Showing 401-450 of 7,250 items.

สนามสอบ นักธรรม-ธรรมศึกษา

#สำนักเรียนประเภทสนามสนามสอบตำบล/แขวงอำเภอ/เขตจังหวัดตรีโทเอก
 
 
 
   
401คณะจังหวัดกาฬสินธุ์นักธรรมชั้นตรี6136001วัดประชานิยมกาฬสินธุ์เมืองกาฬสินธุ์กาฬสินธุ์---
402คณะจังหวัดกาฬสินธุ์นักธรรมชั้นตรี4136019วัดสว่างใต้ร่องคำร่องคำกาฬสินธุ์---
403คณะจังหวัดกาฬสินธุ์นักธรรมชั้นตรี4136018วัดมัชฌิมาวาสหนองแวงสมเด็จกาฬสินธุ์---
404คณะจังหวัดกาฬสินธุ์นักธรรมชั้นตรี4136017วัดหนองบัวหนองบัวหนองกุงศรีกาฬสินธุ์---
405คณะจังหวัดกาฬสินธุ์นักธรรมชั้นตรี4136016วัดนาตาลนาตาลท่าคันโทกาฬสินธุ์---
406คณะจังหวัดกาฬสินธุ์นักธรรมชั้นตรี4136015วัดอโศกธรรมารามสำราญใต้สามชัยกาฬสินธุ์---
407คณะจังหวัดกาฬสินธุ์นักธรรมชั้นตรี4136014วัดโพธิ์ชัยบ้านโพนโพนคำม่วงกาฬสินธุ์---
408คณะจังหวัดกาฬสินธุ์นักธรรมชั้นตรี4136013วัดกัลยาณบริหารสหัสขันธ์สหัสขันธ์กาฬสินธุ์---
409คณะจังหวัดกาฬสินธุ์นักธรรมชั้นตรี4136012วัดธรรมพิทักษ์ห้วยเม็กห้วยเม็กกาฬสินธุ์---
410คณะจังหวัดกาฬสินธุ์นักธรรมชั้นตรี4136011วัดสว่างหัวนาคำหัวนาคำยางตลาดกาฬสินธุ์---
411คณะจังหวัดกาฬสินธุ์ธรรมศึกษา636012วัดมงคลธรรมรังษีโนนศิลาสหัสขันธ์กาฬสินธุ์---
412คณะจังหวัดกาฬสินธุ์ธรรมศึกษา636010วัดป่าสันติวาสอินทารามหัวงัวยางตลาดกาฬสินธุ์---
413คณะจังหวัดกาฬสินธุ์นักธรรมชั้นตรี4136010วัดสว่างชัยศรีโนนชัยโคกสะอาดฆ้องชัยกาฬสินธุ์---
414คณะจังหวัดกาฬสินธุ์ธรรมศึกษา636009วัดบูรพาโคกเครืออุ่มเม่ายางตลาดกาฬสินธุ์---
415คณะจังหวัดกาฬสินธุ์ธรรมศึกษา636008วัดขวัญเมืองยางตลาดยางตลาดกาฬสินธุ์---
416คณะจังหวัดกาฬสินธุ์ธรรมศึกษา636007วัดโนนไผ่ล้อมกมลาไสยกมลาไสยกาฬสินธุ์---
417คณะจังหวัดกาฬสินธุ์ธรรมศึกษา636006วัดป่าเครือวัลย์ดงลิงกมลาไสยกาฬสินธุ์---
418คณะจังหวัดกาฬสินธุ์ธรรมศึกษา636005วัดโนนศิลาเลิงโนนศิลาเลิงฆ้องชัยกาฬสินธุ์---
419คณะจังหวัดกาฬสินธุ์ธรรมศึกษา636004วัดดอนประชาอุทิศหลุบเมืองกาฬสินธุ์กาฬสินธุ์---
420คณะจังหวัดกาฬสินธุ์ธรรมศึกษา636003วัดป่าไม้แดงเหนือเมืองกาฬสินธุ์กาฬสินธุ์---
421คณะจังหวัดกาฬสินธุ์ธรรมศึกษา636002เรือนจำจังหวัดกาฬสินธุ์สมเด็จสมเด็จกาฬสินธุ์---
422คณะจังหวัดกาฬสินธุ์นักธรรมชั้นตรี4136004วัดอโศการามยอดแกงนามนกาฬสินธุ์---
423คณะจังหวัดกาฬสินธุ์นักธรรมชั้นตรี4136006วัดหนองอีบุตรหนองอีบุตรห้วยผึ้งกาฬสินธุ์---
424คณะจังหวัดกาฬสินธุ์นักธรรมชั้นตรี4136007วัดกุดปลาค้าวกุดปลาค้าวเขาวงกาฬสินธุ์---
425คณะจังหวัดกาฬสินธุ์นักธรรมชั้นตรี4136008วัดกลางภูแล่นช้างภูแล่นช้างนาคูกาฬสินธุ์---
426คณะจังหวัดกาฬสินธุ์นักธรรมชั้นตรี4136009วัดเกษมาคมหลักเมืองกมลาไสยกาฬสินธุ์---
427คณะจังหวัดกำแพงเพชรธรรมศึกษา313052วัดไทรงามใต้ไทรงามไทรงามกำแพงเพชร---
428คณะจังหวัดกำแพงเพชรธรรมศึกษา313056วัดชัยเคืองวังชะโอนบึงสามัคคีกำแพงเพชร---
429คณะจังหวัดกำแพงเพชรธรรมศึกษา313055โรงเรียนบ้านวังชะโอนวังชะโอนบึงสามัคคีกำแพงเพชร---
430คณะจังหวัดกำแพงเพชรธรรมศึกษา313054โรงเรียนอนุบาลไทรงามไทรงามไทรงามกำแพงเพชร---
431คณะจังหวัดกำแพงเพชรธรรมศึกษา313053โรงเรียนบ่อแก้ววิทยาพานทองไทรงามกำแพงเพชร---
432คณะจังหวัดกำแพงเพชรธรรมศึกษา313045โรงเรียนอนุบาลคลองลานคลองน้ำไหลคลองลานกำแพงเพชร---
433คณะจังหวัดกำแพงเพชรธรรมศึกษา313080โรงเรียนบ้านปลักไม้ดำลานกระบือลานกระบือกำแพงเพชร---
434คณะจังหวัดกำแพงเพชรธรรมศึกษา313074โรงเรียนบ้านเกศกาสรช่องลมลานกระบือกำแพงเพชร---
435คณะจังหวัดกำแพงเพชรธรรมศึกษา313075โรงเรียนลานกระบือวิทยาลานกระบือลานกระบือกำแพงเพชร---
436คณะจังหวัดกำแพงเพชรธรรมศึกษา313077โรงเรียนบ้านหนองหลวงหนองหลวงลานกระบือกำแพงเพชร---
437คณะจังหวัดกำแพงเพชรธรรมศึกษา313068โรงเรียนพิไกรวิทยาคลองพิไกรพรานกระต่ายกำแพงเพชร---
438คณะจังหวัดกำแพงเพชรธรรมศึกษา613008วัดไพรสณฑ์รัตนารามคลองน้ำไหลคลองลานกำแพงเพชร---
439คณะจังหวัดกำแพงเพชรธรรมศึกษา313051โรงเรียนอนุบาลทรายทองวัฒนาทุ่งทรายทรายทองวัฒนากำแพงเพชร---
440คณะจังหวัดกำแพงเพชรธรรมศึกษา313050โรงเรียนอนุบาลมิ่งขวัญวังแขมคลองขลุงกำแพงเพชร---
441คณะจังหวัดกำแพงเพชรธรรมศึกษา313049วัดถาวรวัฒนาใต้ถาวรวัฒนาทรายทองวัฒนากำแพงเพชร---
442คณะจังหวัดกำแพงเพชรธรรมศึกษา313048โรงเรียนคลองลานพัฒนาจินดาศักดิ์คลองลานพัฒนาคลองลานกำแพงเพชร---
443คณะจังหวัดกำแพงเพชรธรรมศึกษา313047โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อนโป่งน้ำร้อนคลองลานกำแพงเพชร---
444คณะจังหวัดกำแพงเพชรธรรมศึกษา313046โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลานคลองลานพัฒนาคลองลานกำแพงเพชร---
445คณะจังหวัดกำแพงเพชรธรรมศึกษา313044โรงเรียนสักงามประชาสรรค์สักงามคลองลานกำแพงเพชร---
446คณะจังหวัดกำแพงเพชรธรรมศึกษา313043วัดใหม่ธงชัยคลองลานพัฒนาคลองลานกำแพงเพชร---
447คณะจังหวัดกำแพงเพชรธรรมศึกษา313042โรงเรียนวังแขมวิทยาคมวังแขมคลองขลุงกำแพงเพชร---
448คณะจังหวัดกำแพงเพชรธรรมศึกษา313035โรงเรียนชุมชนประชาสามัคคีคลองขลุงคลองขลุงกำแพงเพชร---
449คณะจังหวัดกำแพงเพชรธรรมศึกษา313041โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์คลองขลุงคลองขลุงกำแพงเพชร---
450คณะจังหวัดกำแพงเพชรธรรมศึกษา313059วัดเขาชุมแสงโพธิ์ทองปางศิลาทองกำแพงเพชร---