Showing 351-400 of 7,554 items.

สนามสอบ นักธรรม-ธรรมศึกษา

#สำนักเรียนประเภทสนามสนามสอบตำบล/แขวงอำเภอ/เขตจังหวัดตรีโทเอก
 
 
 
   
351คณะจังหวัดกาฬสินธุ์ธรรมศึกษา436003วัดชัยมงคลนาจำปาดอนจานกาฬสินธุ์---
352คณะจังหวัดกาฬสินธุ์ธรรมศึกษา436011วัดสว่างหัวนาคำหัวนาคำยางตลาดกาฬสินธุ์---
353คณะจังหวัดกาฬสินธุ์ธรรมศึกษา436019วัดสว่างใต้ร่องคำร่องคำกาฬสินธุ์---
354คณะจังหวัดกาฬสินธุ์นักธรรมชั้นตรี4136006วัดหนองอีบุตรหนองอีบุตรห้วยผึ้งกาฬสินธุ์48--
355คณะจังหวัดกาฬสินธุ์นักธรรมชั้นตรี4136014วัดโพธิ์ชัยบ้านโพนโพนคำม่วงกาฬสินธุ์49--
356คณะจังหวัดกาฬสินธุ์ธรรมศึกษา636007วัดโนนไผ่ล้อมกมลาไสยกมลาไสยกาฬสินธุ์---
357คณะจังหวัดกาฬสินธุ์ธรรมศึกษา636015วัดปทุมรังษีภูแล่นช้างนาคูกาฬสินธุ์---
358คณะจังหวัดกาฬสินธุ์ธรรมศึกษา436004วัดอโศการามยอดแกงนามนกาฬสินธุ์---
359คณะจังหวัดกาฬสินธุ์ธรรมศึกษา436012วัดธรรมพิทักษ์ห้วยเม็กห้วยเม็กกาฬสินธุ์1767190
360คณะจังหวัดกาฬสินธุ์นักธรรมชั้นตรี4136007วัดกุดปลาค้าวกุดปลาค้าวเขาวงกาฬสินธุ์25--
361คณะจังหวัดกาฬสินธุ์นักธรรมชั้นตรี4136015วัดอโศกธรรมารามสำราญใต้สามชัยกาฬสินธุ์32--
362คณะจังหวัดกาฬสินธุ์นักธรรมชั้นตรี6136001วัดประชานิยมกาฬสินธุ์เมืองกาฬสินธุ์กาฬสินธุ์180--
363คณะจังหวัดกาฬสินธุ์นักธรรมชั้นโท-เอก6236001วัดประชานิยมกาฬสินธุ์เมืองกาฬสินธุ์กาฬสินธุ์-114107
364คณะจังหวัดกาฬสินธุ์ธรรมศึกษา636008วัดขวัญเมืองยางตลาดยางตลาดกาฬสินธุ์5260-
365คณะจังหวัดกาฬสินธุ์ธรรมศึกษา636016วัดป่าบ้านบอนลำห้วยหลัวสมเด็จกาฬสินธุ์10319910
366คณะจังหวัดกาฬสินธุ์ธรรมศึกษา436005วัดบุญฑริกาวาสบัวขาวกุฉินารายณ์กาฬสินธุ์---
367คณะจังหวัดกาฬสินธุ์ธรรมศึกษา436013วัดกัลยาณบริหารโนนบุรีสหัสขันธ์กาฬสินธุ์---
368คณะจังหวัดกาฬสินธุ์นักธรรมชั้นตรี4136008วัดกลางภูแล่นช้างภูแล่นช้างนาคูกาฬสินธุ์41--
369คณะจังหวัดกาฬสินธุ์นักธรรมชั้นตรี4136016วัดยางอุ้มยางอู้มท่าคันโทกาฬสินธุ์44--
370คณะจังหวัดกาฬสินธุ์ธรรมศึกษา636001วัดประชานิยมกาฬสินธุ์เมืองกาฬสินธุ์กาฬสินธุ์---
371คณะจังหวัดกาฬสินธุ์ธรรมศึกษา636009วัดบูรพาโคกเครืออุ่มเม่ายางตลาดกาฬสินธุ์2019959
372คณะจังหวัดกาฬสินธุ์ธรรมศึกษา636017วัดป่าบ้านคำใหญ่คำใหญ่ห้วยเม็กกาฬสินธุ์662512
373คณะจังหวัดกาฬสินธุ์ธรรมศึกษา436006วัดหนองอีบุตรหนองอีบุตรห้วยผึ้งกาฬสินธุ์---
374คณะจังหวัดกาฬสินธุ์ธรรมศึกษา436014วัดโพธิ์ชัยบ้านโพนโพนคำม่วงกาฬสินธุ์---
375คณะจังหวัดกาฬสินธุ์นักธรรมชั้นตรี4136009วัดเกษมาคมหลักเมืองกมลาไสยกาฬสินธุ์57--
376คณะจังหวัดกาฬสินธุ์นักธรรมชั้นตรี4136017วัดหนองบัวหนองบัวหนองกุงศรีกาฬสินธุ์72--
377คณะจังหวัดกาฬสินธุ์ธรรมศึกษา636002เรือนจำจังหวัดกาฬสินธุ์สมเด็จสมเด็จกาฬสินธุ์43012429
378คณะจังหวัดกาฬสินธุ์ธรรมศึกษา636010วัดป่าสันติวาสอินทารามหัวงัวยางตลาดกาฬสินธุ์3931-
379คณะจังหวัดกาฬสินธุ์ธรรมศึกษา636018วัดป่าทองประดิษฐ์ดอนจานดอนจานกาฬสินธุ์---
380คณะจังหวัดกาฬสินธุ์ธรรมศึกษา436007วัดกุดปลาค้าวกุดปลาค้าวเขาวงกาฬสินธุ์---
381คณะจังหวัดกาฬสินธุ์ธรรมศึกษา436015วัดอโศกธรรมารามสำราญใต้สามชัยกาฬสินธุ์---
382คณะจังหวัดกาฬสินธุ์นักธรรมชั้นตรี4136001วัดกลางกาฬสินธุ์เมืองกาฬสินธุ์กาฬสินธุ์86--
383คณะจังหวัดกาฬสินธุ์นักธรรมชั้นตรี4136010วัดสว่างชัยศรีโนนชัยโคกสะอาดฆ้องชัยกาฬสินธุ์31--
384คณะจังหวัดกาฬสินธุ์นักธรรมชั้นตรี4136018วัดแสงสว่างโพธิ์ทองสมเด็จสมเด็จกาฬสินธุ์23--
385คณะจังหวัดกาฬสินธุ์ธรรมศึกษา636003วัดป่าไม้แดงเหนือเมืองกาฬสินธุ์กาฬสินธุ์---
386คณะจังหวัดกาฬสินธุ์ธรรมศึกษา636011วัดเวฬุวันนิคมสหัสขันธ์กาฬสินธุ์--241
387คณะจังหวัดกาฬสินธุ์ธรรมศึกษา636019วัดป่าพัฒนารามยอดแกงนามนกาฬสินธุ์---
388คณะจังหวัดกาฬสินธุ์ธรรมศึกษา436008วัดกลางภูแล่นช้างภูแล่นช้างนาคูกาฬสินธุ์---
389คณะจังหวัดกาฬสินธุ์ธรรมศึกษา436016วัดยางอุ้มยางอู้มท่าคันโทกาฬสินธุ์---
390คณะจังหวัดกาฬสินธุ์นักธรรมชั้นตรี4136003วัดชัยมงคลนาจำปาดอนจานกาฬสินธุ์59--
391คณะจังหวัดกาฬสินธุ์นักธรรมชั้นตรี4136011วัดสว่างหัวนาคำหัวนาคำยางตลาดกาฬสินธุ์79--
392คณะจังหวัดกาฬสินธุ์นักธรรมชั้นตรี4136019วัดสว่างใต้ร่องคำร่องคำกาฬสินธุ์21--
393คณะจังหวัดกาฬสินธุ์นักธรรมชั้นโท-เอก4236002วัดสว่างหัวนาคำหัวนาคำยางตลาดกาฬสินธุ์-16970
394คณะจังหวัดกาฬสินธุ์ธรรมศึกษา636004วัดดอนประชาอุทิศหลุบเมืองกาฬสินธุ์กาฬสินธุ์---
395คณะจังหวัดกาฬสินธุ์ธรรมศึกษา636012วัดมงคลธรรมรังษีโนนศิลาสหัสขันธ์กาฬสินธุ์---
396คณะจังหวัดกาฬสินธุ์ธรรมศึกษา636020โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัยกาฬสินธุ์เมืองกาฬสินธุ์กาฬสินธุ์---
397คณะจังหวัดกาฬสินธุ์ธรรมศึกษา436001วัดกลางกาฬสินธุ์เมืองกาฬสินธุ์กาฬสินธุ์---
398คณะจังหวัดกาฬสินธุ์ธรรมศึกษา436009วัดเกษมาคมหลักเมืองกมลาไสยกาฬสินธุ์---
399คณะจังหวัดกาฬสินธุ์ธรรมศึกษา436017วัดหนองบัวหนองบัวหนองกุงศรีกาฬสินธุ์---
400คณะจังหวัดกาฬสินธุ์นักธรรมชั้นตรี4136004วัดอโศการามยอดแกงนามนกาฬสินธุ์42--