Showing 151-200 of 7,558 items.

สนามสอบ นักธรรม-ธรรมศึกษา

#สำนักเรียนประเภทสนามสนามสอบตำบล/แขวงอำเภอ/เขตจังหวัดตรีโทเอก
 
 
 
   
151คณะจังหวัดนครปฐมธรรมศึกษา256040โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสนกระตีบกำแพงแสนนครปฐม---
152คณะจังหวัดนครปฐมธรรมศึกษา256041โรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสนกระตีบกำแพงแสนนครปฐม3061801
153คณะจังหวัดนครปฐมธรรมศึกษา256042โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสนกำแพงแสนกำแพงแสนนครปฐม---
154คณะจังหวัดนครปฐมธรรมศึกษา256043โรงเรียนวัดกำแพงแสนห้วยหมอนทองกำแพงแสนนครปฐม621429
155คณะจังหวัดนครปฐมธรรมศึกษา256044โรงเรียนวัดหนองโพธิ์ห้วยหมอนทองกำแพงแสนนครปฐม---
156คณะจังหวัดนครปฐมธรรมศึกษา256045โรงเรียนวัดบ่อน้ำจืดดอนข่อยกำแพงแสนนครปฐม462
157คณะจังหวัดนครปฐมธรรมศึกษา256046โรงเรียนวัดสระสี่มุมสระพัฒนากำแพงแสนนครปฐม---
158คณะจังหวัดนครปฐมธรรมศึกษา256047โรงเรียนวัดทะเลบกกระตีบกำแพงแสนนครปฐม---
159คณะจังหวัดนครปฐมธรรมศึกษา256048โรงเรียนวัดห้วยม่วงห้วยม่วงกำแพงแสนนครปฐม---
160คณะจังหวัดนครปฐมธรรมศึกษา256049โรงเรียนวัดวังน้ำเขียววังน้ำเขียวกำแพงแสนนครปฐม---
161คณะจังหวัดนครปฐมธรรมศึกษา256050วัดลาดหญ้าไทรห้วยขวางกำแพงแสนนครปฐม---
162คณะจังหวัดนครปฐมธรรมศึกษา256051โรงเรียนวัดหนองศาลาทุ่งลูกนกกำแพงแสนนครปฐม---
163คณะจังหวัดนครปฐมธรรมศึกษา256052โรงเรียนวัดศาลาตึกสิทธิชัยวิศาลทุ่งลูกนกกำแพงแสนนครปฐม---
164คณะจังหวัดนครปฐมธรรมศึกษา256053โรงเรียนบ้านหนองพงนกสระพัฒนากำแพงแสนนครปฐม---
165คณะจังหวัดนครปฐมธรรมศึกษา256054โรงเรียนศาลาตึกวิทยาทุ่งลูกนกกำแพงแสนนครปฐม---
166คณะจังหวัดนครปฐมธรรมศึกษา256055โรงเรียนวัดประชาราษฎร์บำรุงรางพิกุลกำแพงแสนนครปฐม---
167คณะจังหวัดนครปฐมธรรมศึกษา256056โรงเรียนวัดนิยมธรรมวรารามทุ่งบัวกำแพงแสนนครปฐม---
168คณะจังหวัดนครปฐมธรรมศึกษา256057โรงเรียนวัดท่าเสาห้วยม่วงกำแพงแสนนครปฐม225229
169คณะจังหวัดนครปฐมธรรมศึกษา256058โรงเรียนบ้านห้วยรางเกตุทุ่งลูกนกกำแพงแสนนครปฐม---
170คณะจังหวัดนครปฐมธรรมศึกษา656006โรงเรียนกำแพงแสนวิทยาทุ่งกระพังโหมกำแพงแสนนครปฐม---
171คณะจังหวัดนครปฐมนักธรรมชั้นตรี2156002วัดวังน้ำเขียววังน้ำเขียวกำแพงแสนนครปฐม54--
172คณะจังหวัดกาฬสินธุ์ธรรมศึกษา436005วัดบุญฑริกาวาสบัวขาวกุฉินารายณ์กาฬสินธุ์---
173คณะจังหวัดกาฬสินธุ์นักธรรมชั้นตรี4136005วัดบุณฑริกาวาสบัวขาวกุฉินารายณ์กาฬสินธุ์89--
174คณะจังหวัดกาฬสินธุ์นักธรรมชั้นโท-เอก4236004วัดบุณฑริกาวาสบัวขาวกุฉินารายณ์กาฬสินธุ์-13992
175คณะจังหวัดอุบลราชธานีธรรมศึกษา438016โรงเรียนชุมชนบ้านโนนสวางโนนสวางกุดข้าวปุ้นอุบลราชธานี---
176คณะจังหวัดอุบลราชธานีนักธรรมชั้นตรี4138005วัดไชยธราวาสกาบินกุดข้าวปุ้นอุบลราชธานี48--
177คณะจังหวัดอุบลราชธานีธรรมศึกษา438212โรงเรียนดุสิตคามนครกาบินกุดข้าวปุ้นอุบลราชธานี---
178คณะจังหวัดอุบลราชธานีธรรมศึกษา438216โรงเรียนขุมคำวิทยาคารแก่งเค็งกุดข้าวปุ้นอุบลราชธานี---
179คณะจังหวัดอุบลราชธานีธรรมศึกษา438009วัดไชยธราวาสกาบินกุดข้าวปุ้นอุบลราชธานี192011
180คณะจังหวัดอุบลราชธานีธรรมศึกษา438010โรงเรียนบ้านกาบินกาบินกุดข้าวปุ้นอุบลราชธานี---
181คณะจังหวัดอุบลราชธานีธรรมศึกษา438011โรงเรียนชุมชนบ้านข้าวปุ้น(ศาสนานุเคราะห์)ข้าวปุ้นกุดข้าวปุ้นอุบลราชธานี-1-
182คณะจังหวัดอุบลราชธานีธรรมศึกษา438012โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยาข้าวปุ้นกุดข้าวปุ้นอุบลราชธานี---
183คณะจังหวัดอุบลราชธานีธรรมศึกษา438013โรงเรียนบ้านบกหนองทันน้ำหนองทันน้ำกุดข้าวปุ้นอุบลราชธานี---
184คณะจังหวัดอุบลราชธานีธรรมศึกษา438014โรงเรียนบ้านแก่งเค็งแก่งเค็งกุดข้าวปุ้นอุบลราชธานี---
185คณะจังหวัดอุบลราชธานีธรรมศึกษา438015โรงเรียนโนนสวางประชาสรรค์โนนสวางกุดข้าวปุ้นอุบลราชธานี---
186คณะจังหวัดอุดรธานีนักธรรมชั้นตรี4128009วัดสระบัวเชียงเพ็งกุดจับอุดรธานี39--
187คณะจังหวัดอุดรธานีธรรมศึกษา628014วัดพุทธนิมิตเมืองเพียกุดจับอุดรธานี---
188คณะจังหวัดอุดรธานีนักธรรมชั้นตรี6128007วัดพุทธนิมิตเมืองเพียกุดจับอุดรธานี39--
189คณะจังหวัดอุดรธานีธรรมศึกษา428008วัดสระบัวเชียงเพ็งกุดจับอุดรธานี507733
190คณะจังหวัดยโสธรธรรมศึกษา439057โรงเรียนบ้านคำน้ำสร้างคำน้ำสร้างกุดชุมยโสธร---
191คณะจังหวัดยโสธรธรรมศึกษา439058โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)กุดชุมกุดชุมยโสธร13316659
192คณะจังหวัดยโสธรธรรมศึกษา439067โรงเรียนโพนงามพิทยาคารโพนงามกุดชุมยโสธร---
193คณะจังหวัดยโสธรธรรมศึกษา439077กศน.อำเภอกุดชุมกุดชุมกุดชุมยโสธร---
194คณะจังหวัดยโสธรธรรมศึกษา639017โรงเรียนอนุบาลการกุศลวัดประชาชุมพลกุดชุมกุดชุมยโสธร---
195คณะจังหวัดยโสธรธรรมศึกษา439033โรงเรียนกุดชุมวิทยาคมกุดชุมกุดชุมยโสธร---
196คณะจังหวัดยโสธรธรรมศึกษา439034โรงเรียนเมืองกลางประชานุกูลกุดชุมกุดชุมยโสธร8--
197คณะจังหวัดยโสธรธรรมศึกษา439035โรงเรียนหนองแหนพัฒนวิทยาคมหนองแหนกุดชุมยโสธร---
198คณะจังหวัดยโสธรนักธรรมชั้นตรี4139004วัดสามัคคีวนารามกุดชุมกุดชุมยโสธร51--
199คณะจังหวัดยโสธรธรรมศึกษา439036โรงเรียนโพนงามเกี้ยงเก่าโพนงามกุดชุมยโสธร7710458
200คณะจังหวัดยโสธรธรรมศึกษา439037โรงเรียนบ้านโนนยางกำแมดกุดชุมยโสธร---