Showing 401-450 of 5,659 items.

สนามสอบ นักธรรม-ธรรมศึกษา

#สำนักเรียนประเภทสนามสนามสอบตำบล/แขวงอำเภอ/เขตจังหวัดตรีโทเอก
 
 
 
   
401คณะจังหวัดกำแพงเพชรนักธรรมชั้นตรี3113005วัดมอสำราญคลองลานพัฒนาคลองลานกำแพงเพชร---
402คณะจังหวัดกำแพงเพชรนักธรรมชั้นตรี3113006วัดถาวรวัฒนาใต้ถาวรวัฒนาทรายทองวัฒนากำแพงเพชร---
403คณะจังหวัดกำแพงเพชรนักธรรมชั้นตรี3113007วัดไทรงามใต้ไทรงามไทรงามกำแพงเพชร---
404คณะจังหวัดกำแพงเพชรนักธรรมชั้นตรี3113008วัดทุ่งสนุ่นรัตนารามระหานบึงสามัคคีกำแพงเพชร---
405คณะจังหวัดกำแพงเพชรนักธรรมชั้นตรี3113009วัดหนองไผ่โพธิ์ทองปางศิลาทองกำแพงเพชร---
406คณะจังหวัดกำแพงเพชรนักธรรมชั้นตรี3113010วัดไตรภูมิถ้ำกระต่ายทองพรานกระต่ายกำแพงเพชร---
407คณะจังหวัดกำแพงเพชรนักธรรมชั้นตรี3113011วัดแก้วสุริย์ฉายลานกระบือลานกระบือกำแพงเพชร---
408คณะจังหวัดกำแพงเพชรธรรมศึกษา313065โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคมถ้ำกระต่ายทองพรานกระต่ายกำแพงเพชร---
409คณะจังหวัดกำแพงเพชรนักธรรมชั้นโท-เอก3213002วัดศรีภิรมย์คลองขลุงคลองขลุงกำแพงเพชร---
410คณะจังหวัดกำแพงเพชรนักธรรมชั้นโท-เอก6213001วัดคูยางในเมืองเมืองกำแพงเพชรกำแพงเพชร---
411คณะจังหวัดกำแพงเพชรธรรมศึกษา313001เรือนจำกลางกำแพงเพชรหนองปลิงเมืองกำแพงเพชรกำแพงเพชร---
412คณะจังหวัดกำแพงเพชรธรรมศึกษา313002โรงเรียนวัดคูยางในเมืองเมืองกำแพงเพชรกำแพงเพชร---
413คณะจังหวัดกำแพงเพชรธรรมศึกษา313009โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชรเทพนครเมืองกำแพงเพชรกำแพงเพชร---
414คณะจังหวัดกำแพงเพชรธรรมศึกษา313043วัดใหม่ธงชัยคลองลานพัฒนาคลองลานกำแพงเพชร---
415คณะจังหวัดกำแพงเพชรธรรมศึกษา313044โรงเรียนสักงามประชาสรรค์สักงามคลองลานกำแพงเพชร---
416คณะจังหวัดกำแพงเพชรธรรมศึกษา313049วัดถาวรวัฒนาใต้ถาวรวัฒนาทรายทองวัฒนากำแพงเพชร---
417คณะจังหวัดกำแพงเพชรธรรมศึกษา313050โรงเรียนอนุบาลมิ่งขวัญวังแขมคลองขลุงกำแพงเพชร---
418คณะจังหวัดกำแพงเพชรธรรมศึกษา313064โรงเรียนบ้านพรานกระต่ายพรานกระต่ายพรานกระต่ายกำแพงเพชร---
419คณะจังหวัดขอนแก่นธรรมศึกษา434023วัดบุญบาลประดิษฐ์ชุมแพชุมแพขอนแก่น---
420คณะจังหวัดขอนแก่นธรรมศึกษา434035วัดเกาะแก้วหนองบัวบ้านฝางขอนแก่น---
421คณะจังหวัดขอนแก่นธรรมศึกษา634004วัดศรีสุมังคล์ชนบทชนบทขอนแก่น---
422คณะจังหวัดขอนแก่นธรรมศึกษา634003วัดคุ้มจัดสรรค์ในเมืองบ้านไผ่ขอนแก่น---
423คณะจังหวัดขอนแก่นธรรมศึกษา634002วัดศรีจันทร์ในเมืองเมืองขอนแก่นขอนแก่น---
424คณะจังหวัดขอนแก่นธรรมศึกษา634001มมร. วิทยาเขตอีสานในเมืองเมืองขอนแก่นขอนแก่น---
425คณะจังหวัดขอนแก่นธรรมศึกษา434015วัดหนองตูมหนองตูมเมืองขอนแก่นขอนแก่น---
426คณะจังหวัดขอนแก่นธรรมศึกษา434016วัดโพธิ์ศรีโนนท่อนเมืองขอนแก่นขอนแก่น---
427คณะจังหวัดขอนแก่นธรรมศึกษา434027วัดอัมพวันโนนหันชุมแพขอนแก่น---
428คณะจังหวัดขอนแก่นธรรมศึกษา434020วัดศิริพนปุญญาวาสดงเมืองแอมเขาสวนกวางขอนแก่น---
429คณะจังหวัดขอนแก่นธรรมศึกษา434001วัดธาตุในเมืองเมืองขอนแก่นขอนแก่น---
430คณะจังหวัดขอนแก่นธรรมศึกษา434022วัดแจ้งสว่างนอกโนนสะอาดชุมแพขอนแก่น---
431คณะจังหวัดขอนแก่นธรรมศึกษา434024วัดโพธิ์ก่องหนองไผ่ชุมแพขอนแก่น---
432คณะจังหวัดขอนแก่นธรรมศึกษา434028วัดสามัคคีชัยหนองเสาเล้าชุมแพขอนแก่น---
433คณะจังหวัดขอนแก่นธรรมศึกษา434021วัดมัชฌิมาวาสโพธิ์ไชยโคกโพธิ์ไชยขอนแก่น---
434คณะจังหวัดขอนแก่นธรรมศึกษา434002วัดหนองแวงในเมืองเมืองขอนแก่นขอนแก่น---
435คณะจังหวัดขอนแก่นธรรมศึกษา634005วัดโนนสำนักหนองแปนมัญจาคีรีขอนแก่น---
436คณะจังหวัดขอนแก่นธรรมศึกษา634006วัดศรีแก้วนาจานสีชมพูขอนแก่น---
437คณะจังหวัดขอนแก่นธรรมศึกษา634007วัดศรีภูเวียงสงเปือยภูเวียงขอนแก่น---
438คณะจังหวัดขอนแก่นธรรมศึกษา634008วัดป่าศรีบุรีหนองไผ่ชุมแพขอนแก่น---
439คณะจังหวัดขอนแก่นธรรมศึกษา634009วัดศรีประทุมวนารามจระเข้หนองเรือขอนแก่น---
440คณะจังหวัดขอนแก่นธรรมศึกษา634010โรงเรียนบ้านม่วงโป้สาวะถีเมืองขอนแก่นขอนแก่น---
441คณะจังหวัดขอนแก่นธรรมศึกษา434014วัดสว่างมโนดอนหันเมืองขอนแก่นขอนแก่น---
442คณะจังหวัดขอนแก่นธรรมศึกษา434013วัดวิจารณ์สว่างโศกสำราญเมืองขอนแก่นขอนแก่น---
443คณะจังหวัดขอนแก่นธรรมศึกษา434012วัดนาถวนารามศิลาเมืองขอนแก่นขอนแก่น---
444คณะจังหวัดขอนแก่นธรรมศึกษา434011วัดธาตุกุดกว้างเมืองเก่าเมืองขอนแก่นขอนแก่น---
445คณะจังหวัดขอนแก่นธรรมศึกษา434010วัดท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์ท่าพระเมืองขอนแก่นขอนแก่น---
446คณะจังหวัดขอนแก่นธรรมศึกษา434009วัดสระทองบ้านเป็ดเมืองขอนแก่นขอนแก่น---
447คณะจังหวัดขอนแก่นธรรมศึกษา434008วัดท่าบึงบ้านเป็ดเมืองขอนแก่นขอนแก่น---
448คณะจังหวัดขอนแก่นธรรมศึกษา434006วัดศรีนวลในเมืองเมืองขอนแก่นขอนแก่น---
449คณะจังหวัดขอนแก่นธรรมศึกษา434004วัดตราชูวนารามในเมืองเมืองขอนแก่นขอนแก่น---
450คณะจังหวัดขอนแก่นธรรมศึกษา434003วัดกลางในเมืองเมืองขอนแก่นขอนแก่น---