Showing 401-450 of 7,563 items.

สนามสอบ นักธรรม-ธรรมศึกษา

#สำนักเรียนประเภทสนามสนามสอบตำบล/แขวงอำเภอ/เขตจังหวัดตรีโทเอก
 
 
 
   
401คณะจังหวัดสุรินทร์นักธรรมชั้นตรี4147012วัดกลางชุมพลบุรีชุมพลบุรีชุมพลบุรีสุรินทร์133--
402คณะจังหวัดสุรินทร์นักธรรมชั้นตรี4147011วัดศรีสว่างโคกสะอาดสนมสนมสุรินทร์27--
403คณะจังหวัดสุรินทร์นักธรรมชั้นตรี4147010วัดสหมิตรบำรุงเสม็จสำโรงทาบสุรินทร์47--
404คณะจังหวัดสุรินทร์นักธรรมชั้นตรี4147009วัดป่าบ้านตรวจตรวจศรีณรงค์สุรินทร์58--
405คณะจังหวัดสุรินทร์นักธรรมชั้นตรี4147008วัดโพธารามสังขะสังขะสุรินทร์149--
406คณะจังหวัดสุรินทร์นักธรรมชั้นตรี4147007วัดสุวรรณวิจิตรกังแอนปราสาทสุรินทร์167--
407คณะจังหวัดสุรินทร์นักธรรมชั้นตรี4147006วัดปทุมทองท่าตูมท่าตูมสุรินทร์58--
408คณะจังหวัดสุรินทร์นักธรรมชั้นตรี4147005วัดปราสาทขุมดินหนองหลวงโนนนารายณ์สุรินทร์50--
409คณะจังหวัดสุรินทร์นักธรรมชั้นตรี4147004วัดอิสาณไผ่รัตนบุรีสุรินทร์78--
410คณะจังหวัดสุรินทร์นักธรรมชั้นตรี4147003วัดกาเจาะตรึมศีขรภูมิสุรินทร์154--
411คณะจังหวัดสุรินทร์นักธรรมชั้นตรี4147002วัดพะเนารัตน์ปราสาททองเขวาสินรินทร์สุรินทร์38--
412คณะจังหวัดสุรินทร์นักธรรมชั้นตรี4147001วัดประทุมเมฆในเมืองเมืองสุรินทร์สุรินทร์286--
413คณะจังหวัดชัยภูมินักธรรมชั้นตรี4146016วัดซับสายออท่ากูบซับใหญ่ชัยภูมิ41--
414คณะจังหวัดชัยภูมินักธรรมชั้นตรี4146015วัดบ้านโนนม่วงวังตะเฆ่หนองบัวระเหวชัยภูมิ73--
415คณะจังหวัดชัยภูมินักธรรมชั้นตรี4146014วัดห้วยหินฝนวังทองภักดีชุมพลชัยภูมิ37--
416คณะจังหวัดชัยภูมินักธรรมชั้นตรี4146013วัดเขตหนองบัวแดงหนองบัวแดงชัยภูมิ90--
417คณะจังหวัดชัยภูมินักธรรมชั้นตรี4146012วัดป่าเมตตาธรรมหนองตูมภูเขียวชัยภูมิ59--
418คณะจังหวัดชัยภูมินักธรรมชั้นตรี4146011วัดเพชรภูมิสุวรรณวรารามบ้านเพชรบำเหน็จณรงค์ชัยภูมิ42--
419คณะจังหวัดชัยภูมินักธรรมชั้นตรี4146010วัดศรีมหาโพธิ์ตลาดแร้งบ้านเขว้าชัยภูมิ57--
420คณะจังหวัดชัยภูมินักธรรมชั้นตรี4146009วัดวิเชียรธรรมารามบ้านแท่นบ้านแท่นชัยภูมิ25--
421คณะจังหวัดชัยภูมินักธรรมชั้นตรี4146008วัดบึงบริบูรณ์ตาเนินเนินสง่าชัยภูมิ24--
422คณะจังหวัดชัยภูมินักธรรมชั้นตรี4146007วัดวะตะแบก (ราษฎร์ศรัทธาธรรม)วะตะแบกเทพสถิตชัยภูมิ55--
423คณะจังหวัดชัยภูมินักธรรมชั้นตรี4146006วัดราษีกุดน้ำใสจัตุรัสชัยภูมิ70--
424คณะจังหวัดชัยภูมินักธรรมชั้นตรี4146005วัดเจดีย์คอนสารคอนสารชัยภูมิ36--
425คณะจังหวัดชัยภูมินักธรรมชั้นตรี4146004วัดโพธิ์คอนสวรรค์คอนสวรรค์ชัยภูมิ45--
426คณะจังหวัดชัยภูมินักธรรมชั้นตรี4146003วัดโพธิ์ศรีบ้านเดื่อเกษตรสมบูรณ์ชัยภูมิ39--
427คณะจังหวัดชัยภูมินักธรรมชั้นตรี4146002วัดชัยสามหมอช่องสามหมอแก้งคร้อชัยภูมิ93--
428คณะจังหวัดชัยภูมินักธรรมชั้นตรี4146001วัดชัยภูมิวนารามในเมืองเมืองชัยภูมิชัยภูมิ167--
429คณะจังหวัดบุรีรัมย์นักธรรมชั้นตรี4145023วัดสว่างแคนทะเลสระบัวแคนดงบุรีรัมย์58--
430คณะจังหวัดบุรีรัมย์นักธรรมชั้นตรี4145022วัดอมราวาสบ้านคูนาโพธิ์บุรีรัมย์20--
431คณะจังหวัดบุรีรัมย์นักธรรมชั้นตรี4145021วัดบุญช่วยสะเดาพลับพลาชัยบุรีรัมย์50--
432คณะจังหวัดบุรีรัมย์นักธรรมชั้นตรี4145020วัดสุขสำราญยายแย้มวัฒนาเฉลิมพระเกียรติบุรีรัมย์29--
433คณะจังหวัดบุรีรัมย์นักธรรมชั้นตรี4145019วัดชนะตารามชำนิชำนิบุรีรัมย์55--
434คณะจังหวัดบุรีรัมย์นักธรรมชั้นตรี4145018วัดสระจันทร์หนองเยืองบ้านใหม่ไชยพจน์บุรีรัมย์18--
435คณะจังหวัดบุรีรัมย์นักธรรมชั้นตรี4145017วัดดงบังดงอีจานโนนสุวรรณบุรีรัมย์18--
436คณะจังหวัดบุรีรัมย์นักธรรมชั้นตรี4145016วัดโคกเหล็กโคกเหล็กห้วยราชบุรีรัมย์28--
437คณะจังหวัดบุรีรัมย์นักธรรมชั้นตรี4145015วัดประสิทธารามสระทองหนองหงส์บุรีรัมย์70--
438คณะจังหวัดบุรีรัมย์นักธรรมชั้นตรี4145014วัดโพธิ์ย้อยปะคำปะคำบุรีรัมย์54--
439คณะจังหวัดบุรีรัมย์นักธรรมชั้นตรี4145013วัดเย้ยปราสาทเย้ยปราสาทหนองกี่บุรีรัมย์65--
440คณะจังหวัดบุรีรัมย์นักธรรมชั้นตรี4145012วัดสุพลศรัทธารามบ้านแพคูเมืองบุรีรัมย์52--
441คณะจังหวัดบุรีรัมย์นักธรรมชั้นตรี4145011วัดโนนดินแดงใต้โนนดินแดงโนนดินแดงบุรีรัมย์38--
442คณะจังหวัดบุรีรัมย์นักธรรมชั้นตรี4145010วัดป่าละหานทรายโคกว่านละหานทรายบุรีรัมย์98--
443คณะจังหวัดบุรีรัมย์นักธรรมชั้นตรี4145009วัดอัมพวันนิคมสตึกบุรีรัมย์93--
444คณะจังหวัดบุรีรัมย์นักธรรมชั้นตรี4145008วัดห้วยสำราญห้วยสำราญกระสังบุรีรัมย์82--
445คณะจังหวัดบุรีรัมย์นักธรรมชั้นตรี4145007วัดใหม่สายตะกูสายตะกูบ้านกรวดบุรีรัมย์66--
446คณะจังหวัดบุรีรัมย์นักธรรมชั้นตรี4145006วัดสุภโสภณลำปลายมาศลำปลายมาศบุรีรัมย์87--
447คณะจังหวัดบุรีรัมย์นักธรรมชั้นตรี4145005วัดกลางนางรองนางรองบุรีรัมย์110--
448คณะจังหวัดบุรีรัมย์นักธรรมชั้นตรี4145004วัดโพนทองพุทไธสงพุทไธสงบุรีรัมย์26--
449คณะจังหวัดบุรีรัมย์นักธรรมชั้นตรี4145003วัดจำปาประโคนชัยประโคนชัยบุรีรัมย์137--
450คณะจังหวัดบุรีรัมย์นักธรรมชั้นตรี4145002วัดบ้านโคกวัดบ้านด่านบ้านด่านบุรีรัมย์26--