รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๔

สำนักเรียนคณะจังหวัดชุมพร  ภาค ๑๖
นักธรรมชั้นเอก - ๖๒๖๕๐๐๑ - วัดโพธิการาม
ตำบลนาทุ่ง อำเภอเมืองชุมพร ชุมพร

แสดง 1 ถึง 15 จาก 15 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๔

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระสุชาติอุตโรกุลฐิตสุโขวัดเขาดินคณะจังหวัดชุมพร
2พระอลงกตหอมดวงธีรวโรวัดเขาดินคณะจังหวัดชุมพร
3พระนพรัตน์ประจวบเหมาะโชติปญฺโญวัดบ้านนาคณะจังหวัดชุมพร
4พระรามชินวงศ์ชินวํโสวัดท่าไม้ลายคณะจังหวัดชุมพร
5พระจำนงค์จันทร์พรมเขมจิตฺโตวัดท่าไม้ลายคณะจังหวัดชุมพร
6พระวรายุทธเต้นปักษีจิรยุทฺโธวัดท่าไม้ลายคณะจังหวัดชุมพร
7พระอรรถพลเชิดชูจิรฏฺฐิโกวัดท่าไม้ลายคณะจังหวัดชุมพร
8พระจิรศักดิ์ไผ่รัดถังจิรวัฒโนวัดศรีสุธรรมคณะจังหวัดชุมพร
9พระศุภชัยสมประสงค์สุภชโยวัดโพธิการามคณะจังหวัดชุมพร
10พระสฤษฎิ์ธรรมศิริเขมวโรวัดโตนดคณะจังหวัดชุมพร
11พระประสิทธิ์หวานหูอคฺคปญฺโญวัดนาบุญคณะจังหวัดชุมพร
12พระสุรธันย์วงษ์ยศวัฒน์พทฺธธมฺโมวัดถ้ำขวัญเมืองคณะจังหวัดชุมพร
13พระธนัชกาญจนสมภพกตปุญโญวัดหาดทรายรีคณะจังหวัดชุมพร
14พระอรรถวาทคงสุวรรณจารุธมฺโมวัดพุทธารามคณะจังหวัดชุมพร
15พระบัญญัติศิลปเสวตถาวโรวัดพุทธารามคณะจังหวัดชุมพร