Showing 551-600 of 7,529 items.

สนามสอบ นักธรรม-ธรรมศึกษา

#สำนักเรียนประเภทสนามสนามสอบตำบล/แขวงอำเภอ/เขตจังหวัดตรีโทเอก
 
 
 
   
551คณะจังหวัดเชียงใหม่ธรรมศึกษา325103โรงเรียนศรีจอมทองดอยแก้วจอมทองเชียงใหม่663
552คณะจังหวัดเชียงใหม่ธรรมศึกษา325104โรงเรียนบ้านห้วยทรายบ้านแปะจอมทองเชียงใหม่---
553คณะจังหวัดเชียงใหม่ธรรมศึกษา325118โรงเรียนเทศบาล๑(ชุมชนบ้านข่วงเปาเหนือ)ข่วงเปาจอมทองเชียงใหม่---
554คณะจังหวัดราชบุรีนักธรรมชั้นตรี2160006วัดวาปีสุทธาวาสจอมบึงจอมบึงราชบุรี61--
555คณะจังหวัดราชบุรีธรรมศึกษา260047วัดวาปีสุทธาวาสจอมบึงจอมบึงราชบุรี---
556คณะจังหวัดราชบุรีธรรมศึกษา260048ศพอ.สวนแก้วปากช่องจอมบึงราชบุรี---
557คณะจังหวัดราชบุรีธรรมศึกษา260049โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์จอมบึงจอมบึงราชบุรี---
558คณะจังหวัดราชบุรีธรรมศึกษา260050โรงเรียนอนุบาลจอมบึงจอมบึงจอมบึงราชบุรี---
559คณะจังหวัดราชบุรีธรรมศึกษา260051โรงเรียนมหาราช ๗แก้มอ้นจอมบึงราชบุรี---
560คณะจังหวัดราชบุรีธรรมศึกษา260052โรงเรียนชุมชนวัดรางบัวรางบัวจอมบึงราชบุรี---
561คณะจังหวัดราชบุรีธรรมศึกษา260053โรงเรียนบ้านหนองสีนวลด่านทับตะโกจอมบึงราชบุรี---
562คณะจังหวัดราชบุรีธรรมศึกษา260054โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ด่านทับตะโกจอมบึงราชบุรี---
563คณะจังหวัดราชบุรีธรรมศึกษา260055โรงเรียนบ้านเบิกไพรเบิกไพรจอมบึงราชบุรี---
564คณะจังหวัดสุรินทร์นักธรรมชั้นตรี4147013วัดจอมพระจอมพระจอมพระสุรินทร์40--
565คณะจังหวัดสุรินทร์ธรรมศึกษา647020โรงเรียนบ้านจอมพระจอมพระจอมพระสุรินทร์---
566คณะจังหวัดสุรินทร์ธรรมศึกษา647034โรงเรียนบ้านกันโจรงกระหาดจอมพระสุรินทร์---
567คณะจังหวัดสุรินทร์ธรรมศึกษา447107โรงเรียนบ้านขมิ้นเป็นสุขจอมพระสุรินทร์---
568คณะจังหวัดสุรินทร์ธรรมศึกษา447109โรงเรียนบุแกรงวิทยาบุแกรงจอมพระสุรินทร์-14-
569คณะจังหวัดสุรินทร์ธรรมศึกษา447110โรงเรียนเมืองลีงวิทยาเมืองลีงจอมพระสุรินทร์---
570คณะจังหวัดสุรินทร์ธรรมศึกษา447169โรงเรียนอนุบาลจอมพระจอมพระจอมพระสุรินทร์---
571คณะจังหวัดสงขลาธรรมศึกษา672007โรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์คูจะนะสงขลา---
572คณะจังหวัดสงขลาธรรมศึกษา672008โรงเรียนบ้านคูนายสังข์แคจะนะสงขลา---
573คณะจังหวัดสงขลาธรรมศึกษา672023โรงเรียนวัดควนมิตรคลองเปียะจะนะสงขลา---
574คณะจังหวัดสงขลานักธรรมชั้นตรี5172005วัดกาญจนาวาสบ้านนาจะนะสงขลา12--
575คณะจังหวัดสงขลาธรรมศึกษา572049วัดกาญจนาวาสบ้านนาจะนะสงขลา---
576คณะจังหวัดนครราชสีมาธรรมศึกษา444221โรงเรียนคลองเมืองพิทยาคมคลองเมืองจักราชนครราชสีมา---
577คณะจังหวัดนครราชสีมานักธรรมชั้นตรี4144021วัดตาเงินศรีละกอจักราชนครราชสีมา47--
578คณะจังหวัดนครราชสีมาธรรมศึกษา644014โรงเรียนจักราชราษฎร์สามัคคีจักราชจักราชนครราชสีมา---
579คณะจังหวัดนครราชสีมาธรรมศึกษา444103โรงเรียนชุมชนบ้านบุสามัคคีพัฒนาหนองพลวงจักราชนครราชสีมา1209958
580คณะจังหวัดนครราชสีมาธรรมศึกษา444104โรงเรียนหนองขามพิทยาคมหนองขามจักราชนครราชสีมา12910734
581คณะจังหวัดนครราชสีมาธรรมศึกษา444105วัดตาเงินศรีละกอจักราชนครราชสีมา15319734
582คณะจังหวัดนครราชสีมาธรรมศึกษา444106โรงเรียนชุมชนสว่างวิทยาสีสุกจักราชนครราชสีมา---
583คณะจังหวัดร้อยเอ็ดนักธรรมชั้นตรี4137004วัดราษฎร์บำรุงดงสิงห์จังหารร้อยเอ็ด29--
584คณะจังหวัดร้อยเอ็ดธรรมศึกษา437040วัดบ้านจังหารจังหารจังหารร้อยเอ็ด---
585คณะจังหวัดร้อยเอ็ดธรรมศึกษา437041วัดบ้านดินดำดินดำจังหารร้อยเอ็ด---
586คณะจังหวัดร้อยเอ็ดธรรมศึกษา437042โรงเรียนคางฮุงบากไข่นุ่นโนนศึกษาผักแว่นจังหารร้อยเอ็ด---
587คณะจังหวัดร้อยเอ็ดธรรมศึกษา637020โรงเรียนจังหารฐิตวิริยาประชาสรรค์จังหารจังหารร้อยเอ็ด---
588คณะจังหวัดร้อยเอ็ดธรรมศึกษา437097วัดอัมพวนารามปาฝาจังหารร้อยเอ็ด---
589คณะจังหวัดร้อยเอ็ดธรรมศึกษา637057โรงเรียนม่วงลาดวิทยาคารม่วงลาดจังหารร้อยเอ็ด---
590คณะจังหวัดชัยภูมิธรรมศึกษา446013วัดนิคมหนองบัวบานจัตุรัสชัยภูมิ---
591คณะจังหวัดชัยภูมิธรรมศึกษา446027วัดราษีกุดน้ำใสจัตุรัสชัยภูมิ---
592คณะจังหวัดชัยภูมิธรรมศึกษา446028โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคารกุดน้ำใสจัตุรัสชัยภูมิ---
593คณะจังหวัดชัยภูมิธรรมศึกษา446029โรงเรียนโนนคร้อวิทยาบ้านขามจัตุรัสชัยภูมิ---
594คณะจังหวัดชัยภูมิธรรมศึกษา446030โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูลบ้านกอกจัตุรัสชัยภูมิ---
595คณะจังหวัดชัยภูมินักธรรมชั้นตรี4146006วัดราษีกุดน้ำใสจัตุรัสชัยภูมิ70--
596คณะจังหวัดพะเยานักธรรมชั้นตรี3122008วัดห้วยข้าวก่ำห้วยข้าวก่ำจุนพะเยา39--
597คณะจังหวัดพะเยาธรรมศึกษา322017โรงเรียนอนุบาลจุนห้วยข้าวก่ำจุนพะเยา---
598คณะจังหวัดพะเยาธรรมศึกษา322018โรงเรียนบ้านยางขามห้วยยางขามจุนพะเยา---
599คณะจังหวัดพะเยาธรรมศึกษา322019โรงเรียนบ้านธาตุขิงแกงพระธาตุขิงแกงจุนพะเยา---
600คณะจังหวัดพะเยาธรรมศึกษา322033โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๔ทุ่งรวงทองจุนพะเยา---