รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดชุมพร ภาค ๑๖-๑๗-๑๘ (ธ)
นักธรรมชั้นเอก - ๖๒๖๕๐๐๑ - วัดชุมพรรังสรรค์
ตำบลนาทุ่ง อำเภอเมืองชุมพร ชุมพร

แสดง 1 ถึง 27 จาก 27 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระแหวนสีมาตย์กุสลจิตฺโตวัดถ้ำฤาษีคณะจังหวัดชุมพร
2พระพรมมาโฮหนูขนฺติธมฺโมวัดถ้ำฤาษีคณะจังหวัดชุมพร
3พระโสภณวงศ์เอื้อภักดีกุลจิตวํโสวัดหาดทรายรีคณะจังหวัดชุมพร
4พระจิรศักดิ์ไฝรัดถังจิรวฑฺฒโนวัดท่าไม้ลายคณะจังหวัดชุมพร
5พระอรรถพรหนูทิพย์ชยวโรวัดโพธิเกษตรคณะจังหวัดชุมพร
6พระธนศักดิ์อนันตเมฆชาคโรวัดธรรมถาวรคณะจังหวัดชุมพร
7พระรามชินวงศ์ชินวํโสวัดท่าไม้ลายคณะจังหวัดชุมพร
8พระเมธารัชต์ภัทร์ธรานุสรณ์ตุฎฺฐจิตฺโตวัดพะเนียดคณะจังหวัดชุมพร
9พระสมศักดิ์พัฒชะนะธมฺมทีโปวัดหาดทรายรีคณะจังหวัดชุมพร
10พระวิชายุตม์จันทร์สุริย์ธมฺมธีโรวัดพุทธารามคณะจังหวัดชุมพร
11พระวิสุทธิ์ผลสุขธมฺมธโรวัดโพธิเกษตรคณะจังหวัดชุมพร
12พระประเสริฐบุญช่วยธมฺมปาโลวัดเขาดินคณะจังหวัดชุมพร
13พระศุภกิจธีรวิสุทธิ์ปญฺญาธโรวัดถ้ำขวัญเมืองคณะจังหวัดชุมพร
14พระสัญชัยฤทธิ์ดุปญฺญาปสุโตวัดถ้ำขวัญเมืองคณะจังหวัดชุมพร
15พระกนกวัฒน์เชิงไชยปภากโรวัดบ้านนาคณะจังหวัดชุมพร
16พระอนันท์นุ้ยบ้านควรมารชิโนวัดเขาดินคณะจังหวัดชุมพร
17พระศุภนัฐเห็นดีนมุนิวํโสวัดพะเนียดคณะจังหวัดชุมพร
18พระบรรจงสิ้นทุกข์ยโสธโรวัดท่าทองคณะจังหวัดชุมพร
19พระอมรศักดิ์สมทรงวรญาโณวัดธรรมถาวรคณะจังหวัดชุมพร
20พระไกรวิชญ์คมขำสนฺตมโนวัดถ้ำขวัญเมืองคณะจังหวัดชุมพร
21พระวิสูตรพัฒชะนะสนฺติธมฺโมวัดโพธิเกษตรคณะจังหวัดชุมพร
22พระสมศักดิ์มากชิตสุกิจฺโจวัดเขาหลางคณะจังหวัดชุมพร
23พระชุติภูมิเห็นดีนสุธมฺโมวัดพะเนียดคณะจังหวัดชุมพร
24พระศุภชัยสมประสงค์สุภชโยวัดโพธิการามคณะจังหวัดชุมพร
25พระนรินทร์เมินดีอุตฺตรภทฺโทวัดพะเนียดคณะจังหวัดชุมพร
26พระธวัชชัยสมหวังเตชปุญฺโญวัดธรรมถาวรคณะจังหวัดชุมพร
27พระพีรพงศ์กูรมะสุวรรณโรจนวํโสวัดโพธิการามคณะจังหวัดชุมพร