยธโรวัดห้วยไผ่คณะจังหวัดเพชรบุรี
4พระอมรสุดใจนาควโรวัดห้วยปลาดุกคณะจังหวัดเพชรบุรี
5พระสุทินใจดีปณฺฑิโตวัดห้วยปลาดุกคณะจังหวัดเพชรบุรี
6พระธนโชติรุ่งเนยธนวุฑฺโฒวัดหนองหงษ์พัฒนาคณะจังหวัดเพชรบุรี
7สามเณรกฤษดาเกลี้ยงเกลา-วัดหนองตาพตคณะจังหวัดเพชรบุรี
8พระเจริญไทยกระโทกกิตฺติภทฺโทวัดหนองตาพตคณะจังหวัดเพชรบุรี
9พระเดชาสุพรรณโรจน์เขมทตฺโตวัดหนองตาพตคณะจังหวัดเพชรบุรี
10พระณัฐพงษ์ศรจันทร์กนฺตธมฺโมวัดหนองตาพตคณะจังหวัดเพชรบุรี
11พระพจน์ธนานาชัยสินธิ์ผลญาโณวัดหนองตาพตคณะจังหวัดเพชรบุรี
12สามเณรกริญนกรเชื้อคำฮด-วัดสหธรรมิการามคณะจังหวัดเพชรบุรี
13สามเณรพีรภาสแคนมั่น-วัดสหธรรมิการามคณะจังหวัดเพชรบุรี
14สามเณรพีรพัฒน์โสภาบุตร-วัดสหธรรมิการามคณะจังหวัดเพชรบุรี
15พระไกรศักดิ์วงค์ดำเนินธมฺมสกฺโกวัดมหาสมณารามคณะจังหวัดเพชรบุรี
16พระธนวัฒน์ธิวะโตธนวฑฺโฒวัดสหธรรมิการามคณะจังหวัดเพชรบุรี
17พระสุธีระเรืองอร่ามสุธีโรวัดสหธรรมิการามคณะจังหวัดเพชรบุรี
18พระจำรัสสุขศรีภทฺทธมฺโมวัดหนองจอกคณะจังหวัดเพชรบุรี
19พระบุญเจือผิวเหลืองปุญฺญกาโมวัดหนองจอกคณะจังหวัดเพชรบุรี
20พระวิสุตรเสมเถื่อนวิสุทฺโธวัดหนองจอกคณะจังหวัดเพชรบุรี
21สามเณรอติคุณชื่นชม-วัดพุตะเคียนคณะจังหวัดเพชรบุรี
22พระคณิตทองใบสนฺตมโนวัดสมอดานคณะจังหวัดเพชรบุรี
23สามเณรวรัญญูลิ้มทองใบ-วัดอุทัยโพธารามคณะจังหวัดเพชรบุรี
24พระประเมินขำเขียวสุภทฺโทวัดอุทัยโพธารามคณะจังหวัดเพชรบุรี
25พระธรรมนูญปราณีปภสฺสโรวัดอุทัยโพธารามคณะจังหวัดเพชรบุรี
26พระวิโรจน์ศรีทับกิตฺติธโรวัดอุทัยโพธารามคณะจังหวัดเพชรบุรี
27พระอภิเชษฐศิริวังวิปุโลวัดอุทัยโพธารามคณะจังหวัดเพชรบุรี
28พระอุดรจินดาเขมนนฺโทวัดสนามพราหมณ์คณะจังหวัดเพชรบุรี