ดาวน์โหลดบัญชีรายชื่อผู้สอบได้ (ศ.๔ / ศ.๘) พ.ศ. ๒๕๖๒

Total ๒๔๘ สำนักเรียน.

ดาวน์โหลดบัญชีรายชื่อผู้สอบได้ (ศ.๔ / ศ.๘) พ.ศ. ๒๕๖๒

ที่ภาคสำนักเรียน / คณะจังหวัดนธ.ตรีนธ.โทนธ.เอกธศ.ตรี ป.ธศ.ตรี ม.ธศ.ตรี อุ.ธศ.โท ป.ธศ.โท ม.ธศ.โท อุ.ธศ.เอก ป.ธศ.เอก ม.ธศ.เอก อุ.
 
 
             
ส่วนกลางวัดมหาธาตุ๙  -----------
ส่วนกลางวัดชนะสงคราม๘  -----------
ส่วนกลางวัดเทพธิดาราม๑  -----------
ส่วนกลางวัดราชบุรณะ------------
ส่วนกลางวัดมหรรณพาราม๔  -----------
ส่วนกลางวัดพระเชตุพน๑๓  -----------
ส่วนกลางวัดสุทัศนเทพวราราม๔  -----------
ส่วนกลางวัดสามพระยา๗  -----------
ส่วนกลางวัดพระพิเรนทร์๘๕  -----------
๑๐ส่วนกลางวัดสระเกศ๑  -----------
๑๑ส่วนกลางวัดไตรมิตรวิทยาราม๑๐  -----------
๑๒ส่วนกลางวัดจักรวรรดิราชาวาส๙  -----------
๑๓ส่วนกลางวัดปทุมคงคา------------
๑๔ส่วนกลางวัดบพิตรพิมุข๔  -----------
๑๕ส่วนกลางวัดเบญจมบพิตร๓๑  -----------
๑๖ส่วนกลางวัดสร้อยทอง๑๕  -----------
๑๗ส่วนกลางวัดพรหมวงศาราม๒๕  -----------
๑๘ส่วนกลางวัดมหาพฤฒาราม๑  -----------
๑๙ส่วนกลางวัดหัวลำโพง๕  -----------
๒๐ส่วนกลางวัดยานนาวา๕๔  -----------
๒๑ส่วนกลางวัดราชสิงขร๑๒  -----------
๒๒ส่วนกลางคณะเขตบางคอแหลม๑๙  -----------
๒๓ส่วนกลางคณะเขตคลองเตย-วัฒนา๓๓  -----------
๒๔ส่วนกลางคณะเขตพระโขนง-บางนา๓๔  -----------
๒๕ส่วนกลางวัดบางนาใน๔  -----------
๒๖ส่วนกลางวัดศรีเอี่ยม๑๓  -----------
๒๗ส่วนกลางคณะเขตประเวศ๓๘  -----------
๒๘ส่วนกลางคณะเขตสวนหลวง๔๑  -----------
๒๙ส่วนกลางวัดเทพลีลา๖  -----------
๓๐ส่วนกลางคณะเขตบางกะปิ๔๔  -----------
๓๑ส่วนกลางคณะเขตลาดพร้าว๒๗  -----------
๓๒ส่วนกลางวัดเสมียนนารี๒  -----------
๓๓ส่วนกลางคณะเขตบางเขน-จตุจักร๒๐  -----------
๓๔ส่วนกลางคณะเขตดอนเมือง-หลักสี่๓๘  -----------
๓๕ส่วนกลางคณะเขตสายไหม๒๓  -----------
๓๖ส่วนกลางคณะเขตมีนบุรี๒๙  -----------
๓๗ส่วนกลางวัดแสนสุข๑๗  -----------
๓๘ส่วนกลางคณะเขตคลองสามวา๔๗  -----------
๓๙ส่วนกลางคณะเขตลาดกระบัง๘๓  -----------
๔๐ส่วนกลางคณะเขตหนองจอก๒๕  -----------
๔๑ส่วนกลางคณะเขตธนบุรี๓๔  -----------
๔๒ส่วนกลางวัดหิรัญรูจี๐  -----------
๔๓ส่วนกลางวัดโพธินิมิตร๒  -----------
๔๔ส่วนกลางวัดใหญ่ศรีสุพรรณ๓  -----------
๔๕ส่วนกลางวัดประยุรวงศาวาส๑๘  -----------
๔๖ส่วนกลางวัดกัลยาณมิตร๑  -----------
๔๗ส่วนกลางวัดอินทาราม๙  -----------
๔๘ส่วนกลางวัดอนงคาราม๒  -----------
๔๙ส่วนกลางวัดพิชยญาติการาม๑  -----------
๕๐ส่วนกลางวัดทองนพคุณ๒  -----------
๕๑ส่วนกลางวัดทองธรรมชาติ๔  -----------
๕๒ส่วนกลางคณะเขตคลองสาน๑๐  -----------
๕๓ส่วนกลางคณะเขตราษฎร์บูรณะ๑๔  -----------
๕๔ส่วนกลางคณะเขตทุ่งครุ๒๔  -----------
๕๕ส่วนกลางคณะเขตบางขุนเทียน๕๒  -----------
๕๖ส่วนกลางคณะเขตบางบอน๒๔  -----------
๕๗ส่วนกลางวัดราชโอรสาราม๕๐  -----------
๕๘ส่วนกลางคณะเขตบางกอกใหญ่------------
๕๙ส่วนกลางวัดราชสิทธาราม๓  -----------
๖๐ส่วนกลางวัดอรุณราชวราราม๒  -----------
๖๑ส่วนกลางวัดหงส์รัตนาราม๙  -----------
๖๒ส่วนกลางวัดโมลีโลกยาราม๑๐  -----------
๖๓ส่วนกลางวัดนาคกลาง------------
๖๔ส่วนกลางวัดสังข์กระจาย๑  -----------
๖๕ส่วนกลางคณะเขตบางกอกน้อย------------
๖๖ส่วนกลางวัดระฆังโฆสิตาราม๒๒  -----------
๖๗ส่วนกลางวัดศรีสุดาราม------------
๖๘ส่วนกลางวัดดุสิดาราม๑  -----------
๖๙ส่วนกลางวัดสุวรรณาราม๑  -----------
๗๐ส่วนกลางวัดอมรคีรี๑๒  -----------
๗๑ส่วนกลางวัดคฤหบดี๘  -----------
๗๒ส่วนกลางวัดดาวดึงษาราม๑๐  -----------
๗๓ส่วนกลางวัดภคินีนาถ๑๔  -----------
๗๔ส่วนกลางวัดเทพากร๙  -----------
๗๕ส่วนกลางวัดกาญจนสิงหาสน์๓๕  -----------
๗๖ส่วนกลางวัดรัชฎาธิษฐาน๑๖  -----------
๗๗ส่วนกลางวัดชัยพฤกษมาลา๒๕  -----------
๗๘ส่วนกลางคณะเขตภาษีเจริญ๓๘  -----------
๗๙ส่วนกลางวัดปากน้ำ๑๑  -----------
๘๐ส่วนกลางวัดนิมมานรดี๒๔  -----------
๘๑ส่วนกลางวัดบุณยประดิษฐ์๙  -----------
๘๒ส่วนกลางคณะเขตบางแค๓๗  -----------
๘๓ส่วนกลางวัดชัยฉิมพลี๕  -----------
๘๔ส่วนกลางคณะเขตหนองแขม๑๕  -----------
๘๕ส่วนกลางคณะเขตทวีวัฒนา๘  -----------
๘๖ส่วนกลางวัดชัยชนะสงคราม๗  -----------
๘๗ส่วนกลางคณะเขตบึงกุ่ม๔๔  -----------
๘๘ส่วนกลางวัดบวรนิเวศวิหาร๘๒  -----------
๘๙ส่วนกลางวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม๑๒๒  -----------
๙๐ส่วนกลางวัดมกุฏกษัตริยาราม๖  -----------
๙๑ส่วนกลางวัดนรนาถสุนทริการาม๑  -----------
๙๒ส่วนกลางวัดโสมนัสวิหาร------------
๙๓ส่วนกลางวัดเทพศิรินทราวาส๗  -----------
๙๔ส่วนกลางวัดสัมพันธวงศ์๔๒  -----------
๙๕ส่วนกลางวัดราชาธิวาสวิหาร๖  -----------
๙๖ส่วนกลางวัดปทุมวนาราม๑๘  -----------
๙๗ส่วนกลางวัดบรมนิวาส๔  -----------
๙๘ส่วนกลางวัดธาตุทอง๑๑  -----------
๙๙ส่วนกลางวัดธรรมมงคล๗๒  -----------
๑๐๐ส่วนกลางวัดพระศรีมหาธาตุ๑๒  -----------
๑๐๑ส่วนกลางวัดบุปผาราม๘  -----------
๑๐๒ส่วนกลางวัดอาวุธวิกสิตาราม๑๙  -----------
๑๐๓ภาค ๑คณะจังหวัดนนทบุรี-------------
๑๐๔ภาค ๑คณะจังหวัดปทุมธานี-------------
๑๐๕ภาค ๑คณะจังหวัดสมุทรปราการ-------------
๑๐๖ภาค ๒คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา------------
๑๐๗ภาค ๒คณะจังหวัดอ่างทอง------------
๑๐๘ภาค ๒คณะจังหวัดสระบุรี------------
๑๐๙ภาค ๓คณะจังหวัดลพบุรี------------
๑๑๐ภาค ๓คณะจังหวัดสิงห์บุรี------------
๑๑๑ภาค ๓คณะจังหวัดชัยนาท------------
๑๑๒ภาค ๓คณะจังหวัดอุทัยธานี------------
๑๑๓ภาค ๔คณะจังหวัดนครสวรรค์------------
๑๑๔ภาค ๔คณะจังหวัดกำแพงเพชร------------
๑๑๕ภาค ๔คณะจังหวัดพิจิตร------------
๑๑๖ภาค ๔คณะจังหวัดเพชรบูรณ์------------
๑๑๗ภาค ๕คณะจังหวัดพิษณุโลก------------
๑๑๘ภาค ๕คณะจังหวัดสุโขทัย------------
๑๑๙ภาค ๕คณะจังหวัดอุตรดิตถ์------------
๑๒๐ภาค ๕คณะจังหวัดตาก------------
๑๒๑ภาค ๖คณะจังหวัดลำปาง------------
๑๒๒ภาค ๖คณะจังหวัดเชียงราย------------
๑๒๓ภาค ๖คณะจังหวัดพะเยา------------
๑๒๔ภาค ๖คณะจังหวัดแพร่------------
๑๒๕ภาค ๖คณะจังหวัดน่าน------------
๑๒๖ภาค ๗คณะจังหวัดเชียงใหม่------------
๑๒๗ภาค ๗คณะจังหวัดลำพูน------------
๑๒๘ภาค ๗คณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน------------
๑๒๙ภาค ๘คณะจังหวัดอุดรธานี------------
๑๓๐ภาค ๘คณะจังหวัดหนองคาย------------
๑๓๑ภาค ๘คณะจังหวัดบึงกาฬ------------
๑๓๒ภาค ๘คณะจังหวัดเลย------------
๑๓๓ภาค ๘คณะจังหวัดสกลนคร------------
๑๓๔ภาค ๘คณะจังหวัดหนองบัวลำภู------------
๑๓๕ภาค ๙คณะจังหวัดขอนแก่น------------
๑๓๖ภาค ๙คณะจังหวัดมหาสารคาม------------
๑๓๗ภาค ๙คณะจังหวัดกาฬสินธุ์------------
๑๓๘ภาค ๙คณะจังหวัดร้อยเอ็ด------------
๑๓๙ภาค ๑๐คณะจังหวัดอุบลราชธานี------------
๑๔๐ภาค ๑๐คณะจังหวัดยโสธร------------
๑๔๑ภาค ๑๐คณะจังหวัดศรีสะเกษ------------
๑๔๒ภาค ๑๐คณะจังหวัดนครพนม------------
๑๔๓ภาค ๑๐คณะจังหวัดมุกดาหาร------------
๑๔๔ภาค ๑๐คณะจังหวัดอำนาจเจริญ------------
๑๔๕ภาค ๑๑คณะจังหวัดนครราชสีมา๑,๗๙๙  -----------
๑๔๖ภาค ๑๑คณะจังหวัดบุรีรัมย์๑,๓๔๘  -----------
๑๔๗ภาค ๑๑คณะจังหวัดชัยภูมิ๗๘๗  -----------
๑๔๘ภาค ๑๑คณะจังหวัดสุรินทร์๑,๒๒๘  -----------
๑๔๙ภาค ๑๒คณะจังหวัดปราจีนบุรี------------
๑๕๐ภาค ๑๒คณะจังหวัดสระแก้ว------------
๑๕๑ภาค ๑๒คณะจังหวัดนครนายก------------
๑๕๒ภาค ๑๒คณะจังหวัดฉะเชิงเทรา------------
๑๕๓ภาค ๑๓คณะจังหวัดชลบุรี-------------
๑๕๔ภาค ๑๓คณะจังหวัดระยอง-------------
๑๕๕ภาค ๑๓คณะจังหวัดจันทบุรี-------------
๑๕๖ภาค ๑๓คณะจังหวัดตราด-------------
๑๕๗ภาค ๑๔คณะจังหวัดนครปฐม-------------
๑๕๘ภาค ๑๔คณะจังหวัดสุพรรณบุรี-------------
๑๕๙ภาค ๑๔คณะจังหวัดกาญจนบุรี-------------
๑๖๐ภาค ๑๔คณะจังหวัดสมุทรสาคร-------------
๑๖๑ภาค ๑๕คณะจังหวัดราชบุรี๘๔๖  -----------
๑๖๒ภาค ๑๕คณะจังหวัดเพชรบุรี๔๖๐  -----------
๑๖๓ภาค ๑๕คณะจังหวัดสมุทรสงคราม๑๘๒  -----------
๑๖๔ภาค ๑๕คณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์๕๔๔  -----------
๑๖๕ภาค ๑๖คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช------------
๑๖๖ภาค ๑๖คณะจังหวัดชุมพร------------
๑๖๗ภาค ๑๖คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี------------
๑๖๘ภาค ๑๗คณะจังหวัดภูเก็ต------------
๑๖๙ภาค ๑๗คณะจังหวัดตรัง------------
๑๗๐ภาค ๑๗คณะจังหวัดกระบี่------------
๑๗๑ภาค ๑๗คณะจังหวัดพังงา------------
๑๗๒ภาค ๑๗คณะจังหวัดระนอง------------
๑๗๓ภาค ๑๘คณะจังหวัดสงขลา-------------
๑๗๔ภาค ๑๘คณะจังหวัดพัทลุง-------------
๑๗๕ภาค ๑๘คณะจังหวัดสตูล-------------
๑๗๖ภาค ๑๘คณะจังหวัดปัตตานี-------------
๑๗๗ภาค ๑๘คณะจังหวัดยะลา-------------
๑๗๘ภาค ๑๘คณะจังหวัดนราธิวาส-------------
๑๗๙ภาค ๑-๒-๓, ๑๒-๑๓ (ธ)คณะจังหวัดนนทบุรี-------------
๑๘๐ภาค ๑-๒-๓, ๑๒-๑๓ (ธ)คณะจังหวัดปทุมธานี-------------
๑๘๑ภาค ๑-๒-๓, ๑๒-๑๓ (ธ)คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา-------------
๑๘๒ภาค ๑-๒-๓, ๑๒-๑๓ (ธ)คณะจังหวัดอ่างทอง-------------
๑๘๓ภาค ๑-๒-๓, ๑๒-๑๓ (ธ)คณะจังหวัดสระบุรี-------------
๑๘๔ภาค ๑-๒-๓, ๑๒-๑๓ (ธ)คณะจังหวัดลพบุรี-------------
๑๘๕ภาค ๑-๒-๓, ๑๒-๑๓ (ธ)คณะจังหวัดสิงห์บุรี-------------
๑๘๖ภาค ๑-๒-๓, ๑๒-๑๓ (ธ)คณะจังหวัดชัยนาท-------------
๑๘๗ภาค ๑-๒-๓, ๑๒-๑๓ (ธ)คณะจังหวัดอุทัยธานี-------------
๑๘๘ภาค ๑-๒-๓, ๑๒-๑๓ (ธ)คณะจังหวัดปราจีนบุรี-------------
๑๘๙ภาค ๑-๒-๓, ๑๒-๑๓ (ธ)คณะจังหวัดนครนายก-------------
๑๙๐ภาค ๑-๒-๓, ๑๒-๑๓ (ธ)คณะจังหวัดฉะเชิงเทรา-------------
๑๙๑ภาค ๑-๒-๓, ๑๒-๑๓ (ธ)คณะจังหวัดชลบุรี-------------
๑๙๒ภาค ๑-๒-๓, ๑๒-๑๓ (ธ)คณะจังหวัดระยอง-------------
๑๙๓ภาค ๑-๒-๓, ๑๒-๑๓ (ธ)คณะจังหวัดจันทบุรี-------------
๑๙๔ภาค ๑-๒-๓, ๑๒-๑๓ (ธ)คณะจังหวัดตราด-------------
๑๙๕ภาค ๔-๕-๖-๗ (ธ)คณะจังหวัดนครสวรรค์๒๑  -----------
๑๙๖ภาค ๔-๕-๖-๗ (ธ)คณะจังหวัดเพชรบูรณ์๕๐  -----------
๑๙๗ภาค ๔-๕-๖-๗ (ธ)คณะจังหวัดกำแพงเพชร๒๐  -----------
๑๙๘ภาค ๔-๕-๖-๗ (ธ)คณะจังหวัดสุโขทัย๑๔  -----------
๑๙๙ภาค ๔-๕-๖-๗ (ธ)คณะจังหวัดตาก๖  -----------
๒๐๐ภาค ๔-๕-๖-๗ (ธ)คณะจังหวัดพิษณุโลก๑๗  -----------
๒๐๑ภาค ๔-๕-๖-๗ (ธ)คณะจังหวัดอุตรดิตถ์๔  -----------
๒๐๒ภาค ๔-๕-๖-๗ (ธ)คณะจังหวัดลำปาง๔๔  -----------
๒๐๓ภาค ๔-๕-๖-๗ (ธ)คณะจังหวัดแพร่๑๔  -----------
๒๐๔ภาค ๔-๕-๖-๗ (ธ)คณะจังหวัดพะเยา๑๒  -----------
๒๐๕ภาค ๔-๕-๖-๗ (ธ)คณะจังหวัดน่าน๒๑  -----------
๒๐๖ภาค ๔-๕-๖-๗ (ธ)คณะจังหวัดเชียงราย๕๗  -----------
๒๐๗ภาค ๔-๕-๖-๗ (ธ)คณะจังหวัดเชียงใหม่๑๐๒  -----------
๒๐๘ภาค ๔-๕-๖-๗ (ธ)คณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน------------
๒๐๙ภาค ๘ (ธ)คณะจังหวัดอุดรธานี------------
๒๑๐ภาค ๘ (ธ)คณะจังหวัดหนองคาย------------
๒๑๑ภาค ๘ (ธ)คณะจังหวัดบึงกาฬ------------
๒๑๒ภาค ๘ (ธ)คณะจังหวัดเลย------------
๒๑๓ภาค ๘ (ธ)คณะจังหวัดสกลนคร------------
๒๑๔ภาค ๘ (ธ)คณะจังหวัดหนองบัวลำภู------------
๒๑๕ภาค ๙ (ธ)คณะจังหวัดขอนแก่น------------
๒๑๖ภาค ๙ (ธ)คณะจังหวัดมหาสารคาม------------
๒๑๗ภาค ๙ (ธ)คณะจังหวัดกาฬสินธุ์------------
๒๑๘ภาค ๙ (ธ)คณะจังหวัดร้อยเอ็ด------------
๒๑๙ภาค ๑๐ (ธ)คณะจังหวัดอุบลราชธานี------------
๒๒๐ภาค ๑๐ (ธ)คณะจังหวัดยโสธร------------
๒๒๑ภาค ๑๐ (ธ)คณะจังหวัดศรีสะเกษ------------
๒๒๒ภาค ๑๐ (ธ)คณะจังหวัดนครพนม------------
๒๒๓ภาค ๑๐ (ธ)คณะจังหวัดมุกดาหาร------------
๒๒๔ภาค ๑๐ (ธ)คณะจังหวัดอำนาจเจริญ------------
๒๒๕ภาค ๑๑ (ธ)คณะจังหวัดนครราชสีมา------------
๒๒๖ภาค ๑๑ (ธ)คณะจังหวัดชัยภูมิ------------
๒๒๗ภาค ๑๑ (ธ)คณะจังหวัดบุรีรัมย์------------
๒๒๘ภาค ๑๑ (ธ)คณะจังหวัดสุรินทร์------------
๒๒๙ภาค ๑๔-๑๕ (ธ)คณะจังหวัดนครปฐม๑๑  -----------
๒๓๐ภาค ๑๔-๑๕ (ธ)คณะจังหวัดสุพรรณบุรี๔  -----------
๒๓๑ภาค ๑๔-๑๕ (ธ)คณะจังหวัดกาญจนบุรี๒๓  -----------
๒๓๒ภาค ๑๔-๑๕ (ธ)คณะจังหวัดสมุทรสาคร๑๖  -----------
๒๓๓ภาค ๑๔-๑๕ (ธ)คณะจังหวัดสมุทรสงคราม๑๔  -----------
๒๓๔ภาค ๑๔-๑๕ (ธ)คณะจังหวัดราชบุรี๗๐  -----------
๒๓๕ภาค ๑๔-๑๕ (ธ)คณะจังหวัดเพชรบุรี๕๓  -----------
๒๓๖ภาค ๑๔-๑๕ (ธ)คณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์๓๖  -----------
๒๓๗ภาค ๑๖-๑๗-๑๘ (ธ)คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช๑๐๔  -----------
๒๓๘ภาค ๑๖-๑๗-๑๘ (ธ)คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี๒๘  -----------
๒๓๙ภาค ๑๖-๑๗-๑๘ (ธ)คณะจังหวัดชุมพร๗๑  -----------
๒๔๐ภาค ๑๖-๑๗-๑๘ (ธ)คณะจังหวัดภูเก็ต๖  -----------
๒๔๑ภาค ๑๖-๑๗-๑๘ (ธ)คณะจังหวัดพังงา๑๔  -----------
๒๔๒ภาค ๑๖-๑๗-๑๘ (ธ)คณะจังหวัดระนอง------------
๒๔๓ภาค ๑๖-๑๗-๑๘ (ธ)คณะจังหวัดสงขลา๕๔  -----------
๒๔๔ภาค ๑๖-๑๗-๑๘ (ธ)คณะจังหวัดสตูล------------
๒๔๕ภาค ๑๖-๑๗-๑๘ (ธ)คณะจังหวัดพัทลุง๘  -----------
๒๔๖ภาค ๑๖-๑๗-๑๘ (ธ)คณะจังหวัดปัตตานี------------
๒๔๗ภาค ๑๖-๑๗-๑๘ (ธ)คณะจังหวัดยะลา๙  -----------
๒๔๘ภาค ๑๖-๑๗-๑๘ (ธ)คณะจังหวัดนราธิวาส๘  -----------