Showing 151-200 of 7,558 items.

สนามสอบ นักธรรม-ธรรมศึกษา

#สำนักเรียนประเภทสนามสนามสอบตำบล/แขวงอำเภอ/เขตจังหวัดตรีโทเอก
 
 
 
   
151คณะเขตลาดกระบังนักธรรมชั้นตรี1151029วัดลานบุญลาดกระบังลาดกระบังกรุงเทพมหานคร40--
152คณะเขตสายไหมธรรมศึกษา148022โรงเรียนระเบียบศึกษาคลองถนนสายไหมกรุงเทพมหานคร---
153คณะเขตดอนเมือง-หลักสี่ธรรมศึกษา147001โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดาดอนเมืองดอนเมืองกรุงเทพมหานคร---
154วัดอาวุธวิกสิตารามธรรมศึกษา115001วัดอาวุธวิกสิตารามบางพลัดบางพลัดกรุงเทพมหานคร---
155คณะเขตดอนเมือง-หลักสี่ธรรมศึกษา147002โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุงสีกันดอนเมืองกรุงเทพมหานคร---
156วัดอาวุธวิกสิตารามธรรมศึกษา115002คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชวชิรพยาบาลดุสิตกรุงเทพมหานคร---
157คณะเขตดอนเมือง-หลักสี่ธรรมศึกษา147003โรงเรียนสีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์)สีกันดอนเมืองกรุงเทพมหานคร---
158คณะเขตดอนเมือง-หลักสี่ธรรมศึกษา147004โรงเรียนทุ่งสองห้อง(คุปตัษเฐียรอุทิศ)สีกันดอนเมืองกรุงเทพมหานคร15710136
159คณะเขตดอนเมือง-หลักสี่ธรรมศึกษา147005โรงเรียนวัดเวฬุวนาราม(สินทรัพย์อนุสรณ์)สีกันดอนเมืองกรุงเทพมหานคร---
160คณะเขตดอนเมือง-หลักสี่ธรรมศึกษา147006โรงเรียนวัดดอนเมือง(ทหารอากาศอุทิศ)สีกันดอนเมืองกรุงเทพมหานคร---
161คณะเขตทวีวัฒนานักธรรมชั้นตรี1193023วัดโกมุทพุทธรังสีศาลาธรรมสพน์ทวีวัฒนากรุงเทพมหานคร13--
162คณะเขตดอนเมือง-หลักสี่ธรรมศึกษา147007โรงเรียนประชาอุทิศ(จันทาบอนุสรณ์)สีกันดอนเมืองกรุงเทพมหานคร---
163คณะเขตดอนเมือง-หลักสี่ธรรมศึกษา147008โรงเรียนเคหะทุ่งสองห้องวิทยา ๑สีกันดอนเมืองกรุงเทพมหานคร---
164คณะเขตดอนเมือง-หลักสี่ธรรมศึกษา147009โรงเรียนเคหะทุ่งสองห้องวิทยา ๒สีกันดอนเมืองกรุงเทพมหานคร---
165วัดราชสิทธารามธรรมศึกษา168001วัดราชสิทธารามวัดอรุณบางกอกใหญ่กรุงเทพมหานคร---
166คณะเขตบางบอนธรรมศึกษา104001โรงเรียนวัดบางบอน(พิมพ์ จันแต้อุปถัมภ์)บางบอนใต้บางบอนกรุงเทพมหานคร1808372
167คณะเขตดอนเมือง-หลักสี่ธรรมศึกษา147010โรงเรียนวัดหลักสี่(ทองใบทิวารีวิทยา)ตลาดบางเขนหลักสี่กรุงเทพมหานคร---
168คณะเขตบางบอนธรรมศึกษา104002โรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์คลองบางบอนบางบอนกรุงเทพมหานคร---
169คณะเขตดอนเมือง-หลักสี่ธรรมศึกษา147011โรงเรียนบำรุงรวิวรรณวิทยาสีกันดอนเมืองกรุงเทพมหานคร---
170คณะเขตบางบอนธรรมศึกษา104003โรงเรียนบ้านนายสีบางบอนเหนือบางบอนกรุงเทพมหานคร---
171คณะเขตดอนเมือง-หลักสี่ธรรมศึกษา147012โรงเรียนพหลโยธิน(พ่วงเจริญอุปถัมภ์)สีกันดอนเมืองกรุงเทพมหานคร---
172คณะเขตบางบอนธรรมศึกษา104004โรงเรียนบ้านนายผล (แม้นสุวรรณอุปถัมภ์)บางบอนเหนือบางบอนกรุงเทพมหานคร---
173คณะเขตดอนเมือง-หลักสี่ธรรมศึกษา147013โรงเรียนเปรมประชา(สายหยุด-เกษมสงเคราะห์)สีกันดอนเมืองกรุงเทพมหานคร---
174คณะเขตบางบอนธรรมศึกษา104005โรงเรียนสถานีพรมแดน (รักษาศุขราษฎร์บำรุง)บางบอนใต้บางบอนกรุงเทพมหานคร---
175คณะเขตบางบอนธรรมศึกษา104006โรงเรียนวัดนินสุขารามบางบอนเหนือบางบอนกรุงเทพมหานคร---
176คณะเขตดอนเมือง-หลักสี่ธรรมศึกษา147015โรงเรียนการเคหะท่าทรายทุ่งสองห้องหลักสี่กรุงเทพมหานคร---
177คณะเขตบางบอนธรรมศึกษา104007โรงเรียนพรหมราษฎร์รังสรรค์บางบอนใต้บางบอนกรุงเทพมหานคร---
178คณะเขตดอนเมือง-หลักสี่ธรรมศึกษา147016โรงเรียนบางเขน(ไว้สาลีอนุสรณ์)อนุสาวรีย์บางเขนกรุงเทพมหานคร---
179คณะเขตบางบอนธรรมศึกษา104008วิทยาลัยเทคโนโลยีธนบุรีบริหารธุรกิจบางบอนเหนือบางบอนกรุงเทพมหานคร---
180วัดประยุรวงศาวาสธรรมศึกษา157001วัดประยุรวงศาวาสวัดกัลยาณ์ธนบุรีกรุงเทพมหานคร---
181คณะเขตบางบอนธรรมศึกษา104009โรงเรียนคงโครัดอุทิศคลองบางพรานบางบอนกรุงเทพมหานคร194592
182วัดปากน้ำนักธรรมชั้นโท-เอก1288009วัดปากน้ำปากคลองภาษีเจริญภาษีเจริญกรุงเทพมหานคร-15290
183วัดนิมมานรดีธรรมศึกษา189001วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการภาษานุสรณ์บางแคบางแคเหนือบางแคกรุงเทพมหานคร---
184วัดสระเกศธรรมศึกษา125001โรงเรียนวัดสระเกศบ้านบาตรป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานคร---
185วัดประยุรวงศาวาสธรรมศึกษา157002โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัยยานนาวาสาทรกรุงเทพมหานคร---
186คณะเขตบางบอนธรรมศึกษา104010โรงเรียนนวลนรดิศวิทยาคม รัชมังคลาภิเษกบางบอนเหนือบางบอนกรุงเทพมหานคร---
187วัดนิมมานรดีธรรมศึกษา189002วิทยาลัยเทคโนโลยีบุษยรัตน์บริหารธุรกิจบางแคบางแคกรุงเทพมหานคร---
188วัดสระเกศธรรมศึกษา125002วิทยาลัยสารพัดช่าง พระนครป้อมปราบป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานคร---
189วัดประยุรวงศาวาสธรรมศึกษา157003โรงเรียนมัธยมวัดดาวคนองดาวคะนองธนบุรีกรุงเทพมหานคร---
190คณะเขตบางบอนธรรมศึกษา104011โรงเรียนนพรัตน์พัฒนศาสตร์แสมดำบางขุนเทียนกรุงเทพมหานคร13548-
191วัดนิมมานรดีธรรมศึกษา189003โรงเรียนคลองหนองใหญ่บางแคบางแคกรุงเทพมหานคร---
192วัดสระเกศธรรมศึกษา125003โรงเรียนสายปัญญาป้อมปราบป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานคร---
193วัดประยุรวงศาวาสธรรมศึกษา157004โรงเรียนวัดประยุรวงศาวาสวัดกัลยาณ์ธนบุรีกรุงเทพมหานคร---
194คณะเขตคลองสามวานักธรรมชั้นตรี1150028วัดบัวแก้วศรัทธาธรรมทรายกองดินคลองสามวากรุงเทพมหานคร39--
195วัดนิมมานรดีธรรมศึกษา189004โรงเรียนวัดนิมมานรดีบางแคบางแคกรุงเทพมหานคร---
196วัดประยุรวงศาวาสธรรมศึกษา157005โรงเรียนสีตบุตรบำรุงรองเมืองปทุมวันกรุงเทพมหานคร---
197วัดนิมมานรดีธรรมศึกษา189005โรงเรียนราชวินิตประถมบางแคบางแคบางแคกรุงเทพมหานคร---
198วัดสระเกศธรรมศึกษา125005โรงเรียนวัดสิตารามคลองมหานาคป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานคร---
199วัดประยุรวงศาวาสธรรมศึกษา157006มูลนิธิกลุ่มแสงเทียน วัดบางไส้ไก่หิรัญรูจีธนบุรีกรุงเทพมหานคร---
200วัดนิมมานรดีธรรมศึกษา189006โรงเรียนบางแค (เนื่องสังวาลย์อนุสรณ์)หลักสองบางแคกรุงเทพมหานคร---