Showing 801-900 of 43,218 items.

รายชื่อวัด

#นิกายรหัสวัดวัดตำบลอำเภอจังหวัดที่อยู่
 
 
 
801มหานิกาย442090315วัดถ้ำผาใหญ่หนองหญ้าปล้องวังสะพุงเลยใหม่ศรีอุบล ม.๒๐
802มหานิกาย442090403วัดโพธิ์ชัยหนองงิ้ววังสะพุงเลย3 บ้านเล้า
803ธรรมยุต642090403วัดสิริปุญญารามหนองงิ้ววังสะพุงเลย9 หมากแข้ง
804มหานิกาย442090405วัดศรีบุญเรืองหนองงิ้ววังสะพุงเลย4 บ้านน้ำจันทร์
805มหานิกาย442090404วัดราษฎร์อุปถัมภ์หนองงิ้ววังสะพุงเลย2 บ้านตากแดด
806ธรรมยุต642090402วัดป่าภูแปกหนองงิ้ววังสะพุงเลย5 กกบก
807ธรรมยุต642090401วัดป่าปริตบรรพตหนองงิ้ววังสะพุงเลย8 กกกอก
808มหานิกาย442090402วัดธรรมจาริการามหนองงิ้ววังสะพุงเลย7 บ้านเหล่าแปน
809มหานิกาย442090401วัดดอนทองหนองงิ้ววังสะพุงเลย1 บ้านหนองงิ้ว
810มหานิกาย442091303วัดโนนสว่างศรีสงครามวังสะพุงเลย6 บ้านโนนสว่าง
811มหานิกาย442091302วัดโนนศิลาศรีสงครามวังสะพุงเลย9 บ้านโคกหนองแก
812ธรรมยุต642091304วัดอินทรารามศรีสงครามวังสะพุงเลย6 บุ่งกกตาล
813มหานิกาย442091305วัดศรีอุดมวงศ์ศรีสงครามวังสะพุงเลย1 บ้านน้อยนา
814มหานิกาย442091304วัดศรีมงคลวรารามศรีสงครามวังสะพุงเลย8 บ้านดงน้อย
815ธรรมยุต642091303วัดป่าศรัทธารวมศรีสงครามวังสะพุงเลย7 ห้วยทรายคำ
816ธรรมยุต642091302วัดถ้ำผาหมากฮ่อศรีสงครามวังสะพุงเลย8 บ้านดงน้อย
817มหานิกาย442091301วัดถ้ำป่าสักศรีสงครามวังสะพุงเลย8 บ้านดงน้อย
818ธรรมยุต642091301วัดจันทรังษีศรีสงครามวังสะพุงเลย4 ฟากเลย
819ธรรมยุต642090107วัดเวฬุคามวังสะพุงวังสะพุงเลย2 เล้า
820มหานิกาย442090106วัดศรีบุญเรืองวังสะพุงวังสะพุงเลย10 บ้านศรีบุญเรือง
821มหานิกาย442090105วัดศรีชมชื่นวังสะพุงวังสะพุงเลย9 บ้านวังสะพุง
822มหานิกาย442090104วัดวังสะพุงพัฒนารามวังสะพุงวังสะพุงเลยถนนวังสะพุง-ภูหลวง
823มหานิกาย442090103วัดวังสพุงพัฒนารามวังสะพุงวังสะพุงเลย15 บ้านบุ่งคล้า
824ธรรมยุต642090106วัดพัทธสีมารามวังสะพุงวังสะพุงเลย3 บุ่งผักก้าม
825ธรรมยุต642090105วัดป่าผาเจริญวังสะพุงวังสะพุงเลย2 เล้า
826ธรรมยุต642090104วัดป่าคีรีวารินทร์วังสะพุงวังสะพุงเลย13 เขตอุดมศักด์
827ธรรมยุต642090103วัดประชาสรรค์วังสะพุงวังสะพุงเลย3 บ้านบุ่งผักก้าม
828มหานิกาย442090102วัดประชาราษฎร์นิมิตวังสะพุงวังสะพุงเลย6 บ้านนาหลัก
829ธรรมยุต642090102วัดนาอีเลิศวังสะพุงวังสะพุงเลย7 บ้านนาอีเลิศ
830มหานิกาย442090101วัดจำแลงพัฒนารามวังสะพุงวังสะพุงเลย11 บ้านวังน้ำเย็น
831ธรรมยุต642090101วัดจอมมณีวังสะพุงวังสะพุงเลย4 ปากเป่ง
832มหานิกาย442091002วัดโพธิ์ชัยผาบิ้งวังสะพุงเลย2 บ้านนาแก
833ธรรมยุต642091001วัดแก่งสาครผาบิ้งวังสะพุงเลย6 แก่งสาคร
834มหานิกาย442091004วัดศรีมงคลผาบิ้งวังสะพุงเลย5 นาแก
835มหานิกาย442091003วัดยอดธาตุผาบิ้งวังสะพุงเลย3 บ้านหนองผำ
836มหานิกาย442091001วัดนาแกพัฒนารามผาบิ้งวังสะพุงเลย5 บ้านถ้ำผาบิ้ง
837ธรรมยุต642091003วัดถ้ำผาฝางผาบิ้งวังสะพุงเลย4 กกเลี้ยง
838ธรรมยุต642091002วัดถ้ำผาบิ้งผาบิ้งวังสะพุงเลย2 นาแก
839มหานิกาย442090603วัดไตรมิตรวิทยารามผาน้อยวังสะพุงเลย6 บ้านโคกมน
840มหานิกาย442090607วัดโพธิ์ชัยผาน้อยวังสะพุงเลย4 บ้านวังแท่น
841มหานิกาย442090606วัดโนนสว่างผาน้อยวังสะพุงเลย3 บ้านโนน
842มหานิกาย442090605วัดโนนศรีสะอาดผาน้อยวังสะพุงเลย9 บ้านโนนฟากเลย
843มหานิกาย442090604วัดโนนศรีชมพูผาน้อยวังสะพุงเลย12 บ้านศรีสงคราม
844ธรรมยุต642090601วัดโนนกกจานผาน้อยวังสะพุงเลย8 โนนกกจาน
845มหานิกาย442090601วัดเกาะแก้วผาน้อยวังสะพุงเลย2 กุดแก
846มหานิกาย442090611วัดศิลาวรารามผาน้อยวังสะพุงเลย11 บ้านโนนกกหาด
847มหานิกาย442090610วัดศิริมงคลผาน้อยวังสะพุงเลย13 บ้านกลาง
848ธรรมยุต642090607วัดศรีสุวรรณวนารามผาน้อยวังสะพุงเลย15 ศรีสุวรรณ
849มหานิกาย442090609วัดศรีสะอาดผาน้อยวังสะพุงเลย5 บ้านหนองขาม
850มหานิกาย442090608วัดรัตนรังษีผาน้อยวังสะพุงเลย14 บ้านศรีปทุมวัน
851ธรรมยุต642090606วัดผาแก้งยาวผาน้อยวังสะพุงเลย7 โคกแฝก
852ธรรมยุต642090602วัดป่าโคกมนผาน้อยวังสะพุงเลย17 บ้านโคกมน
853ธรรมยุต642090603วัดป่าเวฬุวนารามผาน้อยวังสะพุงเลย8 โนนกกจาน
854ธรรมยุต642090605วัดป่าหนองขามผาน้อยวังสะพุงเลย5 หนองขาม
855ธรรมยุต642090604วัดป่าสัมมานุสรณ์ผาน้อยวังสะพุงเลย6 บ้านโคกมน
856มหานิกาย442090602วัดดอยวิเวกผาน้อยวังสะพุงเลย1 ผาน้อย
857มหานิกาย442090504วัดโพนงามปากปวนวังสะพุงเลย6 บ้านกกเกลือ
858ธรรมยุต642090502วัดโพธิวนารามปากปวนวังสะพุงเลย1 กุดโง้ง
859มหานิกาย442090501วัดโนนชัยปากปวนวังสะพุงเลย5 บ้านป่าเป้า
860มหานิกาย442090509วัดเทพพุทธรังษีปากปวนวังสะพุงเลยม.๗
861มหานิกาย442090508วัดอุทุมพรพัฒนาปากปวนวังสะพุงเลย2 บ้านบุ่งตาข่าย
862มหานิกาย442090507วัดสว่างสามัคคีปากปวนวังสะพุงเลย7
863มหานิกาย442090506วัดศรีสันตยารามปากปวนวังสะพุงเลย4 ปากปวน
864มหานิกาย442090505วัดศรีษะเกษปากปวนวังสะพุงเลย4 บ้านวังเดื่อ
865มหานิกาย442090503วัดป่าบุ่งตาข่ายปากปวนวังสะพุงเลย2 บุ่งตาข่าย
866ธรรมยุต642090501วัดป่าดงบ่อเหล็กปากปวนวังสะพุงเลย6 กกเกลือ
867มหานิกาย442090502วัดบ้านกกเกลือปากปวนวังสะพุงเลย6 กกเกลือ
868ธรรมยุต642090503วัดป่าแสนสำราญปากปวนวังสะพุงเลย3
869มหานิกาย442090206วัดโพนสว่างทรายขาววังสะพุงเลย8 บ้านโพนทอง
870มหานิกาย442090205วัดโพธิ์เย็นทรายขาววังสะพุงเลย11 บ้านทรายขาว
871มหานิกาย442090204วัดโพธิ์ชัยทรายขาววังสะพุงเลย3 โพนงาม
872มหานิกาย442090209วัดศรีสว่างดงเย็น (บ้านกกซ้อ)ทรายขาววังสะพุงเลย4 บ้านกกซ้อ
873มหานิกาย442090210วัดศรีสว่างดงเย็นทรายขาววังสะพุงเลย4 บ้านกกซ้อ
874มหานิกาย442090208วัดวังทรายทองทรายขาววังสะพุงเลย5 บ้านทรายขาว
875มหานิกาย442090207วัดยอดแก้วทรายขาววังสะพุงเลย7 บ้านนาวัว
876ธรรมยุต642090202วัดภูตูมวนารามทรายขาววังสะพุงเลย5 ทรายขาว
877มหานิกาย442090203วัดบ้านกกซ้อทรายขาววังสะพุงเลย4 บ้านกกซ้อ
878มหานิกาย442090202วัดตะนาวศรีทรายขาววังสะพุงเลย13
879ธรรมยุต642090201วัดจอมศรีสว่างทรายขาววังสะพุงเลย11 โนน
880มหานิกาย442090201วัดกู่คำทรายขาววังสะพุงเลย5 ทรายขาว
881มหานิกาย442070102วัดโพนทองหนองบัวภูเรือเลย7 บ้านหนองบัว
882มหานิกาย442070101วัดโพนงามหนองบัวภูเรือเลย1 บ้านแก่งไฮ
883ธรรมยุต642070101วัดสมเด็จภูเรือหนองบัวภูเรือเลย6 ป่าจันตม
884มหานิกาย442070103วัดศรีภูเรือหนองบัวภูเรือเลย2 บ้านหนองเสือคราง
885มหานิกาย442070104วัดประชาสามัคคีหนองบัวภูเรือเลย4 หนองบง
886มหานิกาย442070601วัดโพธิ์ทองสานตมภูเรือเลย2 บ้านหนองแซง
887มหานิกาย442070602วัดอรุณราษฎร์สามัคคีสานตมภูเรือเลย4 ถ้ำมูล
888ธรรมยุต642070602วัดป่าโคนผงสานตมภูเรือเลย9 โคนผง
889ธรรมยุต642070605วัดป่าห้วยลาดสานตมภูเรือเลย3 ห้วยลาด
890ธรรมยุต642070604วัดป่าสานตมสานตมภูเรือเลย1 สานตม
891ธรรมยุต642070603วัดป่าม่วงไข่สานตมภูเรือเลย8
892ธรรมยุต642070601วัดป่ากุสลธโรสานตมภูเรือเลย1 สานตม
893มหานิกาย442070502วัดโพนงามลาดค่างภูเรือเลย4 บ้านลาดค่าง
894มหานิกาย442070501วัดโพธิ์ชัยลาดค่างภูเรือเลยไฮตาก
895มหานิกาย442070503วัดศรีทองพัฒนารามลาดค่างภูเรือเลย5 บ้านห้วยติ้ว
896มหานิกาย442070304วัดโพนสว่างร่องจิกภูเรือเลย6 บ้านแก่งแล่น
897มหานิกาย442070303วัดโพธิ์สว่างร่องจิกภูเรือเลย5 กกโพธิ์แสนเอื้อม
898มหานิกาย442070302วัดโพธิ์ศรีร่องจิกภูเรือเลย8 บ้านกกโพธิ์
899มหานิกาย442070301วัดเทพนิมิตร่องจิกภูเรือเลย7 บ้านแก่งเกลี้ยง
900มหานิกาย442070311วัดอัมพวันร่องจิกภูเรือเลย9 บ้านขามป้อม