Showing 701-800 of 43,218 items.

รายชื่อวัด

#นิกายรหัสวัดวัดตำบลอำเภอจังหวัดที่อยู่
 
 
 
701มหานิกาย445070904วัดศรีสุพลธาวาสอุ่มเม่าโพนทองร้อยเอ็ด3
702มหานิกาย445070903วัดศรีบุญเรืองอุ่มเม่าโพนทองร้อยเอ็ด2
703มหานิกาย445070902วัดแพงศรีอุ่มเม่าโพนทองร้อยเอ็ด7 จุมจัง
704มหานิกาย445070901วัดป่าเทพสถิตย์อุ่มเม่าโพนทองร้อยเอ็ด9 น้อยชลประทาน
705มหานิกาย445070809วัดหนองโกโพธิ์ศรีสว่างโพนทองร้อยเอ็ด8 หนองโก
706มหานิกาย445070808วัดสว่างหัวงัวโพธิ์ศรีสว่างโพนทองร้อยเอ็ด4
707มหานิกาย445070807วัดโพธิ์ศรีสว่างโพธิ์ศรีสว่างโพนทองร้อยเอ็ด1
708มหานิกาย445070806วัดโพธิ์เงินราษฎร์อุทิศโพธิ์ศรีสว่างโพนทองร้อยเอ็ด6 โพธิ์เงิน
709มหานิกาย445070805วัดแพงศรีโพธิ์ศรีสว่างโพนทองร้อยเอ็ด2
710มหานิกาย445070804วัดโนนทองหลางโพธิ์ศรีสว่างโพนทองร้อยเอ็ด9
711มหานิกาย445070803วัดนันทิยารามโพธิ์ศรีสว่างโพนทองร้อยเอ็ด13
712มหานิกาย445070802วัดธาตุอูปมุงโพธิ์ศรีสว่างโพนทองร้อยเอ็ด3
713มหานิกาย445070801วัดธาตุอุปมุงโพธิ์ศรีสว่างโพนทองร้อยเอ็ดหมู่ที่ 3
714มหานิกาย445070714วัดอินทารามโนนชัยศรีโพนทองร้อยเอ็ด5
715มหานิกาย445070713วัดอรุณสิงห์คารามโนนชัยศรีโพนทองร้อยเอ็ดหมู่ที่ 1
716มหานิกาย445070712วัดอรุณสิงคารามโนนชัยศรีโพนทองร้อยเอ็ด1
717มหานิกาย445070711วัดสิงคารามโนนชัยศรีโพนทองร้อยเอ็ด8
718มหานิกาย445070710วัดศิริมงคลโนนชัยศรีโพนทองร้อยเอ็ด4
719มหานิกาย445070709วัดศรีจันทรารามโนนชัยศรีโพนทองร้อยเอ็ด7
720มหานิกาย445070708วัดราชสีมาโนนชัยศรีโพนทองร้อยเอ็ด3
721มหานิกาย445070707วัดโพธิ์ศรีสว่างโนนชัยศรีโพนทองร้อยเอ็ด3
722มหานิกาย445070706วัดโพธิ์ชัยโนนชัยศรีโพนทองร้อยเอ็ด6
723มหานิกาย445070705วัดบุญราศรีโนนชัยศรีโพนทองร้อยเอ็ด2
724มหานิกาย445070704วัดบ้านหนองขี้ม้าโนนชัยศรีโพนทองร้อยเอ็ด4
725มหานิกาย445070703วัดบ้านหนองขี้ม้า (ศิริมงคล)โนนชัยศรีโพนทองร้อยเอ็ด4
726มหานิกาย445070702วัดบ้านโนนไชยศรีโนนชัยศรีโพนทองร้อยเอ็ด1
727มหานิกาย445070701วัดบ้านโนนไชยศรี (อรุณสิงคาราม)โนนชัยศรีโพนทองร้อยเอ็ด1
728มหานิกาย445070614วัดหนองเขื่อนโพธิ์ทองโพนทองร้อยเอ็ด12 หนองเขื่อน
729มหานิกาย445070613วัดโสมคณารามโพธิ์ทองโพนทองร้อยเอ็ด6 หนองไฮ
730มหานิกาย445070612วัดสุทัศน์บูรพาโพธิ์ทองโพนทองร้อยเอ็ด8
731มหานิกาย445070611วัดสัตตารามโพธิ์ทองโพนทองร้อยเอ็ด5
732มหานิกาย445070610วัดสว่างคงคารามโพธิ์ทองโพนทองร้อยเอ็ด16 โนนไร่
733มหานิกาย445070609วัดศรีสว่างโพธิ์ทองโพนทองร้อยเอ็ด9 หนองแวงน้อย
734มหานิกาย445070608วัดโพธิ์ร้อยต้นโพธิ์ทองโพนทองร้อยเอ็ด1 โพธิ์ร้อยต้น
735มหานิกาย445070607วัดโพธาวารีโพธิ์ทองโพนทองร้อยเอ็ด4
736มหานิกาย445070606วัดบ้านโพนทองน้อยโพธิ์ทองโพนทองร้อยเอ็ด13 โพนทองน้อย
737มหานิกาย445070605วัดบ้านโพนทองน้อย (เทพยุดาราม)โพธิ์ทองโพนทองร้อยเอ็ด13 โพนทองน้อย
738มหานิกาย445070604วัดเทพยุดารามโพธิ์ทองโพนทองร้อยเอ็ด13 โพนทองน้อย
739มหานิกาย445070603วัดดอนยานางโพธิ์ทองโพนทองร้อยเอ็ด15 ดอยยานาง
740มหานิกาย445070602วัดโคกก่องโพธิ์ทองโพนทองร้อยเอ็ด11 โคกก่อง
741มหานิกาย445070601วัดกลางศิริมงคลโพธิ์ทองโพนทองร้อยเอ็ด10
742มหานิกาย445070509วัดสว่างบึงทองหนองใหญ่โพนทองร้อยเอ็ด11 หนองแมวโพรง
743มหานิกาย445070508วัดโยคาภิรมย์หนองใหญ่โพนทองร้อยเอ็ด4
744มหานิกาย445070507วัดมธุกาวาสหนองใหญ่โพนทองร้อยเอ็ด6
745มหานิกาย445070506วัดโพธารามหนองใหญ่โพนทองร้อยเอ็ด1
746มหานิกาย445070505วัดบ้านหนองใหญ่หนองใหญ่โพนทองร้อยเอ็ด1
747มหานิกาย445070504วัดบ้านหนองใหญ่ (โพธาราม)หนองใหญ่โพนทองร้อยเอ็ด1
748มหานิกาย445070503วัดโนนโพธิ์หนองใหญ่โพนทองร้อยเอ็ด2 โนนโพธิ์
749มหานิกาย445070502วัดนิโคสว่างหนองใหญ่โพนทองร้อยเอ็ด3
750มหานิกาย445070501วัดโคกล่ามสนามชัยหนองใหญ่โพนทองร้อยเอ็ด10 โคกล่าม
751มหานิกาย445070407วัดสิริมงคลสว่างโพนทองร้อยเอ็ด1
752มหานิกาย445070406วัดสราญรมย์สว่างโพนทองร้อยเอ็ด2
753มหานิกาย445070405วัดสราญรมย์ (ท่าสำราญ)สว่างโพนทองร้อยเอ็ด2
754มหานิกาย445070404วัดศรีวิลัยคณารามสว่างโพนทองร้อยเอ็ด8
755มหานิกาย445070403วัดศรีวิลัยสว่างโพนทองร้อยเอ็ด7
756มหานิกาย445070402วัดศรีบุญเรืองสว่างโพนทองร้อยเอ็ด6 คำพระ
757มหานิกาย445070401วัดท่าสำราญสว่างโพนทองร้อยเอ็ด2
758มหานิกาย445070311วัดอนุราชคณารามนาอุดมโพนทองร้อยเอ็ด1
759มหานิกาย445070310วัดสี่แยกนาอุดมโพนทองร้อยเอ็ด10 สี่แยก
760มหานิกาย445070309วัดสว่างพจนารามนาอุดมโพนทองร้อยเอ็ด10 สี่แยก
761มหานิกาย445070308วัดสว่างพจนาราม (สี่แยก)นาอุดมโพนทองร้อยเอ็ด10 สี่แยก
762มหานิกาย445070307วัดศรีอุดมคณารามนาอุดมโพนทองร้อยเอ็ด8 ถนนชัย
763มหานิกาย445070306วัดม่วงคำวนารามนาอุดมโพนทองร้อยเอ็ด17 ม่วงคำ
764มหานิกาย445070305วัดบูรพาชัยศรีนาอุดมโพนทองร้อยเอ็ด6 หนองม่วง
765มหานิกาย445070304วัดบ้านนาแพงนาอุดมโพนทองร้อยเอ็ด1
766มหานิกาย445070303วัดบ้านนาแพง (อนุราชคณาราม)นาอุดมโพนทองร้อยเอ็ด1
767มหานิกาย445070302วัดชัยศรีสว่างวรารามนาอุดมโพนทองร้อยเอ็ด12
768มหานิกาย445070301วัดโคกสว่างชัยศรีนาอุดมโพนทองร้อยเอ็ด5
769มหานิกาย445070208วัดสว่างชัยศรีโคกกกม่วงโพนทองร้อยเอ็ด3
770มหานิกาย445070207วัดศิริโพธิ์ใครโคกกกม่วงโพนทองร้อยเอ็ด1
771มหานิกาย445070206วัดศรีมงคลโคกกกม่วงโพนทองร้อยเอ็ด5
772มหานิกาย445070205วัดมิ่งมงคลโคกกกม่วงโพนทองร้อยเอ็ด1
773มหานิกาย445070204วัดพรหมจริยารามโคกกกม่วงโพนทองร้อยเอ็ด4
774มหานิกาย445070203วัดป่าคำบอนสันติวิเวกโคกกกม่วงโพนทองร้อยเอ็ด8 คำบอน
775มหานิกาย445070202วัดบูรพารามโคกกกม่วงโพนทองร้อยเอ็ด6
776มหานิกาย445070201วัดโนนตาลโคกกกม่วงโพนทองร้อยเอ็ด7
777มหานิกาย445070108วัดอินทาวาสแวงโพนทองร้อยเอ็ด6
778มหานิกาย445070107วัดอรัญญิคามแวงโพนทองร้อยเอ็ด9
779มหานิกาย445070106วัดแสงทุ่งพุทธารามแวงโพนทองร้อยเอ็ด8 หนองแสงทุ่ง
780มหานิกาย445070105วัดสุวรรณนิเทศแวงโพนทองร้อยเอ็ด2
781มหานิกาย445070104วัดโพนทองใหญ่แวงโพนทองร้อยเอ็ด2
782มหานิกาย445070103วัดโพนเงินแวงโพนทองร้อยเอ็ด5 โพนเงิน
783มหานิกาย445070102วัดโนนสวรรค์แวงโพนทองร้อยเอ็ด3 โนนสวรรค์
784มหานิกาย445070101วัดนิคมคณารามแวงโพนทองร้อยเอ็ด4
785ธรรมยุต645130501วัดโพนทองท่าหาดยาวโพนทรายร้อยเอ็ด6
786ธรรมยุต645130301วัดเวฬุวันขันธมาลาศรีสว่างโพนทรายร้อยเอ็ดหมู่ที่ ๗ บ้านโนนเจริญ
787ธรรมยุต645130101วัดป่าศรีโพนทรายโพนทรายโพนทรายร้อยเอ็ด2 สุขเกษม
788มหานิกาย445130505วัดสมุทรชัยศรีท่าหาดยาวโพนทรายร้อยเอ็ดม.3-5 ดอนโมงและดอนสัมพันธ์ปลาคูณ
789มหานิกาย445130504วัดพลับพลาชัยท่าหาดยาวโพนทรายร้อยเอ็ด8
790มหานิกาย445130503วัดบ้านปลาคูณท่าหาดยาวโพนทรายร้อยเอ็ด1
791มหานิกาย445130502วัดบ้านปลาคูณ (ท่าสมบูรณ์)ท่าหาดยาวโพนทรายร้อยเอ็ด1
792มหานิกาย445130501วัดท่าสมบูรณ์ท่าหาดยาวโพนทรายร้อยเอ็ด1
793มหานิกาย445130405วัดสมบูรณ์สุนทรารามยางคำโพนทรายร้อยเอ็ด3
794มหานิกาย445130404วัดเวฬุวนารามยางคำโพนทรายร้อยเอ็ด2 ขี้เหล็ก
795มหานิกาย445130403วัดบ้านเหล่าข้าวยางคำโพนทรายร้อยเอ็ด3
796มหานิกาย445130402วัดบ้านเหล่าข้าว (สมบูรณ์สุนทราราม)ยางคำโพนทรายร้อยเอ็ด3
797มหานิกาย445130401วัดธาตุสุนทรยางคำโพนทรายร้อยเอ็ด1
798มหานิกาย445130308วัดสว่างอารมณ์ศรีสว่างโพนทรายร้อยเอ็ด4
799มหานิกาย445130307วัดสว่างทุ่งเกษมศรีสว่างโพนทรายร้อยเอ็ด7
800มหานิกาย445130306วัดศิรินารามศรีสว่างโพนทรายร้อยเอ็ด3 ดอนขาม