รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๔

สำนักเรียนคณะจังหวัดชุมพร  ภาค ๑๖
นักธรรมชั้นเอก - ๖๒๖๕๐๐๑ - วัดโพธิการาม
ตำบลนาทุ่ง อำเภอเมืองชุมพร ชุมพร

แสดง 1 ถึง 15 จาก 15 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๔

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระจำนงจันทร์พรมเขมจิตฺโตวัดท่าไม้ลายคณะจังหวัดชุมพร
2พระจิรศักดิ์ไผ่รัดถังจิรวัฒโนวัดศรีสุธรรมคณะจังหวัดชุมพร
3พระธนัชกาญจนสมภพกตปุญโญวัดหาดทรายรีคณะจังหวัดชุมพร
4พระนพรัตน์ประจวบเหมาะโชติปญฺโญวัดบ้านนาคณะจังหวัดชุมพร
5พระบัญญัติศิลปเสวตถาวโรวัดพุทธารามคณะจังหวัดชุมพร
6พระประสิทธิ์หวานหูอคฺคปญฺโญวัดนาบุญคณะจังหวัดชุมพร
7พระรามชินวงศ์ชินวํโสวัดท่าไม้ลายคณะจังหวัดชุมพร
8พระวรายุทธเต้นปักษีจิรยุทฺโธวัดท่าไม้ลายคณะจังหวัดชุมพร
9พระศุภชัยสมประสงค์สุภชโยวัดโพธิการามคณะจังหวัดชุมพร
10พระสฤษฎิ์ธรรมศิริเขมวโรวัดโตนดคณะจังหวัดชุมพร
11พระสุชาติอุตโรกุลฐิตสุโขวัดเขาดินคณะจังหวัดชุมพร
12พระสุรธันย์วงษ์ยศวัฒน์พทฺธธมฺโมวัดถ้ำขวัญเมืองคณะจังหวัดชุมพร
13พระอรรถพลเชิดชูจิรฏฺฐิโกวัดท่าไม้ลายคณะจังหวัดชุมพร
14พระอรรถวาทคงสุวรรณจารุธมฺโมวัดพุทธารามคณะจังหวัดชุมพร
15พระอลงกตหอมดวงธีรวโรวัดเขาดินคณะจังหวัดชุมพร