Showing 351-400 of 7,457 items.

สนามสอบ นักธรรม-ธรรมศึกษา

#สำนักเรียนประเภทสนามสนามสอบตำบล/แขวงอำเภอ/เขตจังหวัดตรีโทเอก
 
 
 
   
351คณะจังหวัดกาฬสินธุ์ธรรมศึกษา636003วัดป่าไม้แดงเหนือเมืองกาฬสินธุ์กาฬสินธุ์---
352คณะจังหวัดกาฬสินธุ์ธรรมศึกษา636011วัดเวฬุวันนิคมสหัสขันธ์กาฬสินธุ์---
353คณะจังหวัดกาฬสินธุ์ธรรมศึกษา636019วัดป่าพัฒนารามยอดแกงนามนกาฬสินธุ์---
354คณะจังหวัดกาฬสินธุ์นักธรรมชั้นตรี4136006วัดหนองอีบุตรหนองอีบุตรห้วยผึ้งกาฬสินธุ์---
355คณะจังหวัดกาฬสินธุ์นักธรรมชั้นตรี4136014วัดโพธิ์ชัยบ้านโพนโพนคำม่วงกาฬสินธุ์---
356คณะจังหวัดกาฬสินธุ์ธรรมศึกษา436001วัดกลางกาฬสินธุ์เมืองกาฬสินธุ์กาฬสินธุ์---
357คณะจังหวัดกาฬสินธุ์ธรรมศึกษา436009วัดเกษมาคมหลักเมืองกมลาไสยกาฬสินธุ์---
358คณะจังหวัดกาฬสินธุ์ธรรมศึกษา436017วัดหนองบัวหนองบัวหนองกุงศรีกาฬสินธุ์---
359คณะจังหวัดกาฬสินธุ์นักธรรมชั้นโท-เอก4236004วัดบุณฑริกาวาสบัวขาวกุฉินารายณ์กาฬสินธุ์---
360คณะจังหวัดกาฬสินธุ์ธรรมศึกษา636004วัดดอนประชาอุทิศหลุบเมืองกาฬสินธุ์กาฬสินธุ์---
361คณะจังหวัดกาฬสินธุ์ธรรมศึกษา636012วัดมงคลธรรมรังษีโนนศิลาสหัสขันธ์กาฬสินธุ์---
362คณะจังหวัดกาฬสินธุ์ธรรมศึกษา636020โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัยกาฬสินธุ์เมืองกาฬสินธุ์กาฬสินธุ์---
363คณะจังหวัดกาฬสินธุ์นักธรรมชั้นตรี4136007วัดกุดปลาค้าวกุดปลาค้าวเขาวงกาฬสินธุ์---
364คณะจังหวัดกาฬสินธุ์นักธรรมชั้นตรี4136015วัดอโศกธรรมารามสำราญใต้สามชัยกาฬสินธุ์---
365คณะจังหวัดกาฬสินธุ์ธรรมศึกษา436002วัดวิเศษไชยารามบึงวิชัยเมืองกาฬสินธุ์กาฬสินธุ์---
366คณะจังหวัดกาฬสินธุ์ธรรมศึกษา436010วัดสว่างชัยศรีโนนชัยโคกสะอาดฆ้องชัยกาฬสินธุ์---
367คณะจังหวัดกาฬสินธุ์ธรรมศึกษา436018วัดแสงสว่างโพธิ์ทองสมเด็จสมเด็จกาฬสินธุ์---
368คณะจังหวัดกาฬสินธุ์ธรรมศึกษา636005วัดโนนศิลาเลิงโนนศิลาเลิงฆ้องชัยกาฬสินธุ์---
369คณะจังหวัดกาฬสินธุ์ธรรมศึกษา636013วัดวีระวงศาวาสมหาไชยสมเด็จกาฬสินธุ์---
370คณะจังหวัดกาฬสินธุ์นักธรรมชั้นตรี4136008วัดกลางภูแล่นช้างภูแล่นช้างนาคูกาฬสินธุ์---
371คณะจังหวัดกาฬสินธุ์นักธรรมชั้นตรี4136016วัดยางอุ้มยางอู้มท่าคันโทกาฬสินธุ์---
372คณะจังหวัดกาฬสินธุ์ธรรมศึกษา436003วัดชัยมงคลนาจำปาดอนจานกาฬสินธุ์---
373คณะจังหวัดกาฬสินธุ์ธรรมศึกษา436011วัดสว่างหัวนาคำหัวนาคำยางตลาดกาฬสินธุ์---
374คณะจังหวัดกาฬสินธุ์ธรรมศึกษา436019วัดสว่างใต้ร่องคำร่องคำกาฬสินธุ์---
375คณะจังหวัดกาฬสินธุ์ธรรมศึกษา636006วัดป่าเครือวัลย์ดงลิงกมลาไสยกาฬสินธุ์---
376คณะจังหวัดกาฬสินธุ์ธรรมศึกษา636014วัดหนองสวงหนองสรวงหนองกุงศรีกาฬสินธุ์---
377คณะจังหวัดกาฬสินธุ์นักธรรมชั้นตรี4136009วัดเกษมาคมหลักเมืองกมลาไสยกาฬสินธุ์---
378คณะจังหวัดกาฬสินธุ์นักธรรมชั้นตรี4136017วัดหนองบัวหนองบัวหนองกุงศรีกาฬสินธุ์---
379คณะจังหวัดกาฬสินธุ์ธรรมศึกษา436004วัดอโศการามยอดแกงนามนกาฬสินธุ์---
380คณะจังหวัดกาฬสินธุ์ธรรมศึกษา436012วัดธรรมพิทักษ์ห้วยเม็กห้วยเม็กกาฬสินธุ์21--
381คณะจังหวัดกาฬสินธุ์นักธรรมชั้นโท-เอก6236001วัดประชานิยมกาฬสินธุ์เมืองกาฬสินธุ์กาฬสินธุ์---
382คณะจังหวัดกาฬสินธุ์ธรรมศึกษา636007วัดโนนไผ่ล้อมกมลาไสยกมลาไสยกาฬสินธุ์---
383คณะจังหวัดกาฬสินธุ์ธรรมศึกษา636015วัดปทุมรังษีภูแล่นช้างนาคูกาฬสินธุ์---
384คณะจังหวัดกาฬสินธุ์นักธรรมชั้นตรี4136001วัดกลางกาฬสินธุ์เมืองกาฬสินธุ์กาฬสินธุ์---
385คณะจังหวัดกาฬสินธุ์นักธรรมชั้นตรี4136010วัดสว่างชัยศรีโนนชัยโคกสะอาดฆ้องชัยกาฬสินธุ์---
386คณะจังหวัดกาฬสินธุ์นักธรรมชั้นตรี4136018วัดแสงสว่างโพธิ์ทองสมเด็จสมเด็จกาฬสินธุ์23--
387คณะจังหวัดกาฬสินธุ์ธรรมศึกษา436005วัดบุญฑริกาวาสบัวขาวกุฉินารายณ์กาฬสินธุ์---
388คณะจังหวัดกาฬสินธุ์ธรรมศึกษา436013วัดกัลยาณบริหารโนนบุรีสหัสขันธ์กาฬสินธุ์---
389คณะจังหวัดกาฬสินธุ์นักธรรมชั้นตรี6136001วัดประชานิยมกาฬสินธุ์เมืองกาฬสินธุ์กาฬสินธุ์---
390คณะจังหวัดกาฬสินธุ์ธรรมศึกษา636008วัดขวัญเมืองยางตลาดยางตลาดกาฬสินธุ์---
391คณะจังหวัดกาฬสินธุ์ธรรมศึกษา636016วัดป่าบ้านบอนลำห้วยหลัวสมเด็จกาฬสินธุ์---
392คณะจังหวัดกาฬสินธุ์นักธรรมชั้นตรี4136003วัดชัยมงคลนาจำปาดอนจานกาฬสินธุ์---
393คณะจังหวัดกาฬสินธุ์นักธรรมชั้นตรี4136011วัดสว่างหัวนาคำหัวนาคำยางตลาดกาฬสินธุ์---
394คณะจังหวัดกาฬสินธุ์นักธรรมชั้นตรี4136019วัดสว่างใต้ร่องคำร่องคำกาฬสินธุ์---
395คณะจังหวัดกาฬสินธุ์ธรรมศึกษา436006วัดหนองอีบุตรหนองอีบุตรห้วยผึ้งกาฬสินธุ์---
396คณะจังหวัดกาฬสินธุ์ธรรมศึกษา436014วัดโพธิ์ชัยบ้านโพนโพนคำม่วงกาฬสินธุ์---
397คณะจังหวัดกาฬสินธุ์นักธรรมชั้นโท-เอก4236001วัดกลางกาฬสินธุ์เมืองกาฬสินธุ์กาฬสินธุ์---
398คณะจังหวัดกาฬสินธุ์ธรรมศึกษา636001วัดประชานิยมกาฬสินธุ์เมืองกาฬสินธุ์กาฬสินธุ์---
399คณะจังหวัดกาฬสินธุ์ธรรมศึกษา636009วัดบูรพาโคกเครืออุ่มเม่ายางตลาดกาฬสินธุ์---
400คณะจังหวัดกาฬสินธุ์ธรรมศึกษา636017วัดป่าบ้านคำใหญ่คำใหญ่ห้วยเม็กกาฬสินธุ์---