รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดชุมพร ภาค ๑๖-๑๗-๑๘ (ธ)
นักธรรมชั้นเอก - ๖๒๖๕๐๐๑ - วัดชุมพรรังสรรค์
ตำบลนาทุ่ง อำเภอเมืองชุมพร ชุมพร

แสดง 1 ถึง 27 จาก 27 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระกนกวัฒน์เชิงไชยปภากโรวัดบ้านนาคณะจังหวัดชุมพร
2พระจิรศักดิ์ไฝรัดถังจิรวฑฺฒโนวัดท่าไม้ลายคณะจังหวัดชุมพร
3พระชุติภูมิเห็นดีนสุธมฺโมวัดพะเนียดคณะจังหวัดชุมพร
4พระธนศักดิ์อนันตเมฆชาคโรวัดธรรมถาวรคณะจังหวัดชุมพร
5พระธวัชชัยสมหวังเตชปุญฺโญวัดธรรมถาวรคณะจังหวัดชุมพร
6พระนรินทร์เมินดีอุตฺตรภทฺโทวัดพะเนียดคณะจังหวัดชุมพร
7พระบรรจงสิ้นทุกข์ยโสธโรวัดท่าทองคณะจังหวัดชุมพร
8พระประเสริฐบุญช่วยธมฺมปาโลวัดเขาดินคณะจังหวัดชุมพร
9พระพรมมาโฮหนูขนฺติธมฺโมวัดถ้ำฤาษีคณะจังหวัดชุมพร
10พระพีรพงศ์กูรมะสุวรรณโรจนวํโสวัดโพธิการามคณะจังหวัดชุมพร
11พระรามชินวงศ์ชินวํโสวัดท่าไม้ลายคณะจังหวัดชุมพร
12พระวิชายุตม์จันทร์สุริย์ธมฺมธีโรวัดพุทธารามคณะจังหวัดชุมพร
13พระวิสุทธิ์ผลสุขธมฺมธโรวัดโพธิเกษตรคณะจังหวัดชุมพร
14พระวิสูตรพัฒชะนะสนฺติธมฺโมวัดโพธิเกษตรคณะจังหวัดชุมพร
15พระศุภกิจธีรวิสุทธิ์ปญฺญาธโรวัดถ้ำขวัญเมืองคณะจังหวัดชุมพร
16พระศุภชัยสมประสงค์สุภชโยวัดโพธิการามคณะจังหวัดชุมพร
17พระศุภนัฐเห็นดีนมุนิวํโสวัดพะเนียดคณะจังหวัดชุมพร
18พระสมศักดิ์พัฒชะนะธมฺมทีโปวัดหาดทรายรีคณะจังหวัดชุมพร
19พระสมศักดิ์มากชิตสุกิจฺโจวัดเขาหลางคณะจังหวัดชุมพร
20พระสัญชัยฤทธิ์ดุปญฺญาปสุโตวัดถ้ำขวัญเมืองคณะจังหวัดชุมพร
21พระอนันท์นุ้ยบ้านควรมารชิโนวัดเขาดินคณะจังหวัดชุมพร
22พระอมรศักดิ์สมทรงวรญาโณวัดธรรมถาวรคณะจังหวัดชุมพร
23พระอรรถพรหนูทิพย์ชยวโรวัดโพธิเกษตรคณะจังหวัดชุมพร
24พระเมธารัชต์ภัทร์ธรานุสรณ์ตุฎฺฐจิตฺโตวัดพะเนียดคณะจังหวัดชุมพร
25พระแหวนสีมาตย์กุสลจิตฺโตวัดถ้ำฤาษีคณะจังหวัดชุมพร
26พระโสภณวงศ์เอื้อภักดีกุลจิตวํโสวัดหาดทรายรีคณะจังหวัดชุมพร
27พระไกรวิชญ์คมขำสนฺตมโนวัดถ้ำขวัญเมืองคณะจังหวัดชุมพร